Nowenna do Pani Wszystkich Narodów

Nowenna do Pani Wszystkich Narodów

Wszystkie prawa zastrzeżone 

“Daję obietnicę, że wszystkim, którzy będą modlić się przed obrazem

i wzywać Maryję, Panią Wszystkich Narodów,

udzielę zgodnie z wolą Syna łaski dla duszy i ciała.”

31.05.1951 r.

Pełni ufności zanosimy poprzez tę nowennę

nasze intencje do Matki Wszystkich Narodów

i prosimy Ją o wstawiennictwo.

Podczas każdego z dziewięciu dni

będzie nam towarzyszyć pełna mocy modlitwa

Matki Wszystkich Narodów

oraz Jej słowa na dany temat.

Amsterdam, 31 maja 2014 r.

Dnia 31 maja 1996 r. biskup H. Bomers diecezji Haarlem-Amsterdam wraz z ówczesnym biskupem pomocniczym J. M.Puntem, w porozumieniu z Kon­gregacją Nauki Wiary zezwolili na publiczne odda­wanie czci Najświętszej Dziewicy Maryi pod tytułem „PaniWszystkich Narodów”*.

Pod takim tytułem Matka Boża ukazywała się w Amsterdamie w latach 1945-1959, objawiając zwy­kłej kobiecie, Idzie Peerdeman, że chce, by wszyscy ludzie znali Ją i kochali jako „Panią Wszystkich Na­rodów” lub „Matkę Wszystkich Narodów”. W pro­roczych wizjach w przejmujący sposób pokazuje sy­tuację Kościoła i świata w naszym czasie. W swoich orędziach Maryja objawia plan, według którego Bóg chce za Jej pośrednictwem uratować świat. W tym celu Maryja przekazuje narodom obraz i modlitwę.

Obraz ukazuje Panią Wszystkich Narodów stojącą na kuli ziemskiej, rozświetloną Boskim światłem. Mary­ja stoi przed Krzyżem Swego Syna Odkupiciela, z któ­rym jest nierozerwalnie złączona. Z Jej dłoni wycho­dzą trzy promienie: Łaski, Zbawienia i Pokoju, które może przekazać wszystkim o nie proszącym, zwraca­jącym się do Niej jako do Orędowniczki. Trzoda owiec wokół kuli ziemskiej symbolizuje narody z całego świata, które nie zaznają spokoju, dopóki nie wznio­są oczu ku Krzyżowi, który jest centrum tego świata.

Pani Wszystkich Narodów podyktowała krótką, peł­ną mocy modlitwę, by uchronić nas przed upadkiem, grożącymi nieszczęściami i wojną. „Narody tych czasów, wiedzcie, że ochrania was Pani Wszystkich Narodów! Wzywajcie Ją jako Orędowniczkę, proście Ją, by zapobiegała wszelkim katastrofom! Proście Ją o usunięcie wszelkiego upadku z tego świata. Z upad­ku bierze się nieszczęście. Z upadku biorą się woj­ny. Proście poprzez moją modlitwę, by świat został uchroniony przed tym wszystkim! Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaką moc i znaczenie ma ta modlitwa u Boga.”  (31.05.1955)

Prosi, by każdy odmawiał tę modlitwę co najmniej raz dziennie. „Zapewniam cię, że świat się zmieni.” (29.04.1951) Jako Matka Wszystkich Narodów została posłana przez Ojca i Syna, by nieść światu jedność i pokój, „by pod tym tytułem i poprzez tę modlitwę mo­gła wybawić świat od wielkiej światowej katastrofy “. (10.05.1953)

Dlatego Pani Wszystkich Narodów wyraźnie prosi o wielką światową akcję rozpowszechniania modli­twy i obrazu. „Pomóżcie wszelkimi dostępnymi środ­kami i dbajcie o rozpowszechnianie, każdy na swój sposób!” (15.06.1952)

*Informacje dotyczące aprobaty Kościoła pod adresem:

de-vrouwe.info

Dzień Pierwszy

“Mogę być dla was Matką”

Maryja ukazuje się w Amsterdamie stojąc na kuli ziemskiej i mówi, że chce być znana i kochana w naszych czasach jako Pani, Matka Wszystkich Narodów. Już w pierwszym orędziu przedstawia się pod swoim nowym tytułem: “Będą mnie nazywać “Panią”, Matką.” (25.03.1945) W kolejnych latach często mówi o swoim matczynym zadaniu: “Kimkolwiek byście nie byli mogę być dla was Matką.” (31.05.1954) “Pan także potrzebował matki, by otrzymać życie. Życie przychodzi przez matkę. Dlatego musicie wprowadzić Ją ponownie do swoich kościołów i swoich narodów, a będziecie świadkami rozkwitu!” (25.03.1973)

Matko, proszę Cię, pozwól mi, mojej rodzinie i wszystkim ludziom zrozumieć, że prawdziwie jesteś dla każdego z nas matką. W imieniu wszystkich chcę dziś poświęcić się Tobie:

“Matko jestem Twój na wieki.

Przez Ciebie i z Tobą

chcę na zawsze i całkowicie należeć do Jezusa.”

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów

Panie Jezu Chryste, Synu Ojca,

Ześlij teraz Ducha Twego na ziemię.

Spraw, aby Duch Święty zamieszkał

w sercach wszystkich narodów

i chronił je od upadku, katastrofy i wojny.

Niechaj Pani Wszystkich Narodów,

Święta Dziewica Maryja,

stanie się naszą Orędowniczką.

Amen

 i 3 razy Zdrowaś Maryjo...

Dzień drugi

Pani Wszystkich Narodów sprowadzi wszystkich z powrotem do jednej owczarni.

W objawieniu widząca dostrzega wokół kuli ziemskiej niezliczoną ilość białych i czarnych owiec i jagniąt, symbolizujących wszystkie narody i rasy na ziemi. Pani Wszystkich Narodów wyjaśnia: “Nie zaznają spokoju, dopóki się nie położą i nie spojrzą spokojnie na Krzyż, centrum tego świata.” (31.05.1951) “Kościół, owce są rozproszone, a jeszcze inne rzucą się do ucieczki. Jednak Pani Wszystkich Narodów zbierze je wszystkie ponownie w jednej owczarni.” (19.03.1952)

Matko, proszę cię za wszystkich, którzy odwrócili się od Boga. Doprowadź wszystkich, którzy zbłądzili lub doznali zawodu ze strony innych i przeżywają wewnętrzny bunt z powrotem do prawdziwej wiary, a przez to do Kościoła Twojego Syna. W swej matczynej trosce zaprowadź wszystkie ” zbłąkane owieczki ” z powrotem do jednej Owczarni pod przewodnictwem jednego Pasterza !

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo…” (jak w dniu pierwszym)

Dzień trzeci

“Przyniosę pocieszenie”

“Powiedziałam: Przyniosę pocieszenie. Narody, wasza Matka zna życie, wasza Matka zna troski, wasza Matka zna krzyż. Wszystko, co przeżywacie w tym życiu, jest drogą, którą wasza Matka, Pani Wszystkich Narodów przeszła przed wami. […] Wy także idźcie swoją drogą krzyżową do Ojca; wy także idźcie swoją drogą krzyżową do Syna. Duch Święty wam w tym pomoże.  Proście Go w tym czasie ! Muszę powtarzać to światu nieustannie: idźcie do Ducha Świętego w tym czasie ! ” (31.05.1955)

Matko, Oblubienico Ducha Świętego i Pośredniczko wszelkiej łaski, proszę Cię za wszystkich chorych i cierpiących, wszystkich samotnych i zapomnianych, wszystkich żyjących w separacji i rozwiedzionych oraz wszystkich cierpiących prześladowania. Spraw, by na swej drodze krzyżowej wyraźnie odczuli pomoc i pocieszenie Ducha Świętego, by Jego miłość dała im siłę do znoszenia cierpienia i zjednoczenia go z nieskończenie cennym cierpieniem Jezusa.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Dzień czwarty

