Wieczerniki dla rodzin w Kapłańskim Ruchu Maryjnym

Od pierwszej soboty lutego (1.02.1992r) prowadziłem już modlitwy wg programu Domów Modlitw św. Charbela. Potem dotarła do mnie informacja, aby w każdą III sobotę miesiąca odmówić modlitwę egzorcyzmową i cały różaniec za KAPŁANÓW. Kilkanaście dobrych lat temu zacząłem najpierw sam a potem w swojej rodzinie (3-cia sobota miesiąca) modlitwy za duchowieństwo na wzór podany w książce ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”. Modlitwy wg Przebiegu Wieczernika w Ruchu Maryjnym (zob. poniżej).

Dzisiaj wiem, że wiele osób praktykuje te wieczerniki, ale wielu nie wie jeszcze i nie zna tej formy wspierania duchowieństwa jak również wspólnoty KRM, którzy istnieją i działają dzisiaj w niewielkiej 12 osobowej wspólnocie (ostatnie spotkanie 11-12.04.2021 w Częstochowie zgromadziło tylu właśnie kapłanów maryjnych, którzy mieli i doznają wielu przeciwności – jak każde dzieło Boże i potrzebują Bożego, Kościoła i naszego wsparcia). Dzielę się też świadectwem otrzymanym w tym temacie od Teresy T.:

„ŚWIADECTWO – MARYJA GROMADZI SWOICH KAPŁANÓW

Ks. J. uczestniczył w spotkaniu Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w Polsce w Częstochowie (Święto Miłosierdzia i poniedziałek).

Pewien kapłan wahał się czy jechać na to spotkanie i poprosił Matkę Bożą o SŁOWO z książki ks. Gobbiego – Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – (fragment, który otrzymał poniżej):

Rzym, 28.01.1974 | Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

36 Wszystko, co potrafi zdziałać Mama

a Jestem bardzo zadowolona, Mój synu, ze spotkania się tu dwunastu Kapłanów należących do Mojego Ruchu! To jest małe ziarenko, które wkrótce stanie się drzewem i stąd – z Mojego ukochanego miasta – rozciągnie gałęzie na cały Kościół w świecie.

b Czy nie zauważyłeś, że to Ja Sama przemawiałam przez ciebie do serc Moich Kapłanów? Tak, otrzymali nadzwyczajną łaskę, która przemienia całe ich życie. Odtąd będą apostołami Mego Ruchu.

c Pozwól, żebym cię zawsze nosiła, a zobaczysz wszystko, co Matka potrafi uczynić dla Swoich dzieci.

Jak przeczytał go, postanowił pojechać zobaczyć czy będzie ich 12. Było razem z nim 12 kapłanów. Przewodniczący KRM też nie wiedział ilu kapłanów przyjedzie – zamówił obiad dla 12 osób. Nie ma przypadków. To jest Maryja, odpowiada konkretnie i z miłością.”

Dlatego ten artykuł kierowany jest do wszystkich zainteresowanych i zatroskanych wsparciem duchowym duchowieństwa i tego dzieła maryjnego, aby wzrastało duchowo i liczebnie oraz wypełniało misję według znaków czasu wskazywanych przez Matkę Kapłanów w książce ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”

OBIETNICE MARYI DLA RODZIN,

które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi i będą prowadziły w swoich domach Wieczerniki lub będą brały udział w Wieczernikach organizowanych przez innych:
  • Maryja pomoże w uświęceniu ich małżeństwa, pogłębi ich jedność, wierność i więzy rodzinne.
  • Będzie się starać o dzieci – małe i duże rodzin poświęconych Jej Niepokalanemu Sercu, które organizują Wieczerniki rodzinne lub biorą w nich udział.
  • Zatroszczy się o dobro duchowe i materialne tych rodzin.
  • Sama będzie bronić tych rodzin w trudnych okresach.

Przebieg Wieczernika w Ruchu Maryjnym

1. Modlitwa do Ducha Świętego, np. «Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowa­nej Oblubienicy.» (3x)
2. Odmówienie jednej części Różańca Świętego.
3. Lektura
fragmentu książki «Do Kapłanów, umiłowanych synów…».
4. Chwila rozmyślania.
5. Modlitwa za Papieża i w jego intencjach, np. Ojcze nasz…, Zdrowaś Ma­ryjo… i Chwała Ojcu… lub Pod Twoją Obronę...
6.
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi (poniżej)

Można odśpiewać pieśń na cześć Maryi, np. «My chcemy Boga…».
Wieczernik kończy się chwilą braterstwa. Kiedy jesteśmy zgromadzeni z Dzie­wicą – na Jej prośbę – w Wieczerniku, panuje w nim duch, który po­zwala nam lepiej się poznać, kochać i udzielać sobie wzajemnie pomocy.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Modlitwa osób zakonnych i świeckich przyłączających się do Ruchu Maryjnego

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników! Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Ciebie przeżywać wszystkie obo­wiązki podjęte w sakramencie chrztu świętego. Zobowiązujemy się również wypracowywać w sobie owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymagane przez Ewangelię, które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do siebie i do kompromisów ze światem, abyśmy tak jak Ty byli go­towi pełnić zawsze i wyłącznie wolę Ojca.

Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie i chrze­ścijańskie powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów – w tej decydującej godzinie, jaka ciąży nad światem – zobowiązu­jemy się żyć zgodnie z Twoimi pragnieniami. W szczególności zaś zobo­wiązujemy się odnowić ducha modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i w apostolstwie, odmawiać codziennie Różaniec Święty i prowa­dzić tak poważny sposób życia, zgodny z Ewan­gelią, by był dla wszystkich dobrym przykładem zachowywania Bożego prawa i praktykowania cnót chrześcijańskich, zwłaszcza czystości.

Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Ojcem Świętym, z Hierarchią i naszymi Kapłanami, aby w ten sposób postawić tamę zagraża­jącemu samym fun­damentom Kościoła procesowi kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. Chcemy raczej, pod Twoją macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś potrzebnej jedności z Papieżem, wyrażającej się w modlitwie i miłości. Błagamy Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu przyrzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, prowadzić ludzi, z którymi będziemy się spotykać, do gorliwego nabożeństwa ku Tobie.

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że desakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej, że zło i grzech coraz bardziej szerzą się w świecie, ośmie­lamy się wznieść ufnie oczy ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i Potężna, by błagać Cię dzisiaj znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i zbawie­nia dla wszystkich Twoich dzieci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.