POLSKA STYGMATYCZKA

Przedmowa

Do napisania książki pod tytułem “Polska stygmatyczka” skłoniło mnie kilka powodów. Jednym z nich, jak sam tytuł mówi jest ten, aby podać do publicznej wiadomości że w Polsce, w narodzie polskim, od tysiąca lat chrześcijańskim, są również osoby wybrane przez Boga. Taką osobą jest Jadwiga Bartel, która przez 33 lata nosiła na sobie tzn. na czole, rękach, stopach i w okolicy serca krople krwi. W każdym narodzie miły jest Bogu każdy człowiek. Stygmaty są wielką łaską, darem zasadniczo nie zasłużonym, chociaż przez swoją wytrwałość, cierpliwość i pobożność można je sobie wyprosić. Każdego stygmatyka to bardzo dużo kosztuje, bo cierpienia są ogromne ale owoce tych cierpień stokrotne. Chrystus ma przecież różnych ludzi, których sobie wybiera. Obdarza jednak łaskami tylko tych którzy to zniosę bez szemrania i w nich wytrwają. Innym powodem jest wykazanie, że życie religijne podlega stałemu rozwojowi. Podobnie jak wszystko co istnieje, gwiazdy, słońce, planety, komety stale są w ruchu i życie wewnętrzne stale się powinno rozwijać aż do doskonałości. W tym rozwoju jak wiemy jest pewne stopniowanie. Podstawą tego rozwoju jest etyka naturalna albo wychowawcza. Pisze o niej O. Jacek Woroniecki. Są tu różne stopnie doskonałości. Trudno je tu wyliczyć. Etyka naturalna prowadzi do ascetyki a ascetyka do mistyki. Powstaje pytanie co to jest mistyka ? Mistyka czyli teologia mistyczne jest to nauka o bezpośrednim kontakcie ze światem nadprzyrodzonym. Mistyk, mi-styczka to człowiek, który już na ziemi ma kontakt z Bogiem, Jezusem Chrystusem, Duchem św., Matką Boży, archaniołami, aniołami duszami z czyśćca itd. Mistyk, mistyczka widzi ich, z nimi rozmawia, przyjmuje ich orędzia Wiadomo że każdy człowiek się modli, zachowuje przykazania, ponosi różne wyrzeczenia po to aby kiedyś po śmierci zasłużył sobie na szczęście w niebie i w ten sposób połączył się bezpośrednio z Bogiem, Matką Bożą, aniołami itd. Tu na ziemi nikt nie może dojść do takiego zjednoczenia. Są jednak bardzo rzadkie wypadki, wyjątki kiedy człowiek tu na ziemi utrzymuje bez-pośredni kontakt ze światem nadprzyrodzonym. Historia mówi o takich dziwnych, niezrozumiałych, rozmowach i kontaktach z Jezusem Chrystusem, Matkę Bożą, duszami z czyśćca. Niniejsza książka mówi właśnie o tych nad-przyrodzonych widzeniach i kontaktach. Jeszcze jednym najważniejszym powodem napisania książki “Polska stygmatyczna”, jest wyraźne życzenie. W jednym z objawień a było ich bardzo dużo przez kilkanaście lat, Pan Jezus powiedział Jadwidze: “zapisuj wszystkie Moje Słowa bo będą one opublikowane”. Publiczne, oficjalne objawienia się skończyły ze śmiercią ostatniego apostoła św. Jana. Jednak prywatne objawienia mają dalej miejsce. Chodzi tu teraz o stwierdzenie, że objawienie prywatne jest prawdziwe.