OBRZĘD PRZEKAZANIA PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Obrzęd przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi

WERSJA II

(Nabożeństwo poza Mszą św.)

Na początku nabożeństwa można zaśpiewać podany niżej hymn brewiarzowy lub inną pieśń maryjną.

1 Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,

Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,

Ponad języki ludzi i aniołów,

Płonąc dla Ciebie.

2 Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,

Która o sobie nigdy nie pamięta,

Zło zapomina, dobrem się raduje,

Wlej w nasze serca.

3 Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,

Wiara się skończy, a nadzieja spełni;

Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą

W Twoim królestwie.

4 Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,

Który miłości darem jest i dawcą,

Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie

Teraz i zawsze. Amen.

LUB

1 Maryjo, czysta Dziewico,

Jasna jutrzenko zbawienia,

Przyczyno naszej radości,

Kościół Cię wielbi w pokorze.

2 Przyjęłaś Boże posłanie,

Matką się stałaś Chrystusa,

A z Jego ciałem człowieczym

Ciało zrodziłaś mistyczne.

3 Gdy Jezus konał na krzyżu,

Aby nas z Ojcem pogodzić,

Tyś sama w sercu nosiła

Wiarę całego Kościoła.

4 I byłaś razem z Kościołem,

Kiedy go Płomień ogarnął,

Dla uczniów Mistrza stanowiąc

Dar Jego Boskiej dobroci.

5 Maryjo, otocz opieką Nas,

którzy w ciele Kościoła

Członkami Pana jesteśmy,

Jedno stanowiąc przez miłość.

6 Niech będzie chwała na wieki

Ojcu, Synowi, Duchowi;

A Kościół w blasku poranka

Niechaj wysławia swą Matkę. Amen.

Następnie odmawia się jedną część różańca, czytając jako wprowadzenie fragment orędzia fatimskiego:

Słowa Matki Bożej w Fatimie:

Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. W tej chwili, gdy Maryja wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. (…) To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle”.

Po modlitwie różańcowej, kapłan lub inny prowadzący wprowadza wiernych do obrzędu, przypominając główne idee, które powinny zostać omówione podczas konferencji przygotowującej: znaczenie paschału symbolizującego Chrystusa, przyjęcie światła wiary podczas chrztu i nawiązując do tej symboliki odnieść przyjęcie zapalonej od paschału świecy, jako znak osobistego zaangażowania się w przekazywanie świadectwa wiary i chrześcijańskiej miłości, przez ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie odmawia modlitwę:

Modlitwa o wylanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi

(Imprimatur: † Józef, biskup Augsburga, 10 lipca 1984 r.)

O Najświętsza Maryjo Panno, nasza umiłowana Matko w niebie! Tak bardzo ukochałaś Boga i Jego dzieci, że ofiarowałaś na krzyżu swojego Jednorodzonego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa na przebłaganie Ojca w niebie i dla naszego zbawienia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ciebie, o umiłowana Matko, prosimy z dziecięcą ufnością: spraw, aby nasze słabe serca rozgorzały zapalonym przez Ducha Świętego Płomieniem Miłości Twojego Niepokalanego Serca, napełniając się doskonałą miłością Boga i bliźniego, abyśmy zjednoczeni z Tobą mogli kochać naszego Stwórcę i innych ludzi. Pomóż nam, o potężna Królowo Serc, nieść ten święty Płomień wszystkim ludziom dobrej woli i gasić na całej ziemi ogień nienawiści ogniem miłości. Niech Jezus, Książę Pokoju, w sakramencie swojej miłości zasiada na tronach ołtarzy jako Król szczęśliwości i Serce wszystkich serc. Amen.

Następnie kapłan lub inny prowadzący, który przyjął już Płomień Miłości, zapala od paschału świecę i przekazuje ją, mówiąc:

Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, zapal nim swoje serce i przekaż go innym.

Jeśli jest mniejsza grupa, każdy podchodzi osobiście do paschału, a w przypadku większej liczby wiernych, kilka osób otrzymuje zapalaną świecę od paschału, a następnie rozchodzą się po kościele, podobnie jak podczas Liturgii Paschalnej. Wtedy kapłan lub prowadzący jeden raz głośno wypowiada formułę przekazania Płomienia Miłości, a podczas przekazywania światła pozostałym, śpiewa się pieśń. Gdy wszyscy już mają zapalone świece w ręku, prowadzący prosi, aby wszyscy wznieśli świece do góry i powtarzają modlitwę:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Jeśli nabożeństwu przewodniczy kapłan, udziela uroczystego błogosławieństwa:

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.

W. Amen.

K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia. W. Amen.

K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby uczcić Niepokalane Serce Maryi, * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen.