MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE NA RÓŻNE OKAZJE PRZEZ ZASŁUGI KRWI CHRYSTUSA

OFIAROWANIE[1] Przez zasługi KRWI Chrystusa za osoby korzystające z tych treści

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła św. – tyle razy, ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w Tej książce, na wyjednanie przez Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów, darów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla [siebie i] tych wszystkich osób, które się z tej książki modlić, czytać będą, a nawet dla tych, które ją w swoim mieć będą mieszkaniu. Amen.

MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE NA RÓŻNE OKAZJE PRZEZ ZASŁUGI KRWI CHRYSTUASA

Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!

Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.                                                                 /Głos MR nr 33/

Do użytku wewnętrznego Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Wielki Post 2023

PORADY EGZORCYSTY

Ks. Jim Blount jest egzorcystą zaangażowanym w posługę uzdrawiania i uwalniania od złych duchów. W swojej posłudze jest jak doświadczony lekarz, który po wysłuchaniu pacjenta i rozpoznaniu objawów przepisuje odpowiednie lekarstwo. Jednak „lekarstwa”, które przepisuje ks. Jim, są innej natury.

Kapłan dokłada starań, aby osoby szukające jego pomocy, a także te, które przez jakiś czas odwróciły się od Kościoła, powróciły do mszy świętej i życia sakramentami. Zwłaszcza sakramentem pokuty i pojednania.

Ks. Jim zaleca również pogłębienie życia modlitewnego poprzez codzienne odmawianie różańca świętego i odprawianie godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

EGZORCYSTA POLECA TĘ KRÓTKĄ MODLITWĘ DO NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Często także poleca niezbyt znaną modlitwę do Najświętszej Krwi Zbawiciela. Modlitwa ta składa się z kilku zaledwie słów:

NAJŚWIĘTSZA KRWI CHRYSTUSA, ZACHOWAJ NAS i CAŁY ŚWIAT

Ks. Jim Blount uważa tę modlitwę za niezwykle skuteczną w odpędzaniu złych duchów, gdyż demony muszą uciekać przed mocą Krwi Chrystusowej. Egzorcysta sugeruje, by powtarzać tę modlitwę nawet 500 razy dziennie. Pomocne w liczeniu odmawianych wezwań mogą być paciorki naszego różańca.

Najświętsza Krew Chrystusa. Cześć, jaką oddaje Kościół Najświętszej Krwi Jezusa, odzwierciedla naszą pewność, że Pan Jezus oddał swoje życie z miłości do ludzi, przelewając swoją krew za zbawienie nasz wszystkich. Swoją krwią wylaną na krzyżu Jezus uratował nas przed panowaniem grzechu, śmierci i szatana.

Jak napisał w swoim pierwszym liście św. Piotr: „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1 P 1, 18-19).

Ponadto jesteśmy w mistyczny sposób złączeni z Jezusem, kiedy spożywamy Jego krew w Eucharystii – pod postacią wina. Jezus jest realnie obecny w Eucharystii w swoim ciele i krwi, duszy i bóstwie.

MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE DO KRWI CHRYSTUSA W RÓŻNYCH SYTUACJACH I POTRZEBACH[2]

Na ROZPOCZĘCIE MODLITW

Uwielbienie Krwi Chrystusa:

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

W. – Który nas Krwią swoją odkupił.

Pozdrowienie Krwi Chrystusa:

K. Błogosławiona Krew Jezusowa!

W. – Na wieki błogosławiona!

Ofiarowanie Krwi Chrystusa:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,

W. – Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności.

Responsorium:

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi.

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów.

W. – Ceną Twojej Krwi.

K. Chwała Ojcu…

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

………

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby Kościoła świętego (100 dni odpustu,) [3]

Przez Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa, Błogosławcie najświętsze Imię Jego według intencji i pragnień najchwalebniejszego Serca Jego. (300 dni odpustu św.) [4]

MODLITWA O OCHRONĘ PRZEZ KREW JEZUSA CHRYSTUSA

Panie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez krew baranka (por. Wj 12). Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować Twoją Najdroższą Krew – nie tylko podczas Eucharystii, ale też – w sposób duchowy – w innych sakramentach, poprzez Słowo Boże, oraz przez mistyczną obecność tej Krwi w każdej ranie i w każdym cierpieniu odkupionej ludzkości.

Proszę teraz o szczególną ochronę przez Twoją Krew i o Jej zbawienną moc nie tylko dla mnie samego, ale również dla moich krewnych, znajomych i dla wszystkich, do których może się kierować gniew i zemsta duchów nieczystych, sprowokowanych przez moją modlitwę. Ufając Twojemu miłosierdziu, zanurzam wszystkich tych ludzi i samego siebie w Twojej Najdroższej Krwi, chroniąc nas w Twoich świętych ranach.

Proszę o oczyszczenie relacji do wszystkich moich przodków oraz do żyjących jeszcze na tej ziemi, z którymi jestem lub byłem w kontakcie. Niech tym, co nas łączy, będzie jedynie Twoja zbawcza miłość, przelana na krzyżu!

Zabierz wszystko, co poprzez grzech i winę stało się moim dziedzicznym obciążeniem. Oczyść relacje pomiędzy żyjącymi a zmarłymi od wszelkich przeszkód i uświęcaj je przez Twojego Ducha Świętego. Twoja Najdroższa Krew niech jaśnieje też w naszych zranieniach jako znak zwycięstwa tak jak w Twoich ranach w dniu zmartwychwstania. Amen.

O ŁASKĘ PRZEBACZENIA

Panie Jezu, Zbawicielu! Nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali. Mamy pojednać się z tymi, którzy wydają się nam niesympatyczni, którzy nas zranili lub skrzywdzili. Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca modlić się za tych, którzy przez charakter, poglądy albo przykre doświadczenia są daleko od nas, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic więcej do czynienia.

Ale Twoja Najdroższa Krew przypomina nam, że kochasz wszystkich — bez wyjątku. Zapłaciłeś też za tych, od których chcemy uciec, których odtrącamy. Sami otrzymaliśmy już tyle razy przebaczenie. Codziennie prosimy o odpuszczenie „jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Dlatego, Panie, błagamy o Twojego Ducha. Niech oczyści nasze serca, naszą miłość i nasze spojrzenie na innych. Chcemy Twoimi oczyma patrzeć na człowieka. Chcemy widzieć i doceniać dobro nawet wtedy, gdy ludzkie słabości i ograniczenia zaciemniają obraz.

Prosimy o łaskę prawdziwego i całkowitego przebaczenia, abyśmy umieli kochać jak Ty, aby przez naszą miłość Twoja zbawcza Krew na nowo dotknęła dusze naszych bliźnich. Ucz nas przebaczać, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i stać się radością i chwałą Twojego i naszego Ojca Niebieskiego. Amen.

MODLITWA KRZYWDZICIELA, KTÓRYM JESTEM[5]

Ojcze mój w niebie, przez [Krew] Jezusa Chrystusa proszę Cię za wszystkich ludzi, którzy cierpią i może nawet grzeszą z mojego powodu. Proszę Cię za tymi, których pamiętam, i za tych, o których nie wiem.

Proszę za tymi, których skrzywdziłem, zraniłem świadomie lub nieświadomie; za tymi, którzy subiektywnie odczuwają, że zostali przeze mnie zaniedbani, odepchnięci. Stawiam ich wszystkich przed Twoje Oblicze, nasz Ojcze w niebie. Stawiam także siebie jako krzywdziciela, przyczynę ich smutku i boleści.

Proszę Cię, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa [i przez zasługi Jego Najdroższej Krwi] abyś mi wybaczył i uczył mnie kochać ludzi. Proszę, abyś uwolnił w sercach moich ofiar przebaczenie dla mnie. Uzdrów ich poranione uczucia, poranione serce. Mocą Twojej miłości złam wrogość, urazy, pragnienie zemsty. Proszę, poprowadź  ich drogami nawrócenia i uzdrowienia. Prowadź nas do pojednania. Błogosław ich życie. Niech poznają Ciebie, szukają prawdy, którą jesteś Ty sam, cieszą się pokojem serca i Twoją opieką. Ojcze, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

 /Głos MR nr 34/

UWIELBIENIE:

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,

– Który nas Krwią swoją odkupił.

MODLITWA Z OFIAROWANIEM OSTATNIEJ KROPLI KRWI JEZUSA CHRYSTUSA WYLANEJ W CHWILI KONANIA

Panie Boże, proszę Cię aby ta ostatnia kropla Krwi w chwili konania Pana naszego Jezusa Chrystusa spłynęła na (podać imię tej osoby) ………………… i ochroniła przed wszelkim niebezpieczeństwem i przed złem tego świata.

Matko Jezusa i Matko Świata, uniżenie proszę schroń (tę osobę)……….. w Przenajświętszych Ranach Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak jesteśmy schronieni, aby dotarło do nas światło Ducha Świętego dla wypełnienia woli Bożej. Amen.                              

KRÓTKA LITANIA (1) WEZWANIA DO KRWI CHRYSTUSA

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu, a otocz nas opieką swoich Aniołów.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny, wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych łez i bólu.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego ogłupiania.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy. Amen.

/Głos MR 11 (3/2013), okładka/

/Głos MR nr 39/

OFIAROWANIE

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.

KORONKA (1)  ZWYCIĘSTWA[6]

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach: (1x)

P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka

W. – i dzięki słowu swego świadectwa (Ap 12,11)

Na małych paciorkach: (10x)

P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy

W. – Wybaw nas!

Na zakończenie:

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,

– ku pomocy zmarłym w czyśćcu

– i dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.

P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus

W. – Który nas Krwią swoją odkupił. (3x)

KORONKA (2)DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku można odmówić: Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach:

O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.

Na 10 małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

Na zakończenie: O Najdroższa Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bądź naszym ratunkiem w naszych grzechach i nędzy, a także obroną w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen.

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

NOWENNA (1) DO KRWI CHRYSTUSA

 (odmawia się przez 9 dni w połączeniu z inną modlitwą do Krwi Chrystusa)

Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i “Wszechmocą błagającą”. Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić ci nasze prośby. (chwila ciszy) Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.

NOWENNA (2) do PRZENAJDROŻSZEJ KRWI[7]

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj!

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu!

Chwała Ojcu…

O, Panie Jezu! któryś zapisał imię moje w ranach Twoich niezmazalnym, a czerwonym atramentem Przenajdroższej Krwi Swojej, ażeby natchnąć mnie ufnością w Tobie iw ranach Twoich i we Krwi Twojej, – błagam Cię dzisiaj, Wspomnij na to pismo Twoje, przeczytaj je i zbaw mnie w imię Przenajdroższej tej Krwi Twojej, którąś dla mnie i dla zbawienia całego świata wylał na krzyżu.

O, Najsłodsze Serce Jezusa wysłuchaj mego wołania! Weź moje serce złóż je i obmyj we Krwi Twojej Przenajświętszej, a gdy Bóg Ojciec ujrzy je w takim szkarłatnym płaszczu Krwi Przenajdroższej, to zmiłuje się nade mną i da mi wszystko, co potrzebne mi jest do zbawienia.

Boże! Ojcze PRZEDWIECZNY! Ofiaruję Ci Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa wraz z zasługami, miłością i cierpieniami Boskiego Serca Jego i wraz ze łzami i boleściami Niepokalanej Maryi Panny, jako cenę na uproszenie sobie zbawienia w niebie, oraz łask potrzebnych mi na ziemi, a szczególnie tej łaski…., na uproszenie której nowennę tę dziś odprawiam. Amen.

LITANIA (2) DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA[8]

(podyktowana przez NMP i zalecana do odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej KRWI, wysłuchaj nas Panie.

Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,

Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,

Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,

Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)

Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,

Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,

Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,

Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,

Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył,

Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył,

Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył,

Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył,

Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twoją łaską z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył,

Abyśmy Najświętszy Sakrament znowu więcej cenili i czcili,

Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył,

Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,

Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,

Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się na nami.

– Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

– Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA

O Maryjo, Ty cudowna Matko Zbawiciela, jakże kochałaś Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojej duszy, gdy On tę Najświętszą Krew przelewał! Dla tej miłości i dla Twego cierpienia bądź naszą Wstawienniczką i Pośredniczką wszystkich Łask. Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi i ku Twojej nieskończonej czci ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, za Kościół św. za Ojca św. za Biskupów i Kapłanów za prześladowanych braci w wierze, za dzieci i młodzież, za nawrócenie grzeszników, za chorych i konających, za dusze w czyśćcu, za pokój i zbawienie całego świata! Niech będzie uwielbione i pochwalone Najświętsze Serce i Drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! (300 dni odp. )

MODLITWY 7 OJCZE NASZ i 7 ZDROWAŚ MARYJO

KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA[9]

Za podstawę praktyki modlitewnej – „siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo” służy objawienie, którego nasz Pani Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: św. Brygidzie, św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie: „Wiedzcie, Moje Najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków w twarz. Od Ogrójca, aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto M i 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy slupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń, Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 Rany na Głowie Mojej. Tam tez uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem, plwano Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razem byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęło Mi 30.403 kropli krwi. Przeto, najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia, aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajcie zatem laski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.

2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.

3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie 3 dusze w stanie Łaski Uświęcającej wg jego wyboru.

4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.

5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

TAJEMNICA PIERWSZA – OBRZEZANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich, u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie. – Ojcze Nasz.,. Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA DRUGA – KRWAWY POT PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych. – Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA TRZECIA – BICZOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serca Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.

– Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA CZWARTA – CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzie grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi. – Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA PIĄTA– DŹWIGANIE KRZYŻA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkie ludzi grzechy za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża. – Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA SZÓSTA – UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego, przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.

– Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA SIÓDMA – OTWORZENIE ŚWIĘTEGO BOKU PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła św. i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tą Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen,

– Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

* * *

Korzystajcie ze zbawczej mocy Krwi Mojej

16.03.1989 r. (…) Krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu i wciąż płynąca jest Ogniem Trawiącym wszelaki brud duchowy i może w jednej sekundzie otworzyć człowiekowi Niebo, jeśli jest w nim już tęsknota i pragnienie miłości i jeśli prosicie o to wy, słabi, cierpiący, idący wraz ze Mną drogą krzyżową ziemi. Dla waszej słabości i waszych wysiłków pomimo tej słabości i braków przychylam się natychmiast do waszych próśb o ratunek dla bardziej od was cierpiących braci waszych, tak jak ojciec gotów jest natychmiast spełnić prośbę swego małego chorego dziecka.

Proszę was, korzystajcie częściej dla dobra konających i zmarłych ze zbawczej mocy Krwi Mojej, gdyż daję Ją wam jako Miłość Moją. Okup Mój dla zbawienia świata. Zwłaszcza teraz jest wam niezbędna Krew Moja, osłaniająca was przed zagładą wieczną. („Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” 1J 1, 7). Tak bardzo nieprzygotowani jesteście na tragedię, którą ściągnęliście na siebie. (…)

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszyst­ko ze sobą: przez Niego — i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża. Kol 1,10-20

RÓŻANIEC(1) DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Modlitwa ta pobudza nas do wdzięczności, ufności i go­towości do współudziału w dziele odkupienia, a także umac­nia na chwilę zwątpienia. Modlący się człowiek ma być gotowy i zdolny do przelania kiwi własnej razem z Chrystu­sem. W chwilach bólu i miłości dzieje się to na sposób du­chowy. Wyznanie wiary w Chrystusa może także i dzisiaj, podobnie jak za czasów męczenników, umacniać moralnie i dawać życie nadprzyrodzone.

Krew jako symbol życia i ofiary na krzyżu stała się zna­kiem miłości Boga. Krew Chrystusa pragnie i w nas wzbu­dzić miłość wzajemną. Musimy stać się gotowi poświęcić siebie dla chwały Bożej i dla zbawienia świata.

Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa jest jedyną i naj­wyższą wartością daną przez Zbawiciela na odkupienie ro­dzaju ludzkiego. Ofiarując Najdroższą Krew Jezusa przez Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich łask, możemy uprosić najwięcej łask dla ratowania świata przed zagładą, nawrócenia grzeszników, zbawienia dusz w Czyść­cu cierpiących, wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata.

Jako modlitwę podstawową w tym Różańcu odmawia się w siedmiu tajemnicach 33 razy Ojcze nasz, co oznacza dojrzały wiek Chrystusa. Siedem tajemnic oznacza pełnię Odkupienia. Obie te liczby podkreślają to, że całe życie Je­zusa Chrystusa jest najcenniejszym i niepodzielnym Dzie­łem Odkupienia.

Sposób odmawiania Różańca

Różaniec (koloru czerwonego) składa się z siedmiu ta­jemnic.

Początek (na krzyżyku): Wierzę w Boga Ojca…

Po każdej z sześciu tajemnic odmawiamy: 5 Ojcze nasz… 1 Chwała Ojcu…

W siódmej tajemnicy: 3 Ojcze nasz… 1 Chwała Ojcu…

Na małych paciorkach mówimy: Ojcze nasz…

Na dużych paciorkach mówimy: Chwała Ojcu…

Po każdej tajemnicy dodatkowo odmawiamy:

V. Ciebie Panie prosimy, wspomóż sługi Swoje.

R. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA I (5 paciorków) PAN PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus (Łk 2,21).

Wyzwalające posłuszeństwo

Chrystus nie przyszedł aby znieść prawo Starego Te­stamentu, ale by je udoskonalić. Dlatego walczy zewnętrz­nie przeciw starym przepisom, ale równocześnie im się pod­daje, aby pokonać je od wewnątrz. Jest to wyrażone szcze­gólnie mocno w obrzędzie obrzezania, poprzez który Chry­stus został prawnie włączony do narodu izraelskiego. Tak, jak my przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła, tak w Starym Testamencie Izraelici przez ten znak Przymierza byli włączani do narodu wybranego.

Jezus chce być jednym z wielu, „podobny nam we wszystkim oprócz grzechu”, dlatego poddaje się prawu ży­dowskiemu z wieloma jego przepisami. Miłość czyniła go zdolnym do posłuszeństwa, a równocześnie pozwala Mu być wolnym. W ten sposób uświęcił nasze posłuszeństwo i wska­zał drogę tym wszystkim, którzy czują się skrępowani usta­wami i zarządzeniami, a także zwyczajami i obrzędami.

Modlitwa: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którym brak wolności wewnętrznej. Dla Two­jej Miłości obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyj­mij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw, abyśmy wszyscy po­znali, że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją Świętą Krew.

TAJEMNICA II (5 paciorków) PAN PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople krwi sączące się na ziemię (Łk 22,44).

Przezwyciężenie lęku

W tak wielkiej słabości ludzkiej Jezus pozwala nam po­znać swój lęk przed śmiercią, którego doznał na Górze Oliw­nej. Nikt więc nie musi wstydzić się swego lęku. Syn Boży cierpiał tak wielką udrękę, że Ewangelista ten pot, który wtedy spłynął, porównuje do sączących się kropli krwi.

Grzech i zdrada przeniknęły w najgłębsze tajniki Serca Jezusa. Jego ludzka natura chciałaby się uchronić przed nad­chodzącą męką, ale miłość do Ojca zwyciężyła: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Jezus wskazuje drogę do przezwyciężenia lęku tym wszystkim, którzy w pokusie czują się słabi lub osamotnieni. Zakotwiczenie się w woli Ojca czyni Syna Człowieczego wolnym i nieustraszonym, tak że ze spokojem i godnością może wyjść na spotkanie zdrajcy, aby mu się oddać.

Modlitwa: Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, któ­rzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pocie­chy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach, ale w Woli Ojca.

Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę w chwili obecnej, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o prze­szłość czy o przyszłość.

TAJEMNICA III (5 paciorków) PAN PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubi­czować.

I wydał na ukrzyżowanie (Mt 27,26).

Znoszenie niesprawiedliwości i przykrości

Po dokonaniu zdrady i pojmaniu prowadzili Jezusa od jednego sądu do drugiego. Na koniec Piłat skazał Go na biczowanie, chociaż musiał stwierdzić, że nie ma w Nim żadnej winy. Największy cios zadaje człowiekowi fałszywy sąd oraz doznana niesprawiedliwość. To jest ta udręka, któ­ra potęguje cierpienia fizyczne bolesnego biczowania. Za cudze winy Jezus pozwala się ubiczować aż do krwi. Nie żali się, nie skarży. Miłość nie tylko potrafi znieść niespra­wiedliwość i razy, ale nawet pod ich wpływem wzrasta.

Modlitwa: Panie, prosimy Cię za wszystkich tych, co są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Daj nam wszystkim zrozumieć, że pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem.

TAJEMNICA IV (5 paciorków) PAN PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA.

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni wło­żyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: Witaj Królu Żydowski {Mt 17-18).

Znoszenie szyderstw i upokorzeń

Żołnierze postępują z Jezusem gorzej, niż było to im zle­cone. Ból zadają Mu nie tylko ukłucia cierni, ale dołączają się do nich szyderstwa. Te gorsze są od mąk fizycznych. Przenikają duszę do dna. A jednak oprawcy mówią praw­dą: Jezus jest Królem, jedynym, prawdziwym, od którego bierze początek wszelka władza. Chrystus przez Krew swojej cierniowej korony uświęcił ciężar odpowiedzialności. Przez udział w Jego Królestwie chrześcijanin panuje, gdy służy i w upokorzeniach doświadcza chwały swego Pana.

Modlitwa: Chryste, nasz Królu, prosimy Cię za tymi, którzy cierpią pod władzą. Przez Twoją Świętą Krew udziel mądrości i mocy tym, którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki, abyśmy byli zdolni spotkać Ciebie samego w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność.

TAJEMNICA V (5 paciorków) PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ.

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwa­ne Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19,17).

Miłość, która nigdy nie ustaje

Pochód, w którym Jezus pod ciężarem swego narzę­dzia śmierci wspina się na Kalwarię, nie jest pochodem triumfalnym. A jednak jest to pochód zwycięstwa, pochód miłości. Jezus ponownie pada pod krzyżem. Upada On nie tylko z powodu ciężaru i wyczerpania. Brutalność otocze­nia, pustka duszy, ciężar grzechów całej ludzkości spada na Niego. Miłość jednak nie ustaje, ona potrafi nie tylko zaczynać od nowa, ale wznosząc się ponad własne cier­pienia, dostrzec innych. Świadczy o tym spojrzenie na Matkę stojącą na drodze, dowód wdzięczności dla Wero­niki, rozmowa z płaczącymi niewiastami… Jezus nie widzi własnej Krwi, Jego miłość zatroskana jest bardziej o in­nych i dlatego jest w stanie za każdym upadkiem znowu powstać i od nowa zaczynać.

Modlitwa: Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, że pomimo słabości nie ustajemy, lecz zawsze znowu od nowa zaczynamy.

TAJEMNICA VI (5 paciorków) PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym gło­sem: Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 27,46).

Ufność w osamotnieniu

W swym osamotnieniu na krzyżu Jezus doznaje najgłęb­szego poniżenia. Jeżeli dotąd mógł czerpać pociechę i pomoc od Ojca, jak to było na Górze Oliwnej, tak teraz Syn Boży przeżywa wewnętrzne ciemności, w których nie odczuwa więcej bliskości Ojca. Tak, jak przedtem oddał Swoją Krew, tak teraz czuje pustkę w duszy i pozostaje bez odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?”. Mimo tego nie zwątpił: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego!” (Łk 23-46). Jest to zwycięstwo wiary, to triumf miłości, która wszędzie zwycięża.

Modlitwa: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, któ­rzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek roz­czarowania czy niepowodzenia, zdrady, czy cierpień fizycznych, upodobnili się do Ciebie na Krzyżu. Daj nam wszystkim do­znać pomocy Twojej Kiwi, abyśmy także w godzinach ciem­ności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca.

TAJEMNICA VII (3 paciorki) PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19,33-34).

Życie w śmierci

W otwartym boku Jezusa Kościół widział zawsze, przed­stawiając to symbolicznie, źródło, z którego czerpiemy nowe życie: Woda Chrztu i Krew Przymierza. Źródło to odnajdu­jemy w Sakramentach Świętych. W sposób szczególny Sa­krament Pokuty i Eucharystii zaprasza nas, abyśmy w spot­kaniu z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusem otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie. Dopóki ży­jemy na tym świecie, jesteśmy słabi i upadamy. Podlegamy prawu śmierci. Przez śmierć włączamy się na zawsze w Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Jest to niezmierzony dar Bożej Miłości. Jest darem to, że my już teraz przyjmu­jąc Sakramenty Święte, możemy w pełni uczestniczyć we wspólnocie Boga z Jego Świętymi.

Modlitwa: Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi, którzy są wyłączeni ze strumienia łask płynących z Sakra­mentów Świętych z powodu rozłamu w Kościele, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich Sakramen­tów złącz nas z sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa.

Modlitwa końcowa: Panie Jezu Chryste, rozważali­śmy tajemnice przelewu Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Boży­mi, dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy mogli poświęcić także życie i krew dla uwiel­bienia Boga i dla zbawienia naszych bliźnich. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem go­dzinach naszego życia rozmyślać o cenie naszego odku­pienia i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen.

V. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi.

R. Który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią.

RÓŻANIEC (2) do KRWI CHRYSTUSA

Różaniec Krwi Chrystusa (koloru czerwonego) składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa).

Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

P. Chwała Ojcu…

W.Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi Swoje,

W.–Które odkupiłeś swojąPrzenajdroższą Krwią.

Przy rozważaniu różańca można wybrać tylko jedną część z niżej podanych tekstów: nazwę tajemnicy, cytat biblijny, rozważanie albo modlitwę, podając intencje. W taki sposób łatwiej jest uniknąć monotonii, szczególnie w modlitwie wspólnej. Można też po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu cytatu biblijnego zostawić chwilę ciszy i dać okazję do spontanicznych intencji.

Przed rozważaniem można dodać:

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,

który nas Krwią swoją odkupił.

Sposób odmawiania:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.W.Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu…

W.Jak była na początku…

Dalej Credo (Wierzę w Boga…)

TAJEMNICA I (5 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię,

nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)

Świętość życia – czystość

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. Przez Twoją miłość obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw, abyśmy wszyscy poznali, że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew, która jest źródłem prawdziwej czystości i miłości. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W.– Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. – Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA II (5 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił,

a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)

Samotność – modlitwa – Wola Boża

Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pociechy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach, ale w Woli Ojca. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę Wolę w chwili obecnej, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy o przyszłość. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA III (5 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA

Wówczas uwolnił im Barabasza,

a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)

Cierpliwość – przyjęcie niesprawiedliwości

Panie, prosimy Cię za wszystkich tych, którzy są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Daj nam wszystkim zrozumieć, że pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…

W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA IV (5 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę.

I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!”. (Mk 15, 17-18)

Szlachetność – godność człowieka

Chryste, nasz Królu, prosimy Cię za tymi, którzy cierpią przez władzę. Przez Twoją świętą Krew udziel mądrości i mocy tym, którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd, cierpią od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki, abyśmy byli zdolni spotykać Ciebie samego w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…

W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA V (5 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki,

które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17)

Wierność pieczęcią miłości

Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, że pomimo słabości nie ustajemy, ale zawsze od nowa zaczynamy. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…

W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VI (5 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?(Mt 27, 46)

Ofiara drogą do szczęścia

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, którzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia, zdrady lub cierpień fizycznych upodobnili się do Ciebie na krzyżu. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi, abyśmy w godzinach ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…

W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VII (3 paciorków) PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34)

Otwartość Chrystusowa – misja

Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają, i za tymi, którzy wyłączeni są ze strumienia łask płynących z sakramentów świętych z powodu rozłamu w Kościele, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich sakramentów złącz nas z sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa. (3 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…

W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Modlitwa końcowa

Panie, Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelania Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy także mogli poświęcić życie i krew dla uwielbienia Boga i zbawienia naszych bliźnich. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o „Cenie naszego zbawienia” i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen.

Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi,

– Który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią.

MODLITWA O MOCY WIĄZANIA ZŁYCH DUCHÓW W RODZINIE

Świadectwo rycerki z Koszalina

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Gdy byliśmy na Świętych Rekolekcjach w Częstochowie, z ks. Zenonem W., to rekolekcjonista przekazał nam, że możemy związywać złe duchy w sobie lub w innych osobach. Po powrocie z rekolekcji szybko nadarzyła się ku temu okazja. Za kilka dni córka z zięciem postanowili, że zrobią remont w mieszkaniu (przestawienie drzwi). Podczas rozmowy zaczęło między nimi dochodzić do nieporozumień, kłótni, niezgody, do różnicy zdań. Słysząc, co się dzieje, że to nie będzie łatwo, przyszła mi myśl, żeby związać złe duchu tą modlitwą, którą podał nam ks. Zenon na rekolekcjach. Niewiele myśląc, stojąc wypowiedziałam:

W Imię Jezusa Chrystusa duchu kłótni i duchu zamętuzwiązuję was Krwią JezusaChrystusa i nakazuję wam natychmiast odejść od córki i zięcia. Posyłam was w Imię Jezusa Chrystusa pod Krzyż Chrystusa i On wam powie, gdzie macie pójść dalej. Macie więcej do córki i zięcia nie wracać. Zabraniam wam to w Imię Jezusa Chrystusa. Amen.”

Następnie odmówiłam jeszcze raz tę samą modlitwę już tylko za zięcia związując jeszcze 3 inne złe duchy: lenistwa, gniewu, obrażalstwa. Po odmówieniu tych modlitw stała się dziwna rzecz – córka z zięciem zaczęli spokojniej ze sobą rozmawiać, dogadywać się, w końcu pojechali do sklepów po potrzebne materiały do remontu. Nie było już tych nerwów, agresji nie tylko między nimi, ale również do innych członków rodziny. Na końcu pragnę zaznaczyć, że gdy odmówiłam modlitwę związania złych duchów tylko za zięcia to te same łaski, co zięć otrzymała córka. Zastanawiałam się, dlaczego i na modlitwie różańcowej naszej lokalnej wspólnoty otrzymałam odpowiedź, że przecież mąż i żona to jedno ciało – jedność… to moc sakramentu małżeństwa. Za wszystkie łaski otrzymane: Niech Pan Bóg będzie Uwielbiony przez Niepokalane Serce w córce, w zięciu, córce i w całej rodzinie. Amen.

MODLITWA DLA OCHRONY RODZINY[10] Do odmawiania przez ojca rodziny.

O Boże, który jesteś królem wieków i którego postanowienia są wieczne, daj nam ujrzeć kres nieprawości, o którym mówił prorok Daniel (Dn 9, 24). Opieczętowuję wszystkie nasze grzechy … Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcąc przyśpieszyć nadejście Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości, aby grzech ustał, a nieprawość została przebaczona, Aby ochronić nas przed atakami demona, zanurzam całkowicie nas wszystkich, z naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi … w Jego Najdroższej Krwi. Na koniec, Panie Boże, skoro w swych odwiecznych postanowieniach zarządziłeś, by w tym czasie utrapienia została odbudowana Jerozolima, jej place i mury, byśmy panowali wraz z Tobą nad wszystkimi narodami w królestwie Serc Jezusa i Maryi, czynimy z samych siebie uczestników zwycięstwa Jezusa poprzez pieczęć Krwi, która wypłynęła z Jego Najświętszego Serca … w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY PRAKTYKOWANE przez o. Amortha, byłego gł. egzorcystę Watykanu – i s. Angelę Mussolesi

Śp. Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, że modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest odmawiana z wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem przez głęboką modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej.

O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, którą każdy wierzący chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa Chrystusa, może stosować. Szczególnie jeśli odmawia się takie modlitwy na mocy sakramentu małżeństwa w przypadku współmałżonków, czy w autorytecie rodziców nad dziećmi lub dzieci nad rodzicami. (…)

MODLITWY O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA DO OSOBISTEGO ODMAWIANIA,W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DUCHOWYCH ATAKÓW

OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i Wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, zrywam i kruszę pęta niegodziwości popełnione przeciwko Bogu przez moich przodków, zdejmuję i niweczę wszelkie zło, które mnie dotyka za przyczyną wszelkich związków, jakie zawarli moi przodkowie i zmarli krewni z czarownikami, bałwochwalcami, oszustami, ludźmi niemoralnymi, zabójcami, nikczemnikami, niewierzącymi, astrologami, wróżbitami, duchami nieczystymi. Mocą imienia Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew zrywam i przerywam, zdejmuję i gładzę skutki skażenia okultyzmem, które docierają do mnie od przeszłych pokoleń. Zdejmuję i niweczę w Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew, która zwyciężyła piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, św. Judy Tadeusza, św. Pawła Apostoła, św. Pawła od Krzyża, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa obciążeń pokoleniowych będące wynikiem złorzeczenia, klątwy, rzucenia czaru, uroku, założenia wiązania, użycia filtra magicznego, przeprowadzenia rytuału wudu, makumba, a także magii i wszelkiego rodzaju okultyzmu, których jestem ofiarą. Zrywam je i gładzę w Imię Jezusa Chrystusa i przywiązuję je do Krzyża Jezusowego.

………

Gabriel Amorth i siostra Angela Musolesi często zalecają modlitwę uwolnienia współmałżonka, którą podaję poniżej (może być odmawiana nawet nad zdjęciem współmałżonka). Po uwielbieniu Boga i dziękczynieniu za życie współmałżonka, oddaniu go Matce Bożej oraz zanurzeniu we Krwi Pana Jezusa razem z całym Niebem, wszystkimi świętymi i Aniołami rozpoczynamy się modlić w następujący sposób:

MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA

………

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i Wszystkich Świętych w Niebie, razem ze Świętym ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić wszystkich bliskich sobie Świętych…) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamętu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa!

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i Wszystkich Świętych a szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki wpływ diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleństwa rzuconego na niego i na nas, na Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, magii i okultyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu w celu wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wiecznego.

W Imię Jezusa Chrystusa rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia i samozniszczenia rzucone na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i nasze potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo rzucone na mnie i mojego współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca.

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi pornografii, masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, mojego współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te przekleństwa przywiązując je do krzyża Jezusa Chrystusa.

Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj i uświęcaj nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minione i przyszłe, przez wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nieskończone miłosierdzie.

Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie Maryjo – Matko Pięknej Miłości.

Dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje małżeństwo.

Tę przykładową modlitwę uwolnienia należy odmawiać dwa razy dziennie, równocześnie odprawiając NOWENNĘ do Krwi Pana Jezusa (zob. str. 8 lub 9). Modlitwy te, jak i nowenna powinny być tak długo odmawiane aż do całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym małżeństwie. Nowennę do Najdroższej Krwi Pana Jezusa należy odmówić minimum trzy razy w następujących intencjach:

  1. O zbawienie duszy współmałżonka
  2. O pragnienie nieustannego nawracania serca do Boga.
  3. O powrót do współmałżonka i pełnego realizowania przysięgi małżeńskiej

MODLITWA ODMAWIANA PRZEZ CÓRKĘ–SYNA

W PRZYPADKU PRZEKLEŃSTWA RZUCONEGO NA MAŁŻEŃSTWO RODZICÓW

………

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i gładzę wszelki wpływ diabelski, jakiego doznaję na skutek klątw rzuconych na mnie i na moich rodziców, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę każdą klątwę, każdy filtr, każde wiązanie, wszelkie skutki rytuału magicznego, czarodziejskiego, i okultystycznego dokonanego w celu zaszkodzenia małżeństwu moich rodziców, którego konsekwencji doznaję.

