O roli Maryi w Dziele Odkupienia człowieka – Święto Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – 8. XII. 2019 r.

O roli Maryj w Dziele Odkupienia człowieka – Święto Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  –  8. XII.  2019 r.

1.  Zauważmy najpierw zmianę w liturgii Kościoła dnia dzisiejszego (2019 r.). Po raz pierwszy dzisiejsze Święto, obchodzimy w niedzielę! Dotychczas, gdy data dzisiejszego Święta przypadła w niedzielę, Niedziela Adwentu, miała liturgicznie pierwszeństwo, a samo Święto było przenoszone na najbliższy poniedziałek. Od tej chwili liturgicznie ważna  Niedziela Adwentu – ustępuje przed wielkością Święta, czyli przed wielkością, świętością i wybraniem Tej, która dała światu Zbawiciela. Cieszmy się zatem i radujmy! Prośmy Ducha Św., byśmy w sposób właściwy odczytali wielkość, świętość i rolę Niepokalanej Dziewicy w całym Dziele Odkupienia, który Bóg przygotował dla człowieka.

 Wyraża to modlitwa dzisiejszego dnia: „Boże, przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy, przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie …daj nam za Jej przyczyną, dojść do Ciebie bez grzechu…”. Zauważmy: „…dojść do Ciebie bez grzechu!”, bo to jest warunek naszego zbawienia.

2. Święto dzisiejsze, wielkość tego Święta, nie polega tylko na tym, byśmy oddali Bogu i Maryj, należny Im hołd i uwielbienie.

To Święto zobowiązuje nas, byśmy należycie odczytali rolę Maryj, niezwykłej Kobiety, w dziele Odkupienia i Zbawienia człowieka. Należy zawsze przypominać, że człowiek dla Boga stanowi najwyższą wartość. Wszak stworzył nas „na Obraz i podobieństwo Swoje…”. Człowiek, kiedy praz pierwszy ujrzał swoją nagość, bo zerwał więzy z Bogiem, ten człowiek nigdy nie przestał być najważniejszym stworzeniem, Jego dzieckiem, nawet wtedy gdy poszedł za namową Zła i dał się skusić, że sam może być „tak jak Bóg”.

Dlatego od początku, Bóg zapowiada światu NIEWIASTĘ i ta NIEWIASTA zmiażdży głowę Złu! Dlatego do dziś szatan, Zło – czuję lęk przed Maryją, ową Niewiastą z Proto-ewangelii, bo wie, że będzie przez Nią pokonany!

3. Rola Maryj w Dziele Odkupienia i Zbawienia świata i człowieka. W tym dziele była od początku przewidziana, zapowiedziana i przygotowana przez Boga! Ale i Ona nie była wolna od wolnej odpowiedzi, której na propozycję Boga musiała Mu udzielić.. Stąd Jej, w momencie Zwiastowania (dzisiejsza Ewangelia),  odpowiedź brzmi: „Oto ja służebnica Pańska…”. Pan Bóg obdarzywszy człowieka swoimi przymiotami, rozumem i wolną wolą, zawsze czeka na wolną odpowiedź, na człowiecze „tak”.

4.  Maryja od początku obecna w zamiarach Boga, po swoim wolnym „tak”, uczestniczy od początku w planach Boga w zbawieniu i to jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka Ludu Bożego.

Najbardziej wyraziście dokonało się to pod Krzyżem, kiedy stojąc jako „Matka Boleściwa” uczestniczy w Zbawieniu Świata.  Nie mogło Jej nie być po Zmartwychwstaniu w Wieczerniku, kiedy rodził się Kościół, gdzie razem z Uczniami oczekiwała i  uczestniczyła w Zesłaniu Ducha Świętego.

5. Przyjrzyjmy się bliżej jak ten Kościół w swojej dwutysięcznej ziemskiej historii, odczytywał Jej rolę w Zbawieniu.

Już św. Paweł w liście do Galatów stwierdza: „Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z NIEWIASTY…”. Św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater” mówi: „Matka Odkupiciela zajmuje ściśle określone miejsce w planie Zbawienia…”.

 

6. W bogatej Tradycji Kościoła cztery objawione prawdy (dogmaty) o Maryj i Jej roli, wynikają z natchnionych stron Pisma św. i za natchnieniem Ducha Św., wydobywane są niejako „na wierzch” z  Tradycji Kościoła.

Już w 431 roku, Sobór w Efezie, zdefiniował pierwsza prawdę o Maryj, wobec szerzących się już wówczas  błędów, że Maryja jest Matką Bożego Syna, a nie tylko Jezusa-Człowieka.  Sławne „Theotokos”, Bogurodzica Dziewica!

A później Sobór Laterański w 649 r. definijuje prawdę o Dziewictwie Maryj, będąc i rodząc Syna Bożego, pozostaje Dziewicą. Ujmie to później nasz wieszcz narodowy A. Mickiewicz w hymnie o Zwiastowaniu: „Matką – Dziewica! Bóg – Ciało!”.

Wreszcie Papież Pius IX w 1854 r. ogłasza dogmat o Niepokalanym Poczęciu N. Maryj Panny, potwierdzając przekonanie Kościoła od początku, że ta, którą anioł nazwał „pełnią łaski”, weszła w istnienie ludzkie, bez grzechu pierworodnego. Potwierdziła to sama Matka Najświętsza objawiając się 4 lata później św. Bernadecie w Lourdes, że Jest Niepokalanym Poczęciem.

Wreszcie w 1950 roku papież Pius XII – ogłasza czwarty dogmat o Jej Wniebowzięciu. Papież stwierdza: „Niepokalana Boża Rodzicielka po wypełnieniu życia ziemskiego została z duszą i ciałem do chwały niebieskiej została wzięta…”.

7. Wiemy jednak, że tajemnica Maryj w Bożym Planie Zbawienia nie kończy się wraz z ziemskim życiem Maryj i Jej Wniebowzięciem, ale dalej jest Matką Ludu Bożego czyli Kościoła.

Sobór Watykański stwierdza: „..wzięta do nieba nie zaprzestała zbawczego dzieła, lecz przez  wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego…”.

Nie tylko zjednuje, ale ostatnimi czasy często płacze, prosi i zaklina by człowiek dobrowolnie nie narażał się na utratę zbawienia. Z wielu objawień Maryjnych, których w ostatnich czasach było ponad 400, wspomnę jedynie o dwóch. O Akicie w Japonii  i objawieniach w Amsterdamie w roku 1945.  W Akicie w Japonii na niedużej figurce Maryj, zauważono i naukowo stwierdzono pojawienie się łez aż 101 razy. Objawienia w Akicie zauważył i stwierdził  ich autentyczność sam Benedykt XVI, a papież Franciszek Akitę wyznaczył jako jedno z 10 miejsc świata, jako miejsce modlitwy o pokój na świecie.

I mało znane, ale zatwierdzone jako autentyczne w 1991 r. przez Ordynariusza miejsca, objawienia w Amsterdamie. Wielki znawca tematu ostatnich objawień Maryjnych w świecie, Wincenty Łaszewski, pisząc o objawieniach Amsterdamskich stwierdza: “Obecnie mamy do czynienia z próbą opanowania przez szatana całych narodów i zaprowadzenia na świecie struktur zła uniemożliwiających ludziom kierowanie się Ewangelią. Można mówić, ze żyjemy dzisiaj a swoistym globalnym grzechu strukturalnym”. Matka Boża mówiła w Amsterdamie: „Przewrotny duch rządzi światem. Współczesny poganizm, humanizm, ateizm, współczesny socjalizm i komunizm kontrolują świat. Strzeżcie się fałszywych proroków”. W tym kontekście, bracia i siostry, jak nie nazwać „zarazą” wszystkich struktur zła, które dziś chcą zniewolić i opanować nasz kraj?

8. W tym świetle, w tej całej panoramie ataku zła na dzisiejszy świat, należy zauważyć niezwykłe zrządzenie Opatrzności i samej Matki Bożej, jakim jest niezwykły dar, którym Opatrzność obdarzyła nasza pomorską ziemię, a jest nim Niezwykła Figura Matki Bożej, która przywędrowała z dalekich Filipin i dziwnym zrządzeniem,  usytuowana została na pięknym Wzgórzu Domacyńskim niedaleko Karlina. Ta Figura, o której opracowanie dziś prezentuje, jest nie tylko największą Figurą  w Polsce, ale jest darem i chyba zadaniem nie tylko dla Pomorza, ale chyba dla całej naszej Ojczyzny, a poprzez Polskę zadaniem i darem dla całej Europy!

9. Wydaje mi się, że o historii tej Figury, która korzeniami sięga św. Jana Pawła II, wiemy stanowczo za mało. Nie odczytaliśmy, tak myślę, dotychczas Figury Domacyńskiej jako Daru i Zadania! W 2020 roku mija 25 lat od jej uroczystego poświęcenia. 25 lat temu, 29 października Prymas Filipin w towarzystwie innych biskupów z Filipin i wszystkich Biskupów Archidiecezji Szczecińskiej, Figura została poświęcona. Na tę uroczystość, 25-lecie Jej poświecenia, w przyszłym roku przyjedzie wielu katolików z Filipin, obecny będzie ambasador tego kraju i liczne rodziny polsko-filipińskie, które zamieszkują na terenie całej Polski.

Wielki apel i prośba, zapoznajmy się z historią Matki Bożej z Domacyna, która według wspomnianych objawień amsterdamskich, jest Panią Wszystkich Narodów. Niech piękne Wzgórze Domacyńskie z największa Figurą Matki Bożej w Polsce, stanie się miejscem naszej modlitwy, przede wszystkim o pokój i Boży ład w naszej Ojczyźnie, Europie i w całym świecie.  AMEN.

+Myśli zebrał i opracował:  Ks. Ludwik Musiał – dawny mieszkaniec Domacyna i Karwina.