“Pani Wszystkich Narodów ofiaruje światu prawdziwy pokój”

“Odmawiajcie tę modlitwę podczas wszystkich waszych zajęć.” (31.12.1951) “Została ona dana po to, by wybłagać dla świata prawdziwego Ducha.” (20.09.1951) “Nie jesteś w stanie ocenić, jak wielką będzie to miało wartość. Nie wiesz, co przyniesie przyszłość.” (15.04.1951). Pani Wszystkich Narodów została posłana przez swojego Pana i Stwórcę, “by pod tym tytułem i przez tę modlitwę  mogła wybawić świat od wielkiej światowej katastrofy. […] Przez tę modlitwę Pani uratuje świat. Jeszcze raz powtarzam tę obietnicę!” (10.05.1953). “Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielką moc i znaczenie ma ta modlitwa u Boga.” ( 31.05.1955 ). “Wszystkim tym, którzy mnie o to proszą, mogę udzielić i udzielę łaskę zbawienie i pokój.” (15.08.1951)

Matko, proszę Cię o pokój w moim sercu, pokój w mojej rodzinie i wśród wszystkich narodów.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Dzień piąty

“Łaska dla duszy i ciała”

Pani Wszystkich Narodów zwraca się do widzącej: “Spójrz teraz na moje dłonie i powiedz, co widzisz. Wydaje się, jakby na środku Jej dłoni były rany, a z każdej z nich wychodziły trzy promienie rzucające światło na owce. Pani uśmiecha się i mówi: To są trzy promienie: promień Łaski, Zbawienia i Pokoju.” (31.05.1951)

Maryja mówi widzącej, a tym samym każdemu z nas: “Przychodź stale przed ten obraz […], aby modlić się za wszystkich ludzi, którzy są w duchowej i fizycznej potrzebie.” (15.11.1951). “Powiedz swojemu przewodnikowi duchowemu i wszystkim, którzy przy tym współpracują, iż daję obietnicę, że wszystkim którzy będą modlić się i prosić Maryję przed obrazem Pani Wszystkich Narodów, udzielę z godnie z wolą Syna łaski dla duszy i ciała.” (31.05.1951)

Matko, proszę Cię za wszystkich wewnętrznie zranionych, cierpiących na lęki lub depresje, uzależnionych od narkotyków i bliskich zwątpienia. Matko, wybłagaj i przekaż im Łaskę Ojca, Zbawienie Syna i Pokój Ducha Świętego.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Dzień szósty

“Bądźcie wdzięczni !”

“Teraz zwracam się do narodów całego świata: apostołowie i narody, uklęknijcie przed waszym Panem i Stwórcą i bądźcie wdzięczni!  Nauka tego świata sprawiła, że ludzie zapomnieli o wdzięczności. Nie znają już swojego Stwórcy: narody bądźcie ostrzeżone ! Uklęknijcie w pokorze przed waszym Stwórcą. Pani mówi to z wielką czcią i szacunkiem. Pada na kolana i skłania głowę tak nisko, że niemal dotyka ziemi. Proście o Jego miłosierdzie, bo On jest miłosierny. Czy nie daje wam na to żadnego dowodu w dzisiejszych czasach ? Niech Ojciec, Syn i Duch Święty będą z wami przez wszystkie dni waszego życia.” (31.05.1954)

Matko, naucz mnie i wszystkich ludzi wdzięczności wobec naszego Pana i Boga. Spraw, bym jak dziecko z pokorą zrozumiał, że wszystko, czym jestem, otrzymałem od Niego i że bez Niego nic nie mogę. Pozwól to zrozumieć także wszystkim tym, którzy uważają, że nie potrzebują Boga do szczęścia.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Dzień siódmy

„Żyjcie w prawdziwej miłości.”

“Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości. Kto posiada miłość, będzie czcił swego Pana i Stwórcę w Jego stworzeniu. Kto posiada miłość, nie uczyni niczego niegodnego wobec swego bliźniego. Oto, czego brakuje temu światu: miłości do Boga i miłości bliźniego. “ (02.07.1951). “Mówię maluczkim: jeśli będziecie żyć między sobą w miłości, wtedy nawet wielcy nie będą mieli żadnych szans.” (11.02.1951)

Matko, proszę Cię za ludzi pełniących ważne funkcje w życiu politycznym i społecznym, by ich decyzje opierały się na bezinteresownej miłości do Boga i bliźniego. Ja także chcę się do tego przyczynić wypełniając swoje obowiązki z miłością. Ponieważ jednak miłości tej nie czerpię sam z siebie, chcę wciąż odmawiać pełną mocy modlitwę o przyjście Ducha Świętego, którą objawiłaś nam jako Matka Wszystkich Narodów.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Dzień ósmy

Z wielkim zapałem i gorliwością przystąpcie do dzieła !

Matka Wszystkich Narodów prosi każdego z nas o pomoc przy rozpowszechnianiu Jej modlitwy i wizerunku. “Z wielkim zapałem i gorliwością przystąpcie do tego dzieła zbawienia i pokoju, a będziecie świadkami cudu.” (01.04.1951) “Pomagajcie wszelkimi dostępnymi środkami i dbajcie o rozpowszechnianie, każdy na swój sposób.” (15.06.1952). “To nie jest akcja dla jednego kraju, to akcja wszystkich narodów.” (11.10.1953). “Wszyscy mają do tego prawo. Daję ci obietnicę, że świat się zmieni.” (29.04.1951)

Matko, daj mi odwagę, zapał i oddanie, bym spełnił Twe życzenie i wziął udział w “światowej akcji”. Gdyby jednak w konkretnej sytuacji trudno było mi to zrobić i wahałbym się zaproponować Twój obrazek z modlitwą, przypomnij mi o Twojej obietnicy: “Maryja bierze na siebie pełną odpowiedzialność… Wszyscy mają do tego prawo!” Wszystkie narody powinny rzeczywiście doświadczyć, że jesteś ich matką.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Dzień dziewiąty

“Ukoronowanie Matki Pana Jezusa Chrystusa”

“Ten obraz powinien poprzedzić dogmat. Ten obraz musi zostać rozpowszechniony na całym świecie. Jest on objaśnieniem i obrazowym przedstawieniem nowego dogmatu. Dlatego sama dałam ten obraz narodom.” (08.12.1952). Pani Wszystkich Narodów prosi w imieniu Boga o ten “ostatni i największy dogmat” (15.08.1951), “ukoronowanie Matki Pana Jezusa Chrystusa, Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki !” (11.10.1953) Maryja ujawnia też nawet pełny łaski efekt tego dogmatu: “Gdy dogmat, ostatni dogmat w Maryjnej historii, zostanie ogłoszony, Pani Wszystkich Narodów ofiaruje światu pokój, prawdziwy pokój.” (31.05.1954)

Matko, proszę Cię za Ojca Świętego, kardynałów, biskupów i kapłanów, za wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za Kościół. Oświeć ich, by jako pasterze w swoim powołaniu z odwagą  wstawili się za Tobą jako Matką Wszystkich Narodów i możliwie jak najszybciej poprzez dogmat przyznali Ci w sercu Kościoła miejsce, które w świetle Boga uznali za odpowiednie i prawdziwe.

Modlitwa Matki Wszystkich Narodów …. i 3 razy “Zdrowaś Maryjo… (jak w dniu pierwszym)

Nowenna zamieszczona za pozwoleniem władz duchownych

Sanktuarium PWN w Amsterdamie /Holandia/

Wszystkie prawa zastrzeżone