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelką klątwę, filtr magiczny i wiązanie, wszelkie następstwa czarów i przekleństw rzuconych na małżeństwo moich rodziców. Zdejmuję i gładzę je w Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W imię Jezusa zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i wymazuję każde życzenia śmierci, życzenie niepowodzenia, życzenie nieszczęśliwego wypadku rzucone na mnie, na moją osobę, na moje istnienie, na mój dom, na moich potomków, na moje oszczędności, na moją głowę, na mój kark, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie i przeciwko moim rodzicom, zamówione u magów, czarownic, wróżek, a wykonane poprzez wkłuwanie szpilek w lalki magiczne albo za pośrednictwem bielizny osobistej.

DLA MAŁŻEŃSTW

W intencji odnowienia łaski sakramentu

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten świat, a szczególnie za to, że zechciałeś stworzyć człowieka na swoje podobieństwo: we wzajemnej miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą możemy przyczyniać się do rozwoju i dojrzewania naszego osobistego życia oraz uczestniczyć w stwarzaniu nowego człowieka. Pragniemy na nowo i z większą świadomością przyjąć ten dar sakramentalnego małżeństwa i rodziny.

Prosimy o przebaczenie każdego zaniedbania naszego powołania w stosunku do siebie nawzajem, do naszych dzieci i bliskich oraz o oczyszczenie z naszych grzechów przez Krew Twojego Syna. Razem z Jezusem pragniemy kroczyć Drogą Krzyżową, gdy przygniatają nas problemy rodzące się pomiędzy nami i ciężar wychowania dzieci. Wierzymy, że krzyż naszego małżeństwa i naszej rodziny może stać się błogosławieństwem dla nas samych i wielu innych.

Pragniemy poprzez rozmowę i szukanie pełnej prawdy przezwyciężyć powody kłótni i nieporozumień. Gotowi do pracy nad sobą obiecujemy, że będziemy zwracać sobie nawzajem uwagę na to, co trzeba zmienić oraz przyjmować tę pomoc, aby nasza miłość mogła się odnowić, stając się bardziej dojrzałą. Niech pomoże nam w tym pokora i cierpliwość, którą chcemy czerpać ze wspólnej modlitwy i rozważania przelań Krwi naszego Zbawiciela.

Nie chcemy jednak szukać jedynie własnego szczęścia w wąskim gronie. Przez życie według Słowa Bożego niech nasza rodzina stanie się prawdziwym Kościołem i źródłem pokoju dla wielu. Niech Duch Święty kieruje nami, kiedy w jedności pomagamy naszym dzieciom, gościom, potrzebującym i innym na drodze do nieba.

Razem z innymi rodzinami i ludźmi dobrej woli chcemy coraz bardziej żyć i działać w jedności z naszą parafią i zaangażować się na rzecz odnowy Kościoła i świata. Niech ludzie samotni doświadczą przez nas pociechy i siły. Młodzież niech znajdzie radość życia, zaufanie, dobrą radą i wiarę w przyszłość, a rodziny dotknięte kryzysem, chorobą lub biedą – pomoc i nowe siły, by misja naszego małżeństwa przyczyniła się dzięki Krwi Baranka do uratowania wielu ludzi i budowania Twojego Królestwa. Amen.

ZAWIERZENIE RODZINY

Przed OBRAZEM Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

Jezu, Ty jesteś źródłem i celem naszego życia. Tyś naszym Bogiem i Zbawicielem. Jak dobrze, że zechciałeś być dzieckiem, zanim stałeś się naszym Nauczycielem, że chciałeś najpierw przytulić się do Maryi, zanim dałeś Ją jako Matkę i Królową całemu Kościołowi. Ty ukazujesz nam kielich zbawienia, abyśmy w Twojej Najdroższej Krwi znaleźli oczyszczenie z naszych grzechów i źródło prawdziwej miłości. Dziękujemy za Twój uśmiech, który dodaje nam odwagi, i Twoje zaufanie do Maryi, która jest naszą wielką Siostrą. Razem z Tobą chcemy Ją kochać, za-ufać Jej i w Jej bliskości żyć i działać.

Maryjo, razem z Twoim Synem zachowujesz nas wszystkich w swoim sercu. Pragniemy Tobie zawierzyć naszą rodzinę. Razem z Tobą pragniemy otworzyć się na Ducha Świętego, słuchać Słowa Bożego i wypełniać je, współdziałając z Chrystusem Zbawicielem. Dziękujemy Ci za Twoje pogodne spojrzenie na nas — tak w dobrych, jak i w ciężkich chwilach. Od Ciebie chcemy się uczyć bycia otwartym kielichem, przyjmującym w każdej Sytuacji Wolę Bożą. Jak Ty podarowałaś Jezusa światu i sama stałaś się darem dla wszystkich ludzi, w ten sposób my również pragniemy stać się wyrazem Bożej dobroci w naszej rodzinie, ale także dla wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy.

Jezu i Maryjo, prosimy o Waszą stałą obecność wśród nas oraz o błogosławieństwo, byśmy mogli wypełnić plan, który Bóg ma względem naszej rodziny. Bądźcie nam szczególnie bliscy w momentach choroby, kryzysu, narodzin i śmierci, byśmy mogli stać się źródłem życia — nie tylko na tej ziemi, ale i dla nieba. Amen.

MODLITWA O UZDROWIENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO

………

W święte imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy wybawieni, za wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję: Belzebubowi, Szatanowi, Lucyferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, Asmodeuszowi i każdemu innemu zastępowi duchów nieczystych czarów, magii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, psychiczną, i fizyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w święte Imię Jezusa Chrystusa.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi przelanej również za mnie, za potężnym wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II, zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i niweczę wszelkie powiązanie mediumiczne i okultystyczne mające negatywny wpływ na moje zdrowie, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie, które ściąga na mnie choroby fizyczne i ból fizyczny, wszelkie przekleństwo rzucone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój żołądek, na mój układ trawienny, na moje narządy rozrodcze, na moje plecy, na moje nogi – zdejmuję je i gładzę je mocą Imienia Jezusa Chrystusa.

Dziękuję Ci Jezu, za twoje zwycięstwo. Dziękuję, Jezu, ponieważ przychodzisz mi z pomocą i działasz. Dziękuję za Twoje miłosierdzie. Jesteś jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję wszelkiej sile diabelskiej uzależnienia od narkotyków, od gier, wszelkim zastępom diabelskim alkoholizmu, wszystkim złym duchom choroby umysłowej, psychicznej i fizycznej, destrukcji i autodestrukcji, rezygnacji i zniechęcenia, niepokoju, przesadnego lęku, strachu, zamętu umysłowego, wszelkiego rodzaju ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały już nigdy więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W TRUDNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ

ALBO W INNYCH PROBLEMACH EKONOMICZNYCH

………

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, za najmocniejszym wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, rozkazuję i nakazuję wszystkim zastępom złych duchów nędzy, wszystkim duchom nieczystym upadku i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, wszystkim duchom nienawiści i zemsty, żeby natychmiast odeszły ode mnie, od mojej pracy, od mojej kariery zawodowej, od mojego domu, od moich oszczędności, od moich pieniędzy, od mojego życia, od moich uczuć, od mojego zdrowia – i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w Imię Jezusa Chrystusa.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, odbieram wszelką przestrzeń umysłową, duchową, fizyczną, która została oddana szatanowi i jakiejkolwiek innej sile demonicznej i diabelskiej przeze mnie bądź przez moich krewnych, poddaję ją działaniu mocy Krwi Jezusa Chrystusa. Duchu święty, spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie jak rzeka uwolnienia, żeby przerwała i zerwała każde związanie ze złem, wszelki rozkaz i bodziec demoniczny i magiczny. Duchu Święty, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy.

Spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie, do wnętrza mojego żołądka, do mojego przewodu pokarmowego, do każdego organu mojego ciała. Abym został uzdrowiony i uwolniony od wszystkiego tego, co nie jest jednością z Tobą. Uwolnij mnie od wszelkich duchów nieczystych, od wszelkiego przekazywania odwetu, urazy, przemocy, oszustwa, zazdrości. Uwolnij mnie od wszelkiego ducha rozgoryczenia, poczucia żalu wobec innych i żalu do siebie samego.

Jezu Chryste, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i przynieś nam Twój pokój, Twoje życie, ponieważ Ty jesteś Panem Życia i nieskończonego Miłosierdzia. Miłujemy Cię, uwielbiamy Cię, chcemy żyć Twoim życiem, twoim pokojem, Twoją radością. Dziękuję Ci Panie Jezu, uwielbienie i chwała Tobie. Miłości moja, Jezu, Boże, dziękuję, bo Ty zwyciężyłeś.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa okultyzmu i mediumizmu, wszelkie związki mentalne i telepatyczne, które zawarłem poprzez myśl, słuch i słowo, poprzez otwieranie się na jogę, zen, reiki, czakramy i przez wszystkie inne dyscypliny wschodnie, a także każdy rodzaj ezoteryzmu, przez nekromancję i spirytyzm, które mnie oddaliły od Boga. Zdejmuję i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa.

Modlitwy proponowane przez byłego głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi /Głos MR nr 32/

MODLITWY DO KRWI PANA JEZUSA

(znalezione w internecie)

O Krwi Przenajświętsza, żywota wiecznego, nagrodo i okupie całego świata, napoju i oczyszczenie dusz naszych, która przed tronem miłosierdzia Najwyższego bezustannie sprawy ludzkiej bronisz. Ach z głębi duszy pokłon Ci oddaję i chciałbym, o ile mi to możebnem, zadośćuczynić za wszystkie krzywdy i zniewagi, które ustawicznie odbierasz od ludzi – stworzeń Twoich a mianowicie od tych, którzy zuchwale poważają się przeciw Tobie bluźnić.

O któżby nie wychwalał tej Krwi bez ceny? Któżby nie gorzał miłością ku Jezusowi, który ją przelał? W cóżbym się obrócił, gdybym tą Krwią Bożą nie był odkupiony. A któż ją wydobył z żył mojego Pana aż do ostatniej kropli? Ach zaprawdę nic innego tylko miłość niezmierzona, któraś nas udarowała tym najzbawniejszym balsamem! O balsamie nieoceniony, wytryskujący ze źródła miłości niezmierzonej, spraw to, błagamy, by wszystkie serca i języki wszystkie chwaliły Cię, wielbiły i dzięki Ci składały teraz i zawsze na wieki wieków. Amen.

300 dni odpustu raz na dzień za odmówienie tej modlitwy sercem skruszonym.

(Pius VII. D. 18 października 1815r.).

LITANIA (3) do KRWI i WODY[11] DARU PRZEBITEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Święci Archaniołowie i Aniołowie – módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Boży – módlcie się za nami.

Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej – w. nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga – w.n

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku, Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary – w. nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela – w.n.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych – wybaw nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść ram Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- zmiłuj się nad nami.

K. – O Jezu Łaskawy i Miłosierny.

W. – Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się:

Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wpływające z otwartego Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem świata + daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW[12] przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusowej

Matka Boża: „Otocze wasz kraj wstęgą Najdroższej Krwi. Przez Najdroższą Krew nie przejdą Rosjanie”; czyli inni wrogowie też. Matka Najświętsza życzy sobie, aby często, nawet co godzinę, ofiarowywać Najdroższą Krew przez odmówienie następującej modlitwy:

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami ofiarowuję Ci Najdroższą Krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.

