Modlitwa pod Krzyżem Misyjnym

ŚWIADECTWO PRAKTYKI DUCHOWEJ

MODLITWA POD KRZYŻEM MISYJNYM

Moi znajomi praktykują tzw. MODLITWĘ POD KRZYŻEM, doświadczając błogosławionych skutków tej praktyki duchowej osobiście jak i wśród polecanych bliskich członków rodziny. Skorzystałam i ja z tej formy niesienia pomocy sobie i moim bliskim.

Na prośbę redakcji Głosu MR, dzielę się tą praktyką dla zainteresowanych i mających poważne sytuacje osobiste i trudne relacje w rodzinie. Jeśli będzie wolą Bożą podzielę się naszymi doświadczeniami tej modlitwy. Piszę ją zarysowując w punktach poszczególne kroki tej duchowej praktyki.

►Staram się być w stanie łaski uświęcającej.

►Na wstępie: Znak krzyża …. W domu odmawiam Hymn do Ducha Świętego. ( Np. Sekwencja do Ducha Świętego: Przybądź Duchu Święty… Ten hymn liturgiczny jest w szczególny orężem przeciwko demonowi wywołującemu bóle głowy, zmęczenie (nie posiadające żadnej wyraźnej przyczyny) i senność podczas modlitwy. Jest także środkiem przeciwko demonowi wywołującemu zdenerwowanie, pobudzającemu do złości i prowokującemu kłótnie. Nie znoszą go także duchy wzywane podczas rzucania klątw.– komentarz z książki: „Uwolnienie z mocy złego ducha” str. 57)

W domu robię rachunek sumienia i do duchowego wora wrzucam wszystkie swoje grzechy i skutki działań demonicznych: (podaje przykłady) nieczystości, zdrady, złości, urazy, zarozumiałości, dominacje, pogardę, pychę, zazdrości, złośliwości, nienawiści, zemsty, krzywdy, złe słowa, przekleństwa, klątwy, bluźnierstwa, obmowy, wścibstwa, hipokryzje, udawania, kłamstwa, bluźnierstwa, oszustwa, słabości, zniewolenia, podziały, rozłamy w rodzinie, nieposłuszeństwa, próżności, przemoc, żądzę, pożądania, skąpstwa, chciwości, pijaństwa, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwa, aborcje, okultyzm, spirytyzm, magię, wróżbiarstwo, czary, bałwochwalstwo.

Także działania wszystkich duchów niszczycielskich: wywołujących choroby, ducha bezsenności, przeszkadzającego w nauce, pracy, modlitwie, powodującego ból głowy, pleców i innych narządów itd. Wrzucam wszystkie obciążenia oraz całą nędzę swoją i tych, których polecam. Zanoszę ów duchowy wór pod Krzyż Misyjny. Pierwszą modlitwę odprawiłam za siebie, mając na uwadze słowa Jezusa Chrystusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11, 28) oraz skierowane do s. Zofii, 6.03.1995 r. – „(…) Ja tak pragnę waszego współczucia i pamięci o Mojej męce (…) Krzyż Mój jest największą potęgą zbawienia. Wróćcie do Mego Krzyża, oddajcie Mu cześć i uwielbienie (…)”.

MODLITWA POD KRZYŻEM MISYJNYM

1. Zapraszam Aniołów Stróżów do modlitwy – do pomocy w modlitwie pod KRZYŻEM.

2. Proszę Ducha Świętego, aby wypalił zło w nas i wkoło nas i z całej przestrzeni gdzie przebywamy – z miejsca modlitwy – a wypalone miejsca wypełnił swoją miłością.

3. Zapraszam duszę kapłana egzorcysty z nieba, aby w asyście Archanioła, (który odpowiada za okadzenie), aby okadził miejsce modlitwy pod krzyżem. ( I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Ap 8, 4)

Modlitwę rozpoczynam w zjednoczeniu z Aniołem Stróżem. Jednoczę się z Panem Jezusem i namaszczam wszystko Jego miłością.

5. Odmawiam Koronkę do Bożego Miłosierdzia, jako przebłaganie i wynagrodzenie – zadośćuczynienie.

6. Staję pod KRZYŻEM duchowo jak na Golgocie, razem z Matką Bożą Bolesną, św. Janem, św. Magdaleną, św. Łotrem moim Patronem i Świętymi, do których żywię szczególną więź duchową.

