Posłanie Jezusa Króla i NMP Królowej Polski do umiłowanych i ofiarnych dzieci

Córko Moja. Pragniesz uczcić i uwielbić Mnie Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata – daję ci wskazówki, w jaki sposób macie czcić ten dzień z miłości do Mnie. Ofiarujcie Mi  w ten dzień trzy Msze Św., uwielbiając Mnie za innych, którzy nawet nie wiedzą, że Jestem.

Ty córko jesteś tym głosem, którym wezwę wszystkie dzieci do tej ofiary z miłości do Mnie, abyście otrzymali te trzy błogosławieństwa Mszy Św., które będą wam potrzebne. Uwielbić Króla Wszechświata, to znaczy uwielbić cały świat ( dzieło Bożej Miłości ), włączając wszystkich grzeszników.

W tym dniu wasze serca będą zdolne ogarnąć cały świat, który rani Moje Serce. I w tych trzech Mszach Św., trzykrotnie złożycie cały świat przed Moim Majestatem Królewskim, włączając go do Mojej Ofiary Mszy Św. Przez to uczestnictwo będę błogosławił cały świat, jako Król Miłosierdzia Bożego. Wielkie łaski wypłyną z Mojego przebitego Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie będzie ciężka, ani przykra, wiedząc, jak wielkie łaski spłyną. Miłość jest zdolna do wszystkiego, nawet do rzeczy niemożliwych. Miłość czysta, ofiarna zawsze zwycięża. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. Darzcie Mnie dziecięcą miłością! Takiej miłości jestem spragniony, a szczególnie w tym dniu.

Błogosławię was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego . 17.11.1991

(…) Ja, Jestem pogromczynią wszelkiego zła na całym świecie, a szczególnie w Polsce, bo Ja Jestem Królową Polski. A kiedy wybierzecie Mojego Syna, waszego Boga Królem waszej ojczyzny i powierzycie waszą ojczyznę Jemu, to stanie się cud świata – przemiana ludzkich serc, które będą otwarte na Boga. Potrzebne są wasze modlitwy, ale z miłości do Boga i bliźniego, bo pokora i miłość zwycięża wszystko. 9.09.1995

Wiele spadnie na was kar. I dzisiaj zapowiedziane są dla Narodu polskiego kary. Najpierw Polska musi się oczyścić z nieprawości i błędów i tak będzie aż nie padnie na kolana i uczci Mój Boski Majestat i uzna że Ja Jestem Królem i Panem. Kiedy naród polski wybierze Mnie za Króla Miłosierdzia, wtedy dużo się zmieni w waszej ojczyźnie.

Walczcie o Moje Królestwo na ziemi, nie zaniedbujcie go, bo Ja tego pragnę. Bóg mógłby uczynić wszystko sam, ale potrzebuję pomocników, którzy wyproszą te łaski, którzy będą upominać się o Króla, Króla – swoich serc. 19.04.1997

Nadchodzą dni wielkiej grozy. Czy Król, Jezus Chrystus, zostanie wybrany przez Naród Polski? Jesteście narodem królewskim a królestwo wasze pochodzi od Boga a nie od świata. (…) Jeśli Naród polski odrzuci tę łaskę i nie wybierze Jezusa Królem, Jezus odwróci swoje oblicze od was. 23.11.1998

(…) O Narodzie polski – uczyńcie co możecie, aby Jezus Chrystus został Królem. Jego Królestwo nie jest ze świata, tylko zrodzone jest przez Boga. O człowiecze, gdybyś znał czym Ono jest dla Narodu Polskiego i świata. Już dawno naród polski królowałby wśród narodów i nie byłoby zła, bo w Królestwie Bożym nie może być zła, tylko miłość i dobro. Módlcie się w tej intencji, aby królestwo Boże było wśród was. Modlitwą, ofiarą i postem wyprosicie u Boga-Ojca, tak upragnionego Króla – Jezusa Chrystusa. Bóg czeka długo, aż człowiek otworzy się na Boga i z miłości wybierze i zapragnie, aby Jezus Chrystus został Królem. Wtedy Król królów obejmie swe Królestwo od dawna zapowiedziane i zakróluje wśród narodu wybranego. Cały świat obejmie swym Królestwem i będzie jeden pasterz wśród wszystkich narodów wtedy  zapanuje miłość i zgoda. To Królestwo jest dla tych, co wytrwają do końca – pragnij wytrwać a Ja, Jezus Chrystus, wesprę was swoją Boską mocą. Uczyńcie co wam przekazuję a ujrzycie Królestwo Boże. 29.11.1998

(…) Tylko jeden jest ratunek dla ludzkości – Miłosierdzie Boże, które objawił Bóg przez polską zakonnicę s. Faustynę i upomina się, aby został koronowany w Polsce Królem Miłosierdzia Bożego. Jezus Miłosierny jest Królem, Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale pragnie być Królem dzieci ziemskich. Uczyń to narodzie Polski, nie zwlekaj, bo czas nagli – to wezwanie dla ciebie, Polsko – wypełnij to, o co was proszę, a skorzystacie z łaski Bożego Miłosierdzia dla siebie i całego świata. Tyle otrzymacie na ile zaufacie Miłosierdziu Bożemu. 17.12.1998

(…) Narodzie Polski najważniejszym dla ciebie jest, aby Jezus został Królem Miłosierdzia Bożego. To nie jest wymysł człowieka ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać światu Miłosierdzie. Co Bóg, chce uczynić dla ludzkości zna tylko Bóg. (…) będę was wzywał i pouczał, (…) aby Król Królów został wybrany, ukoronowany i uwielbiony przez narody – wówczas zło będzie pokonane i ludzie ujrzą obrzydliwość swoich  występków i upokorzą się przed swym Stwórcą. Zło gnębiło ludzkość przez tyle wieków i nie potrafiliście się bronić, dlatego jesteście niewolnikami zła.

(…) Król, Jezus Chrystus, chce was wyzwolić spod jarzma zła. Macie wolną wolę i możecie wybrać Jezusa Królem lub nie. Królestwo Boże przyjdzie z Nieba, tylko pragnijcie. 25.12.1998

(…) Jezus będzie tych narodów Królem, które zapragną Królestwa Bożego. Gdzie miłość i dobro, tam i jest Królestwo Boże. Starajcie się, narodzie Polski, bo giniecie – tylko Miłosierdzie Boże, może was wyprowadzić z tak wielkiego upadku. Sami pogrążycie się jeszcze bardziej. 14.01.1999

(…) ostrzeżenie dla Polski. Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym uporze.

Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa… Czyż wy Go nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo obejmie cały świat.

Mieć Króla w narodzie polskim – Boga Wszechmogącego, to jest wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski – z braku Jego Królestwa zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie wam, narodzie Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym zaczynem jest umiłowany Wikariusz – on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego – nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić – Jezus najbardziej pragnie Królestwa w sercach ludzkich.

Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. Faustynie jako Jezus Miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego był koronowany koroną złotą a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą Bożą.

(…) ostatnie orędzie do narodu polskiego. Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu – w jaki sposób postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo nie ma granic, ale zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was. 22.07.1999