Pan Jezus: Wy ludzie czasów ostatecznych narażeni jesteście na wiele niebezpieczeństw. Będą one coraz liczniejsze, tak że bez Mojej pomocy pozostalibyście prawie bez pociechy. Z tego powodu chcę was pouczyć, jak możecie łatwo pokonać z pomocą Mojej łaski te wszystkie ataki. Słuchajcie więc: Kto modli się za swoich wrogów, odbiera im możliwość wyrządzania szkody. Trzeba zauważyć jednak, że musi to być modlitwa w duchu i w prawdzie. Tylko taka modlitwa posiada potęgę, która pokonuje nawet samą ciemność. Módlcie się w taki sposób:

MODLITWA ZA NASZYCH WROGÓW

Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, Swoją miłość Ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.

Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją świętą obecność! Ojcze, ześlij Swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.

Ojcze, wylej Swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości. Ojcze, pozwól, aby święta siła Twojej miłości niby piorun spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię, przynosząc zgubę wszystkim narodom. Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą; bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.

Ojcze, daj, aby Twoja święta miłość Ojcowska spłynęła na wszystkie narody, napełnij je Twoim świętym ogniem, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.

Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń, co Twoja miłość Ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy, tego jesteśmy pewni.

Pan Jezus: „Kochane dzieci, czy zrozumiecie potęgę tych słów, jeżeli będą wypowiedziane przez czystą, napełnioną miłością, oddaną Mi duszą? Mówię Wam: Dusza, która prosi Mnie w duchu, jest silniejsza od całej armii diabłów; Ja przecież jestem jej siłą, spieszę jej z pomocą z Moimi zastępami. Jeśli nie modlicie się za Waszych wrogów, to dlatego jesteście wydani im, ich samowoli. Sami ponosicie winę. Nienawidzicie, boicie się, oskarżacie Waszych wrogów – których nie znacie, usiłujecie się ukryć przed nimi. Ja wam jednak mówię: powinniście się modlić za nich, abym Ja wylał Swoją Ojcowską miłość na nich. I Ja to uczynię. Módlcie się zgodnie z Moją wolą, a wasi wrogowie będą bezsilni względem was. Odkupiłem was i dlatego wziąłem was w Swoje ramiona. Mówię do was: kto nie modli się za swoich wrogów, oszczerców i złoczyńców, ten będzie biadał w godzinie utrapienia, ponieważ będzie bezbronnie wydany tym mocom, które wyruszą aby stracić wielką część ludzkości. To jest dla was kolejna kotwica ratunku na nadchodzące nieszczęścia. Amen”                                                /Głos MR nr 38/

JAK DOBRZE MODLIĆ SIĘ LITANIĄ do KRWI CHRYSTUSA[13]

„Wiecie, bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy”. (1P 1, 18-19)

Litania do Krwi Chrystusa jest oficjalną modlitwą Kościoła. Jest różnica, czy ktoś układa sobie jakąś piękną modlitwę i odmawia ją osobiście, czy też Kościół z autorytetem potwierdzi tę modlitwę. Wtedy można przyjąć ją, jako wyraz nauki Kościoła. Ma ona szczególną wagę, podobnie jak teksty liturgiczne.

Jeżeli porównujemy tę litanię z innymi litaniami, to rzuca się w oczy, że jedna część tych różnych wezwań jest większa od innych, najbardziej rozbudowana. Na początku litanii jest mowa o historycznych momentach przelania Krwi i znajdują się tam pewne refleksje teologiczne, ale to, co jest najbardziej podkreślone, to rola Krwi Chrystusa w trudnościach życia. Człowiek, który musi borykać się z różnymi problemami, znajduje w tej Krwi pociechę, siłę, moc, światło, ochronę…

(…) To są wezwania, które zachęcają, by korzystać ze źródła Krwi Chrystusa. Jesteśmy mocniejsi od pokus, damy sobie radę – nie, dlatego, że sami jesteśmy silni, ale dlatego, że jest nam dana moc nadprzyrodzona, Boska moc, Krew Chrystusa.(…)                                                         /Głos MR nr 47/

LITANIA (4) DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA[14]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże

Duch Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Krwi Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas,

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,

Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sięnad nami!

K. odkupiłeś nas Panie Krwią Swoją

W. – i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w Niebie, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI JEZUSA

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla chwałę Twojego Świętego Imienia, dla przyjścia Twojego Królestwa i dla zbawienia wszystkich dusz.                                   Chwała Ojcu…

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla wzrostu Kościoła, za Ojca Świętego, za Biskupów, Kapłanów, Zakonników, za uświęcenie duchowieństwa i ludu Bożego. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za nawrócenie grzeszników, dla przyjmowania z miłością Twojego słowa i za jedność chrześcijan. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za moralne życie, za niewinność dzieci, za pokój i za sprawiedliwość narodów. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za udręczonych, za tych, którzy spodziewają się naszej modlitwy oraz za nasze potrzeby duchowe i cielesne. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za wszystkich misjonarzy świata i ich misje oraz za rodzenie się nowych świętych powołań. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za tych, którzy dzisiaj przejdą do wiecznego życia, za dusze przebywające w Czyśćcu oraz za ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus, Który zbawił nas Krwią Swoją.

Cześć i uwielbienie dla Krwi Jezusa, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

KORONKA (3) DO RAN I KRWI CHRYSTUSA[15]

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa –  na uleczenie ran dusz naszych.

Na 10 małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia – przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić (3 razy):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa –  na uleczenie ran dusz naszych.

RÓŻANIEC (3) DO NAJDROŻSZEJ KWI CHRYSTUSA

TAJEMNICA I – PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus” (Łk 2,21)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie.                                        5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA II – PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię” (Łk. 22,44)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.                         5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA III-PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA

„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt. 27,26)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.                     5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA IV-PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA

„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać – Witaj Królu żydowski” (Mt. 17,18)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech ta Najdroższa KREW Jezusa zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam dary Ducha Świętego.                     5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA V-PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa  się Golgota” (J. 19,17)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danym nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucenie cierpień i doświadczeń. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VI-PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:-Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił” (Mt. 17,4c)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia, abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VII-PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

„Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.” (J. 19,33-34)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek; za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiąc, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże, i miłością miłosierną do bliźnich naszych.

3x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.

MODLITWA ZŁAMANIA PRZEKLEŃSTWA

Stoję w obecności Trójcy świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego i przez moc Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa, łamię, unieważniam, przerywam, zdejmuję i odcinam, z mojego fizycznego, biologicznego, duchowego i psychicznego, somatycznego, materialnego bytu, wszelkie przekleństwa, złorzeczenia, uroki, czarnoksięstwa, czary, klątwy, okultyzm, magię, zaklęcia, które zostało rzucone na mnie, na moją rodzinę i rodzinne drzewo genealogiczne, przez jakąkolwiek osobę, spokrewnionego czy przodka poprzez okultyzm czy spirytualizm.

Przez moc Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego, św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, łamię, unieważniam, przerywam, zdejmuję i odcinam, wszelką klątwę, przekleństwa, złorzeczenia, uroki, czarnoksięstwa, czary, okultyzm, magię, zaklęcia, bez względu na ich charakter, w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.

INNE PRZYKŁADY WYNAGRADZANIA

Ojcze Najlepszy, przyjmij zadośćuczynienie, które złożył Ci Jezus już w łonie swojej Matki, mówiąc: „Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją” (por. Hbr 10,7).

Ojcze Najlepszy, przyjmij ziemskie narodzenie swojego Syna w ubóstwie, jako zadośćuczynienie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij Krew Dzieciątka Jezus przelaną w czasie obrzezania i Jego tułaczkę do Egiptu, jako zadośćuczynienie za moje grzechy/i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij boleść Maryi szukającej zaginionego Jezusa, jako zadośćuczynienie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij pokorę Twego Syna, okazaną w przyjęciu chrztu pokuty od Jana nad Jordanem, jako zadośćuczynienie za moje grzechy/i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij wiarę Maryi i uczniów Jezusa, jako zadośćuczynienie za niestałość naszej wiary /i niedowiarstwo moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij cały trud Jezusa Nauczyciela, Jego modlitwy i łzy, jako przebłaganie za obojętność, z jaką my ludzie podchodzimy do Twoich darów /jak i dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przebacz wszelkie świętokradztwa wobec Najświętszego Ciała i Krwi Twego umiłowanego Syna/jak i dusz moich przodków/.  

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci modlitwę, konanie i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu, jako przebłaganie za moje grzechy/i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa, przelaną w czasie biczowania, jako zadośćuczynienie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci poniżenie Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/..

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci drogę krzyżową Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie za moje grzechy i za grzechy wszystkich upadających oraz /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci konanie i śmierć Jezusa na krzyżu, jako przebłaganie i zadośćuczynienie za moje grzechy i za grzechy świata, za moją śmierć i za wszystkich konających oraz /za skutki grzechów dusz moich przodków/..  

Ojcze Miłosierny, przez święte rany Syna Twojego w niebie proszę o przebaczenie w imieniu swoim i dusz moich przodków.                                                       

/Głos MR nr 47/

DLA WALCZĄCYCH Z CHOROBĄ ALKOHOLIZMU

Ojcze Niebieski, jestem chory. Dałeś mi życie i zdrowie, ale przez nadużywanie alkoholu zniszczyłem Twoje dary i straciłem swoją wolność. Wielu ludzi cierpi przeze mnie, a inni dają mi odczuć, że nie jestem w porządku. Chciałbym być zdrowy, ale każde nowe postanowienie daje mi dodatkowe doświadczenie mojej słabości i niemocy. Wiem, że potrzebuję leczenia, a jednak boję się jego wymagań. Wielu ludzi mną pogardza i tak samo boli obojętność innych. Nie widzę ratunku, jeżeli Ty nie pomożesz. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją Najdroższą Krew. Wiele razy plamiłem moje sumienie, straciłem zdrowie, pieniądze, przyjaciół i honor — a jednak przez Twoją Krew zawsze pozostawała mi godność człowieka, za którego umarł Syn Boży. Jedynie Twoja Krew daje mi nadzieję i odwagę nowego rozpoczęcia. Panie, ratuj moje życie, ratuj moją rodzinę, moich przyjaciół. Przyjmij moją słabość i nicość i wypełnij ją do końca swoją Najdroższą Krwią. Przebaczając tym, którzy Ciebie przybili do krzyża, dałeś nadzieję także mnie.

Pragnę zmartwychwstać z Tobą i przyjąć Twojego Ducha, aby stać się nowym człowiekiem. Duchu Święty, wypełnij moje serce, abym był pokorny Własnymi siłami nie mogę się leczyć. Potrzebuję pomocy od innych, potrzebuję prawdy, wspólnoty i wytrwałości, potrzebuję nowej radości życia i wiary, która jest Twoim darem. Umacniaj mnie we wszystkich pokusach i kryzysach i pomóż mi pomagać innym, którzy również wale o prawdziwe życie. Maryjo, Nadziejo pokutujących i Matko Dobrej Rady, bądź zawsze blisko nas! Amen.

MODLITWA O. PIO O UZDROWIENIE

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.                                                                                         /Głos MR nr 31/

W CHOROBIE I CIERPIENIU

Panie, Jezu Chryste, powiedziałeś kiedyś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię“. Ty wiesz, co to znaczy cierpieć fizycznie i przeżywać ciemności ducha. Dlatego Twoje zaproszenie szczególnie mocno przemawia do mojego serca w tej chwili. Już ta myśl, że nie cierpię samotnie, pociesza mnie i pomaga mi. Mogę złączyć moje bóle z Twoimi. W ten sposób cierpienia te biorą udział w dziele zbawienia i nabierają nieskończonej wartości.

Dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę i nadzieję, którą mi dałeś przez tajemnicę krzyża. Twoje Rany mówią do mnie głośniej niż wszystkie słowa, a spojrzenie na Twoją Najświętszą Krew umacnia mnie nawet wtedy, gdy już nie jestem w stanie myśleć ani modlić się.

Przepraszam za momenty słabości, w których narzekałem i nie kierowałem mego serca do Ciebie. Wiem, że mnie rozumiesz. Na Górze Oliwnej i w samotności Kalwarii też walczyłeś o zgodę z Wolą Ojca. Bądź przy mnie i umacniaj mego ducha Twoim Duchem, aby Twoja miłość zawsze we mnie zwyciężała.

Z Tobą pragnę z całego serca powtarzać: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego“. Proszę o zdrowie i nowe światło dla mojej duszy, jeżeli będę mógł Ci wtedy lepiej służyć. Chcę być gotowy na dalsze cierpienia, jeśli to potrzebne do wypełnienia Twojego planu względem mnie i wszystkich.

Dziękuję za wszystkich, którzy mi pomagają przez obecność, przykład, wszelką służbę lub modlitwę. Twoja łaska, prowadząca do nowego życia, niech będzie im prawdziwą i trwałą nagrodą.

Proszę Cię też o pomoc dla innych chorych i dla wszystkich, którzy przeżywają kryzysy i trudności. Daj mi większą wyrozumiałość i pokaż, w jaki sposób mogę pomagać, pocieszać i przynosić ulgę ich cierpieniom. Chciałbym dać im przede wszystkim Ciebie, który jesteś najlepszym Lekarzem, który przez choroby i trudności dajesz więcej niż bierzesz i prowadzisz do życia wiecznego. Amen.

O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI

Panie, Boże mój, wiem, że nic w moim życiu nie jest tak pewne, jak moja śmierć, i że nic nie jest tak niepewne, jak moment zakończenia życia na tej ziemi. Dziękuję za wiarę, która daje mi nowe spojrzenie na tę rzeczywistość.

Przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna już nie muszę bać się mojej śmierci. Dzięki Krwi Chrystusa mogę spokojnie oczekiwać na spotkanie z Sędzią: czeka na mnie dom Ojca, który mnie kocha, i miejsce przygotowane przez Zbawiciela.

Ale proszę o to, bym był dobrze przygotowany na śmierć. Daj mi Twojego Ducha, abym był zawsze gotowy na zakończenie ziemskiego życia, pojednany z Tobą i ze wszystkimi.

Chcę być także gotowy do życia, do pracy i do cierpienia, jeśli to jest potrzebne dla zrealizowania Twoich planów, które masz względem mnie i moich braci. Niech dzieje się Twoja Wola we wszystkim. Amen.

ZA NASZYCH ZMARŁYCH

Ojcze w niebie, od Ciebie pochodzi nasze życie i do Ciebie każdy wróci. Dałeś nam ten pobyt na ziemi, abyśmy się przygotowali na udział w Twojej wiecznej miłości. Nie zawsze wykorzystujemy dobrze ten czas i niektórzy — niestety — odrzucają Twoją przyjaźń. Inni pragną być u Ciebie, szukając prawdy, sprawiedliwości i dobroci, ale ludzka słabość plami czystość duszy. Dlatego muszą po śmierci najpierw przeżyć okres oczyszczenia, zanim będą mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz.

Prosimy więc za wszystkich naszych zmarłych, którzy cierpią w czyśćcu, widząc jasno w świetle Twojej miłości własną niewdzięczność, zaniedbanie i grzechy ziemskiego życia. Ojcze miłosierdzia, uwolnij tych z cierpienia, za których Twój Umiłowany Syn przelał swoją Najdroższą Krew na zadośćuczynienie.

Wiemy, że puste słowa i wielomówność nie pomogą ani nie uratują naszych zmarłych. Dlatego chcemy ofiarować razem z Krwią Chrystusa również naszą krew jako znak miłości i solidarności. Niech trud naszej pracy, wierność przykazaniom Bożym, cierpliwość w cierpieniu i wzajemna miłość przebiją granice śmierci i przyczynią się do szybkiego i pełnego zjednoczenia się naszych zmarłych z Tobą.

Prosimy przede wszystkim za tych, którym winniśmy szczególną wdzięczność, od których otrzymaliśmy życie, wiarę lub inne dobrodziejstwa. Spójrz także w Twoim miłosierdziu na tych, o których nikt nie pamięta. Amen.

MODLITWY DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Na każdy dzień tygodnia za dusze w czyśćcowe[16]

Na NIEDZIELĘ

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w Ogrójcu; racz wybawić zmarłych, pozostających w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy pozbawieni są pomocy od swoich najbliższych. Okaż im swoje miłosierdzie i wprowadź do swojej chwały, gdzie będą Cię błogosławić na wieki. Amen. –

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek

Na PONIEDZIAŁEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał podczas okrutnego biczowania; racz wybawić zmarłych pozostających w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy są najbliżsi wybawienia. Spełnij, Panie, najgorętsze ich pragnienia oglądania Twego Oblicza i uwielbiania Ciebie przez całą wieczność. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na WTOREK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas podczas cierniem ukoronowania; racz wybawić zmarłych, cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy mają cierpieć tam najdłużej. Niech ogień Twojej miłości oczyści ich z pozostałości grzechów, aby mogli wejść do nieba i uwielbiać Twój Boski Majestat. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na ŚRODĘ

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas, dźwigając krzyż na górę Kalwarię, racz wybawić zmarłych, poddanych oczyszczeniu, Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy są najbogatsi w zasługi przed Tobą. Wprowadź ich, Panie, przed swoje Oblicze, aby mogli Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na CZWARTEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Jezusa, Syna Twojego, które ten Pan i Bóg nasz w wigilię Męki swojej podał jako pokarm i napój swoim uczniom i pozostawił Kościołowi w darze, jako nieustanną Ofiarę i Chleb Życia, racz wybawić zmarłych poddanych oczyszczeniu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy w swoim ziemskim życiu odznaczali się umiłowaniem Eucharystii. Wprowadź ich na Ucztę Niebieską, gdzie będą wysławiać na wieki Twoje miłosierdzie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na PIĄTEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagamy Cię przez Najdroższą Krew Twojego Syna, Jezusa, którą przelał za nas na drzewie krzyża, racz wybawić zmarłych, poddanych oczyszczeniu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, z którymi byliśmy związani krwią i więzią przyjaźni. Wprowadź ich Panie do chwały Twojej, aby z Aniołami i Świętymi uwielbiali Cię i wysławiali na wieki. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na SOBOTĘ

Panie, Boże Wszechmogący, błagamy Cię przez Krew Przenajdroższą Jezusa, Syna Twojego, którą przelał za nas w obecności swojej Najboleśniejszej Matki, wybaw zmarłych, cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy odznaczali się specjalnym nabożeństwem do Niej. Otwórz przed nimi bramy nieba, aby razem z Maryją uwielbiali Cię na wieki w Majestacie Trójcy Świętej. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA BOGU OJCU

Za konających i zmarłych cierpiących w czyśćcu

Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za zmarłych cierpiących w czyśćcu, błagając Cię o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.

WEZWANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

za zmarłych poddanych oczyszczeniu

1. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która sączyłaś się w ziemię w czasie Jego modlitwy w Ogrójcu. O, Jezu, oblany krwawym potem, obmyj i oczyść swoją Krwią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

2. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która płynęłaś z ran w czasie Jego biczowania. O, Jezu, zbroczony Krwią od razów rozdzierających Twoje ciało, obmyj i oczyść nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

3. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która wypłynęłaś z Jego głowy, podczas nakładania cierniowej korony. O, Jezu, oblany strumieniami Krwi, wypływającej z ran zadanych przez kolce cierni, obmyj i oczyść nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

4. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która pokryłaś jakby szatą Jego ciało podczas obnażenia. O, Jezu, skąpany we własnej Krwi, na nowo wypływającej ze wszystkich ran, obmyj i oczyść Nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

5. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która wytrysnęłaś z Jego dłoni i stóp podczas krzyżowania. O, Jezu, z miłości do nas grzeszników, poddających się posłusznie tym, którzy przybili Cię do krzyża, obmyj i oczyść swoją Krwią wtedy przelaną wszystkich zmarłych poddanych oczyszczeniu.

6. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która wypłynęłaś z Jego boku przebitego włócznią żołnierza. O, Jezu Ukrzyżowany, który zechciałeś oddać nie tylko za nas życie, ale w nadmiarze miłości pozwoliłeś, aby z otwartego serca wysączyły się ostatnie krople Krwi, obmyj i oczyść Nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

MODLITWA DO ŚW. KASPRA DEL BUFALO

za osoby cierpiące na choroby nowotworowe

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w służbie swoim bliźnim. A tym, którzy jeszcze cierpią z powodu tej ciężkiej choroby, daj wytrwanie w łasce Bożej i w codziennym ofiarowywaniu swoich cierpień Bogu Ojcu, razem z Krwią Jezusa, ku pożytkowi wiernych i wsparciu zbawczej misji całego Kościoła Chrystusowego. Amen.

MODLITWA do NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Modlitwa do Bożego Miłosierdzia przez zasługi Krwi Chrystusa na ostatnie czasy

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twego.

Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje. Któż na ziemi więcej kocha nas, jak Ty Jezu!

Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje. Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich.

Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i wołamy po tysiąckrotnie – ratuj ich.

Wiemy, że Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.

Jezu ufamy Ci i ufać nie przestaniemy. Ofiary składamy z siebie u Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.

PÓŁGODZINNA ADORACJA KRWI I RAN MOICH ŚWIĘTYCH (…) JEST TAK CENNA I DROGA DLA MNIE[17]

– w pierwszą środę od godziny 3:00 do 3:30 rano

– i w pierwszy piątek od godziny 0:00 do godziny 0:30

13.X.1986 r. W czasie modlitwy o godzinie 15-tej, usłyszałam głos:

„Słuchaj Mnie i przekaż to ludziom. Dziecko, o trzeciej godzinie w nocy, w czasie Mojej Męki, gdy byłem w ciemnicy, bardzo cierpiałem. Byłem ogołocony ze wszystkiego, znikąd żadnego wsparcia. Tam, w Ogrodzie Getsemani, o rzut kamienia, czuwali Moi uczniowie, lecz tu, w ciemnicy, przywiązany sznurami i łańcuchami do granitowego, ostrego słupa, byłem sam, otoczony tylko strasznymi wrogami. Smutek i ból rozdzierał całe Moje Ciało. Całą noc stałem zbity i udręczony, sponiewierany przez siepaczy, przywiązany mocno sznurami. Siepacze Annasza i Kajfasza nie żałowali Mi knutów. Jakże ciężka była ta noc! Rany zadane Mi ostrymi biczami piekły i krwawiły. Widzisz, nikt nie trzymał się prawa. A przecież było powiedziane w prawie: Bez sądu nie można bić i poniewierać podejrzanego, czy też czasowo więzionego. A któż liczył się z tym, któż z nich wówczas o tym pomyślał? Zgraja srogich wilków, kto chciał z nich przestrzegać to prawo? W tej ciężkiej chwili zlekceważono to prawo, broniące więźnia. Ach, już przed siedzącym jako sędzia Annaszem i Kajfaszem zostałem spoliczkowany. Nikt nie liczył się z tym, że nade Mną dokonuje się ostre bezprawie. Ach, jak bardzo cierpiałem! I w tej to godzinie widziałem miliony istnień ludzkich, dzieci Bożych, na których też bezprawie dokonywali ci, których serca są skamieniałe, opasane złym duchem. I będą działali pod inspiracją złego ducha. Ta noc była wielkim bezprawiem nade Mną, Synem Bożym. Ale też ta noc była nocą świętą, wielkiego dzieła Odkupienia całego rodzaju ludzkiego.