Pod KRZYŻEM jeszcze raz wypowiadam to, co wrzuciłam do duchowego wora, stawiając go pod KRZYŻEM dokonuję 3 krotny znak krzyża wodą święconą, [jeśli jest – to egzorcyzmowaną] i oddaję go Jezusowi, aby zabrał go i uczynił z nim wg Swojej Woli. Obejmuję i całuję krzyż ( Pan Jezus do s. Zofii, 13.12.1988 r. – Całuj mój Krzyż i jednocz się z nim – to jest droga do Mnie.) i proszę o odcięcie wszelkiego zła w tym o: uwolnienie, odblokowanie, wypalenie, oczyszczenie, uzdrowienie, naprawienie a także o: osłonę, odnowienie, umocnienie, uzdolnienie, oświecenie, uświęcenie i o prowadzenie drogą Woli Bożej. Amen.

7. Odmawiam Koronkę do Krwi Pana Jezusa i proszę, aby Pan Jezus okrył bliźnich i mnie swoją Przenajdroższa Krwią, obmył wszystko z brudu grzechowego i odnowił nas przez Ducha Świętego.

8. Odmawiam Koronkę do Oblicza Pana Jezusa i proszę, aby Pan Jezus okazał mi swoje Oblicze i wyrył Je w mej duszy i w duszach osób polecanych – swe Boskie podobieństwo, oraz rozpalił swoją Miłością moje i bliźnich sytuacje, moją i bliźnich przeszłość, moją i bliźnich teraźniejszość oraz moją i bliźnich przyszłość. Amen.

Ofiaruję każde słowo tego świadectwa na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego

oraz pożytek dusz ludzkich, którzy z tej praktyki duchowej skorzystają. Amen.

mr Joanna

P.S.         † Modlitwy pod Krzyżem Misyjnym

† Łaska zawsze płynie z Krzyża Jezusa Chrystusa

† Pod Krzyżem Misyjnym stajemy jak na Golgocie, prosimy tak, jak prosił Dobry Łotr.

† Jezus ma moc uzdrawiania i uwalniania.

† Krzyż Misyjny ma moc egzorcyzmu.

† Nie wszystkie krzyże pochodzą od Boga, są krzyże, które nakłada szatan na ludzi.

† Powiedzieć pod Krzyżem Misyjnym:

† Panie Jezu, te wszystkie Krzyże, Które nie pochodzą od Ciebie ja zostawiam pod Twoim Krzyżem, Pragnę nieść krzyż, który Ty Sam nam dajesz.

† Każdy grzech musi być wynagrodzony i odpokutowany. (mr Joanna)

Uwaga od redakcji: Podobną modlitwę można przeprowadzić pod KRZYŻEM na cmentarzu wobec osób bliskich zmarłych – listopad jest ku temu dobrą sposobnością. Pomagając naszym przodkom – pomagamy sobie i naszym bliźnim.

Jeśli Pan Bóg pozwoli – autorka powyższego świadectwa zredaguje opracowanie bardziej szczegółowe i dotyczące większego sprzątania duchowego – także naszych miejsc zamieszkania, bo jest w tym temacie wiele do zrobienia, a nieuporządkowane sprawy z przeszłości mogą i skutkują na życie nasze i naszych bliźnich obecnie.

Pan Jezus do s. Zofii, 31.01.1996 r. – Dobry Łotr ujrzał Zbawiciela na krzyżu i prosił: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa”. Uznał Mnie, przybitego gwoździami do drzewa krzyża Syna Bożego i w wielkiej skrusze prosił o przebaczenie. Czy dzisiejsza ludzkość prosi o przebaczenie?

Głos Małego Rycerza nr 44 /4-2021/

KORONKA 

DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

        Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Imprimatur:

kard. Franciszek Macharski

metropolita krakowski

Kraków, 16 lutego 1980

KORONKA

DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

Koronkę odmawia się na Różańcu.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku można odmówić:

Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach:

O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.

Na 10 małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

Na zakończenie:

O Najdroższa Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bądź naszym ratunkiem w naszych grzechach i nędzy, a także obroną w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen.

KORONKA

DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi, Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze, a będziemy zbawieni.

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi, Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Modlitwa

O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce, błagam Cię, wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal Miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w Niebie. Amen.