Dlatego też proszę cię, w każdą pierwszą środę i w każdy pierwszy piątek miesiąca, odprawiaj półgodzinną adorację przed ukrzyżowanym Panem Jezusem Chrystusem, przed Krzyżem Świętym.

W pierwszy piątek od godziny 0:00 do 0:30, a w pierwszą środę od godziny 3:00 do 3:30. Ta godzina była dla Mego umęczonego ciała i duszy wielkim lękiem i cierpieniem.

Ach, dziecko, dusza Moja była pogrążona w smutku nie do wypowiedzenia, a ciało w wielkim niewymownym bólu i cierpieniu.

Dlatego ta półgodzinna adoracja Krwi i Ran Moich świętych w pierwszą środę od godziny 3:00 do 3:30 rano i w pierwszy piątek od godziny 0:00 do godziny 0:30 jest tak cenna i droga dla Mnie.

Proszę cię, rozszerzaj nabożeństwo do Krwi i Ran Moich Najświętszych przez to nocne czuwanie i składaj te modlitwy za zbawienie dusz wszystkich czyśćcowych i otwarcie im Nieba oraz o rozszerzenie nabożeństwa i uwielbienia Krwi i Ran Moich, Najświętszych, za podniesienie i wywyższenie Kościoła Świętego, za Papieża, za cały stan kapłański, za pokój świata, za pokój i ład Boży w twojej Ojczyźnie, w każdym mieście i w każdej wiosce, w każdej rodzinie.

A teraz napisz modlitwy na czuwanie:

Różaniec święty, część Bolesna,

Koronka do Ran Zbawiciela wg Marii Marty Chambon, /str. 80/

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, /poniżej str. 47/

10 dziesiątków Różańca z wezwaniem: Któryś cierpiał za nas Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. (100 razy).

Pan Bóg powiedział:

Wiek przed Obliczem Bożym nie liczy się, tylko Duch Boży w danym dziecku mieszkający i działający, liczy się i wszystkie czyny dobre i modlitwy przez to dziecko czynione, liczą się przed Obliczem Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA[18]

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś od szatańskiej mocy zepsucia.

W obecności mojej ukochanej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego, poświęcam się o Najukochańszy Jezu, z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.

Ja, … przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej Łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji, od wszystkich była uczczona i uwielbiona. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia, zadają.

O, gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie moje zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić.

Patrz, o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszą Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.

Pokrop, o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od zaraz, całym sercem miłowali i cenę naszego zbawienia po wszystkie czasy, jak najgodniej czcić mogli. Amen

DWIE MODLITWY  UWIELBIENIA KRWI CHRYSTUSA

przekazane przez CENTURIĘ (Zofię Nosko)[19]

90.

10.IX.1982

Błogosławiony jesteś Święty, Mocny Boże, błogosławiony przez usta człowieka, stworzenie Twoje, przez Jakuba w rodzinie Judy, w pokoleniu Króla Pokoju, Pana Wiecznego, do którego popłyną wszystkie narody ziemi. Berło i Laska pasterska nigdy odjęta nie będzie spośród kolan Jego. On w winie Krwi Swojej Najświętszej prać będzie Swoją odzież i zanurzy we Krwi grona Swego, szatę Swoją. A oczy Jego przenajświętsze zaiskrzą się i pociemnieją od grona Krwi Jego. On cały toczyć będzie wino Krwi Swojej Najświętszej przez wszystkie wieki. Błogosławiony jesteś Królu Pokoju, Święty i nade wszystko Święty. Ty Panie, Winnicę Swoją przyozdobiłeś największym darem Ducha Świętego. W Krwi Twojej, jak w winnych gronach obmyci zostaliśmy na wieki. Nie żałowałeś Krwi Swojej Najświętszej w Uczcie chwalebnej Odkupienia rodzaju ludzkiego. Ociekałeś i toną-eś jak w moszczu winnym, we Krwi Twojej Najświętszej. Ona stała się dla nas pokarmem i napojem zbawiennym. [168]

Ty Święty, niepojęty Boże, przyjąłeś na Siebie ciało człowieka i stałeś się Człowiekiem- Bogiem w rodzinie Judy z pokolenia Dawida. I umocniłeś Królestwo Twoje na wieki wieków. Żadne złe moce, żadne zuchwalstwa nie pokonają Ciebie, Święty, Mocny, Jedyny Boże. Tyś od wieków zawsze wielki święty i tylko Ty, Panie Chwalebny miałeś i mogłeś przyjąć dar winnicy Twojej, która swoim okrucieństwem wytoczyła Twoją Najświętszą Krew. Albowiem winnicą Twoją jest cały rodzaj ludzki, a darem ich dla Ciebie było nieposzanowanie Twoich praw świętych i grzech. O, Panie Chwalebny i Święty Boże, jakże musisz miłować ten niesforny, grzeszny rodzaj ludzki, że z miłości do niego, tonąłeś cały w gronach Krwi Twojej Najświętszej! Przygotowaliśmy Ci kielich pełen cierpienia i goryczy. A Ty, Panie, z jaką miłością zanurzyłeś szaty Swoje w moszczu winnym Krwi Twojej Najświętszej. Nie było rąbka szaty Twojej, który by nie ociekał Krwią Twoją, Panie. Nie było miejsca na Twoim Chwalebnym Ciele, gdzie by nie spoczął bicz siepaczy, czyniąc głębokie Rany, wypełnione Twoją Najświętszą Krwią. Oto Ty, Panie, błogosławisz przez Jakuba z pokolenia Judy, cichy, łagodny, bezbronny, a przecież mający moc, dla której nie ma miary w pojęciu człowieka. Złożyłeś dobrowolnie i łagodnie Siebie w grzeszne dłonie całego rodzaju ludzkiego, Najświętszy Królu Pokoju, Jedyny Władco i Mocarzu, Synu Boga Wiecznie Żyjącego. Przyjdź Królestwo Twoje, prosimy Cię Panie, weź trzodę Swoją i Winnicę Bożą w należne Ci posiadanie! Zachowaj ją w pokoju dla Chwały Bożej, abyśmy wszyscy, Chwalebny Panie, Zbawicielu nasz, Boga Ojca, Ciebie, Synu Boży i Ducha Świętego, Niepokalaną Dziewicę — na wieki wieków wychwalali i służyli Tobie. Amen. [169]

91.

14.VI.1983

 O, jakże piękna jesteś Krwi Najświętsza Chrystusa, jak radosna jesteś, Miłości Wieczna, pełnia przebaczenia i łaski! Wszystko popłynie ku Tobie, Najświętsza Krwi Chrystusowa. Wszyscy uznają Cię za źródło zbawienia i mocy.

 O, jakże jesteś słodka, Krwi Najświętsza Boga-Człowieka, która schorzałym duszom naszym przywracasz zdrowie. W Tobie, Krwi Najświętsza, jest zbawienie dusz naszych!

O, Święta Krwi, cierniową koroną dręczona, o Święta Krwi miażdżona gwoździami grzechów i złością, która płynęłaś i płyniesz z Najświętszego Ciała Chrystusa Pana! To myśmy miażdżyli Twoje Ciało Najświętsze grzechami naszymi.

O Krwi, o potęgo unosząca świat ku wyżynom Bożym, unosząca dusze nasze!

O Krwi, Zdroju łaski i przebaczenia Bożego,

O Krwi Najchwalebniejsza, która obmywasz serca z grzechów, burzę umysłów naszych uciszasz!

O Krwi Najświętsza, która gasisz ogień zła i brudu!

O Krwi Najświętsza Chrystusa Pana, jedyny życiodajny Zdroju, nakarm i napój nas, byśmy wszyscy osiągnęli zbawienie wieczne. Amen.

OFIAROWANIE KRWI JEZUSOWEJ Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I ODPUSTEM[20]

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Krew Przenajdroższą Jezusa z taką miłością i boleścią za nas wylaną z rany Jego św. prawej ręki, a przez zasługi i moc jej błagamy Twego Majestatu Boskiego, byś nam dał święte Twoje błogosławieństwo, żebyśmy nim wzmocnieni, od nieprzyjaciół naszych obronieni i od wszystkiego złego uwolnieni być mogli, mówiąc:

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i zamieszka w nas na zawsze. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Na ZAKOŃCZENIE MODLITW

Uwielbienie Krwi Chrystusa:

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

W. – Który nas Krwią swoją odkupił.

Pozdrowienie Krwi Chrystusa:

K. Błogosławiona Krew Jezusowa!

W. – Na wieki błogosławiona!

Ofiarowanie Krwi Chrystusa:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,

W. – Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności.

Responsorium:

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi.

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów.

W. – Ceną Twojej Krwi.

K. Chwała Ojcu…

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

RELIKWIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Mantua – Częstochowa

Ewangelia św. Jana opowiadając o Męce Jezusa odnotowuje, iż „jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu [Jezusowi] bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (j 19, 34). Widząc to — jak głoszą przekazy apokryficzne — żołnierz miał się nawrócić. Tym żołnierzem miał być Longinus…

Inne przekazy mówią, iż do nawrócenia Longinusa przyczynić się miały krople Krwi Chrystusa, które padły na uszkodzone oko wojaka i je uzdrowiły (tak sugeruje średniowieczna „Złota Legenda” bł. Jakuba de Voragine). Inni identyfikowali tego żołnierza z centurionem (setnikiem), który „widząc, że w ten sposób [Jezus] oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15, 39).

I to Longinus miał zebrać trochę ziemi, którą zrosiła krew umęczonego Chrystusa. Setnik ten po nawróceniu porzucił służbę wojskową, bo prawdopodobnie był ścigany za przynależność do „sekty chrześcijan”. Udał się na półwysep Apeniński, do Mantui, skąd pochodził i obawiając się aresztowania, ukrył najcenniejszy skarb, jaki posiadał. Longinusa miano ściąć i pochować na miejscu egzekucji, jednak nie zapomniano o nim — jego imię pojawiało się we wspomnianych apokryfach, listach pasterskich, w dziełach pierwszych Ojców Kościoła (np. u św. Grzegorza z Nyssy). Zatraceniu uległa tylko pamięć o owym pojemniku, zawierającym ponoć ziemię z Krwią Jezusa. Tak było do 804 r., gdy miejsce jego ukrycia miało zostać cudownie objawione — w wizji św. Andrzeja Apostoła — jednemu z wiernych chrześcijan Mantui.

Obok pojemnika znaleziono szczątki ludzkie, które — jak przyjęto — mogły należeć do Longinusa. Przypomniano sobie wówczas o nim i jego męczeństwie..; Znalezione w Mantui

Relikwie do dnia dzisiejszego przechowywane są w bazylice św. Andrzeja w Mantui.

Nabrały one szczególnego znaczenia po kanonizacji Longinusa w 1340 r. przez papieża Innocentego VI. Papież Leon III (750-816) po zleceniu badań, ogłosił autentyczność znaleziska z Mantui i przekazał drobną cząstkę Przesączonej Krwią Ziemi cesarzowi Karolowi Wielkiemu, do dziś przechowywaną w Kaplicy Królewskiej w Paryżu.

W X w. Mantua uległa zniszczeniu, a wraz z miastem na przeszło 100 lat uległa zatraceniu pamięć o miejscu ukrycia Relikwii, które w obliczu zbliżającego się zagrożenia podzielono na części i niezależnie od siebie zabezpieczono. Dopieroponowna interwencja św. Andrzeja Apostoła w 1048 r., który tym razem posłużyć się miał niewidomym żebrakiem o imieniu Albert, doprowadziła do odkrycia w oratorium Najświętszej Krwi Jezusa ołowianej skrzyni zawierającej relikwie Krwi.

Od tego czasu rosła ilość pielgrzymów pragnących znaleźć się w pobliżu Krwi, która spłynąć miała z boku Pana podczas Jego męki na Kalwarii. Rosła też ilość cudownych uzdrowień przypisywanych Najświętszej Relikwii. Mantuę odwiedzali papieże i cesarze, królowie i biskupi. Między innymi w 1055 r. do Mantui pielgrzymował cesarz Henryk III Saficki (1017-1056), który pozyskał część Świętej Relikwii, do dziś przechowywanej w benedyktyńskim klasztorze w Weingarten.

W poł XV w. relikwię Przenajświętszej Krwi w Mantui ponownie uznał papież Pius II, który przypisywał Jej cudowne uzdrowienie. W 1472 r. rozpoczęto w Mantui prace nad wzniesieniem nowej bazyliki św. Andrzeja Apostoła. Siedem lat później w kościele św. Pawła odnaleziono ukrytą w 923 i dawno zapomnianą pozostałą cząstkę relikwii Przenajświętszej Krwi. W późniejszych latach relikwie te połączono i umieszczono w dwóch złotych relikwiarzach. Niestety, w 1848 r. podczas włoskiego narodowego „odrodzenia” (wł. Risorgimento), zostały one skradzione przez okupujące Mantuę wojska austro-węgierskie. Nigdy ich nie odnaleziono.

Na szczęście same relikwie zdołano wcześniej — tak jak w przeszłości — podzielić na części i ukryć. Ukrywający ujawnili je, gdy cesarz austro-węgierski Franciszek Józef, w ramach odszkodowań, obiecał ufundować nowe relikwiarze. I tak się stało. Od tego czasu w każdy Wielki Piątek relikwie Przenajświętszej Krwi Chrystusa są wystawiane na widok publiczny i obnoszone ulicami Mantui w procesji. Resztę roku przechowywane są w żelaznej skrzyni w podziemnej krypcie, pod posadzką bazyliki św. Andrzeja. Istnieje cały ceremoniał otwierania owej skrzyni, z wykorzystaniem dwóch kluczy. A w nawie głównej, pod kopułą, obok ołtarza, znajduje się specjalna ośmiokątna przestrzeń, otoczona marmurową balustradą, wskazująca na miejsce przechowywania relikwii mantuańskiej, wokół której gromadzą się wierni…

Od 1998 roku cząstka Relikwii z Mantui znajduje się W Polsce… w Częstochowie… w Sanktuarium Krwi Chrystusa, gdzie opiekę duszpasterską sprawują Misjonarze Krwi

LIPIEC – MIESIĄC POŚWIĘCONY NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Miesiąc lipiec, który tradycyjnie poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Jej kult ściśle wiąże się z tajemnicą Męki Pańskiej i Eucharystii.

W doświadczeniu codziennego triumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Pana i zbierać Krew, która i dziś wypływa z Jego Ran.

Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu i ciemności. Nędza otaczającego świata płynąca z ludzkiej pychy każe zanosić błagalne “Wybaw nas!” do Jezusa. Wyznając wiarę w moc Przenajświętszej Krwi i doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest “mocą wyznawców“, “zdrojem miłosierdzia“, “nadzieją pokutujących“, “pociechą płaczących“, “ostoją zagrożonych“, “otuchą umierających“.

Gorliwym propagatorem kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa był Św. Kasper del Bufalo – założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tej tajemnicy wiary, ponieważ był przekonany, że niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary, natomiast w naszych czasach ten bój toczony jest przeciw całej religii. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża Zbawiciela. W 1822 r. Kasper otrzymał zezwolenie na obchodzenie liturgicznego Święta Krwi Chrystusa (1 lipca) we wszystkich domach swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.

Bł. Pius IX dekretem “Redempti sumus” (1849) rozszerzył obchód święta Najdroższej Krwi na cały Kościół, a św. Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcał papież  bł. Jan XXIII w Liście apostolskim “Inde a primis” (1960 r.), na który powoływał się  bł. Jan Paweł II podczas swoich katechez. Po reformie liturgicznej święto Najdroższej Krwi połączono ze świętem Najświętszego Ciała Chrystusa (Boże Ciało).

W filmie “Pasja” jest wymowna scena, w której Maryja po biczowaniu Jezusa, ściera z posadzki białymi chustami Jego Krew, której jest pełno w miejscu kaźni. W głębokim milczeniu, na kolanach starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?

Czcijmy Najdroższą Krew Pana Jezusa nie tylko w miesiącu lipcu ale w całym roku liturgicznympoprzez praktykowanie cyklicznych nabożeństw i odmawianie modlitw zamieszczonych w tym modlitewnikujako pomoc na różne okazje, sytuacje i potrzeby.Ta Krew obmyła całą ludzkość z grzechów. Przelana została na Kalwarii i codziennie jest ofiarowywana Bogu Ojcu w czasie Najświętszej Ofiary – Mszy św. na wszystkich ołtarzach świata.

OBIETNICE DLA CZCICIELI NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją Najdroższą Krwią i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich modlitwy.

2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją Krwią i Ranami, swoje cierpienia, ofiary i modlitwy, będą odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników.

3. Ci, którzy przed każdą Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy, oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że nigdy nie przyjmą Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania.

4. Ci, którzy po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany jako Pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran, dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika.

5. Ci, którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych, którzy tego dnia skonają, gdy w imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują Najdroższą Krew za ich grzechy, mogą być pewni, że otworzą Niebo dla wielu konających, a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć.

6. Ci, którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą Krew i Moje Rany i to właściwie wykorzystują, kiedy ofiarowują je częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy, osiągną już na tym świecie słodki, błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki pokój.

7. Ci, którzy ofiarują — wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu — za całą ludzkość, Moją Najdroższą Krew i Moje Rany, a szczególnie te od cierniem ukoronowania jako pokutę i przebłaganie za grzechy świata, mogą odnowić pojednanie z Bogiem, złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić wiele łask, a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo

KRUCJATA[21] wieku XX – w każdą I NIEDZIELĘ miesiąca

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca – KRUCJATA wieku XX, JEST TO BÓJ DUCHA PRAWDY BOŻEJ ze złymi mocami piekła. – Matka Boża do Centurii (Zofii Nosko)

W czasie modlitwy porannej ujrzałam oczyma ducha Niepokalana Panienkę, bardzo piękną. Pani świata tak mi powiedziała:

Ojciec prosi, abyś podjęła KRUCJATĘ w myśl zwycięstwa prawdy Bożej i Kościoła Bożego dla pognębienia złego ducha, szatana diabła i wszelkich jego sług. Krucjata będzie modlitwą dusz, które się chętnie zaofiarują.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dusze te muszą być w łasce uświęcającej, przyjąć komunię świętą wynagradzającą za grzechy całego świata, następnie mają odprawić prywatnie lub grupowo przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum jedną GODZINĘ ADORACJI.

Modlitwa:

– Różaniec święty — część chwalebna,

– Suplikacje odmawiane lub śpiewane, mają być z wielkim nabożeństwem, na kolanach,

– Litania do Najświętszego Imienia Jezusa,

– Koronka do Ran Chrystusa Pana (str. 80)

– Akty strzeliste — Chwała i dziękczynienie.

Kto będzie gorliwego serca, może odprawiać do Krwi Chrystusa Pana.

Krucjata jest darem dla ziemi polskiej i dla całej ziemi w roku jubileuszowym, darem wielkiej łaski. Wszyscy muszą podjąć bojowanie ze złymi duchami, ze złymi skłonnościami.

Krucjata wieku dwudziestego pierwszego, jest to bój ducha prawdy Bożej ze złymi mocami piekła, szatana diabła i jego kłamstwem. Wszyscy miłujący Boga powinni włączyć się w tę świętą modlitwę, by zwyciężyć złe moce szatana diabła, by pogrążyć je w piekle, a tylko przez modlitwę i trwanie w łasce uświęcającej, trwanie w miłości Trójcy Przenajświętszej.

Krucjata święta wieku dwudziestego [pierwszego] zwycięży zło.

Jeszcze poleciła Matka Najświętsza, byśmy się wszyscy bardzo miłowali, aby serca nasze zostały oczyszczone z jadu nienawiści i złości, abyśmy mogli sobie przebaczać winy.

Matka Najświętsza błogosławi nasz kraj i cały świat. I powiedziała:

W dniach czerwca będę z waszym narodem wspólnie prosiła Trójcę Przenajświętszą o najwyższą łaskę nawrócenia wszystkich zatwardziałych grzeszników — ateistów i o moc ducha światła dla wszystkich serc waszego narodu, o zjednoczenie się tylko w Bogu, w Kościele Bożym, w Krzyżu Chrystusa Pana, o wyzwolenie z kajdan złych mocy szatana diabła. Pamiętajcie dzieci. Bóg jest pełen chwały i łaskawości, pełen Najświętszego Miłosierdzia. I to, co wydaje się wam rzeczą niemożliwą, u Boga jest wszelką możliwością. Amen.


[1] Z modlitewnika: HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO, Kraków 1921

[2] Według uznania i okoliczności

[3] Źródło: Jezu, żyj we mnie – wianeczek modlitw

[4] Źródło: Jezu, żyj we mnie – wianeczek modlitw

[5] Źródło: Modlitewnik  ” Przebaczenie ma moc”, Krystyna Sobczyk

[6] Zamówienie tych obrazków i literatura o Krwi Chrystusa: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusaul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, tel. 34 366 54 86, e-mail: pomoc@cz.onet.pl

[7] Modlitewnik: “Mój niedzielny mszalik” s. 346 – ułożył, opracował i wydał ks. Józef F. Stedman – dyrektor Arcybractwa Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa 5300 Ft. Hamilton Parway, Brooklyn, N.Y. Przetłumaczył ks. prałat Alexander Syski Nihil obstat. James H. Griffiths, S.T.D., Censore Librorumn Imprimatur +Thomas E. Molloy, S.T.D., Bishop of Brooklyn, January 6, 1938.

[8] Modlitewnik Armia Najdroższej Krwi Chrystusa

[9] Modlitewnik Armia Najdroższej Krwi Chrystusa

[10] Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – prakt. przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 101

[11] Litania powstała w Niepokalanowie, w październiku 2015 r. Za zgodą o. Wiesława Pyzio, prowincjała Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Warszawa, dn. 27 listopada 2015 r. L.dz. 406/15

[12] Są one podyktowane dla wizjonerki Anny Lamberger z Klagenfurtu. Tłumaczenie z j. niemieckiego, Wydawnictwo A. Ruhland, Rudolf – Diesel – Strase 5, 8262 Altotting.

[13] O. Winfried Wermter, fragmenty z książki “Przez wodę, Krew i Ducha” ŹRÓDŁO: https://polen.blut-christi.de/2433/

[14] Przed litanią do KRWI Chrystusa – PŁASZCZ OCHRONNY z Krwi Jezusa Pokutnik str. 82 nr 81 

[15] Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

[16] MODLITEWNIK ZA ZMARŁYCH, Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, Sulejówek 1990

[17] Orędzie Zbawienia tom III – Centuria (Zofia Nosko) str. 243-246; Nr 140

[18] Orędzie Zbawienia tom III – Centuria (Zofia Nosko) str. 243-246 Nr 140

[19] Orędzie Zbawienia tom III – Centuria (Zofia Nosko) str. 168-170 Nr 90-91

[20] Odpusty (Racc. 164): 1) 100 dni za odmówienie tego aktu i pacierza (do Najświętszej Trójcy na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa) z sercem skruszonym i nabożnie. 2) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym dla tych, którzy to ćwiczenie codziennie przez miesiąc odprawiali. Warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwa na intencję papieża. (Leon XII. Reskr. d. 25 października 1823).

[21] CENTURIA–Orędzia Zbawienia, t. III, s.239, 12.V.198 / Głos MR nr 41 str. 36-37