III Zjazd ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie z czuwaniem za Ojczyznę, 15/16.09.2023

CZUWANIE MODLITEWNE W INTENCJI OJCZYZNY
w NARODOWYM SANKTUARIUM św. Andrzeja Boboli w Warszawie
z NMP Bolesną Królową Polski i św. Andrzejem Bobolą, patronem Polski
W RAMACH III ZJAZD LEGIONU MRMSJ KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

pod duchową opieką o. Aleksandra Jacyniaka (SJ), promotora kultu św. Andrzeja Boboli.

15/16 września 2023

Program III Zjazdu w intencji Ojczyzny za przyczyna Bolesnej Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli

19:00 – Msza św. (w intencjach Legionu – o. A.J.) w Sanktuarium i osobista adoracja przy relikwiach św. Andrzeja Boboli z Litanią do św. Andrzeja Boboli.

UWIELBIENIE I PODZIĘKOWANIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

ZA POWOŁANIE, MISJE I WSTAWIENNICTWO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

W INTENCJI OJCZYZNY ORAZ USTANOWIENIE

GO GŁÓWNYM PATRONEM POLSKI ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

20:00 – Konferencja – słowo o. Aleksandra Jacyniaka + ogłoszenia organizacyjne w kościele dolnym
20:45 – Wystawienie Najśw. Sakramentu + Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa utajonego w Najśw. Sakramencie (o. A.J.) – adoracja osobista w ciszy
21:00 – Apel Jasnogórski – Hymn (śpiew ”O Stworzycielu Duchu Przyjdź”) i Litania do Ducha Świętego – Ofiarowanie adoracji – o. Aleksander Jacyniak (o. A.J.)
21:30 – Rota (śpiew) i Modlitwy w intencji Ojczyzny w tym 2 części różańca:
– Tajemnice Światła + Litania do Wszystkich Świętych (o. A.J.)
– Tajemnice Bolesne + Litania do Matki Bożej Bolesnej (o. A.J.)
23:00 – Droga Krzyżowa – Rozważania o Męce Pańskiej z MB Bolesną i św. Andrzejem Bobolą (o. A.J.)
00:00 – Msza św. z homilią (Msza św. w intencjach Legionu – o. A.J.)

UWIELBIENIE I PODZIĘKOWANIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

ZA MISJE I WSTAWIENNICTWO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Z PROŚBĄ O  PRZEBUDZENIE I ZJEDNOCZENIE POLSKI I POLAKÓW

Z WEZWANIEM DO POKUTY I NAWRÓCENIA NARODOWEGO

Z POMOCĄ DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO

– Na zakończenie Mszy św. – śpiew Te Deum
1:00 – Adoracja osobista w ciszy
(W tym czasie też możliwość skorzystania z potrzeb osobistych – toalety, posilenia się czy pokrzepienia ciepłą herbatą, kawą…)
2:00 – Hymn (śpiew „Przybądź Duchu Święty”) i koronka do Ducha Świętego w tym:
– Różaniec św. tajemnice Radosne – Litania do Imienia Jezus (o. A.J.)
3:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec i Litania do Krwi Chrystusa,
4:00 – Suplikacje (śpiew), Adoracja Krzyża.+ Litania o Męce Pańskiej (podczas nawiedzenia Najśw. Sakramentu).
5:00 – Różaniec św. tajemnice Chwalebne. – Litania Loretańska do NMP (o. A.J.)
5:45 – Modlitwy na zakończenie adoracji – śpiew Magnificat,
6:00 – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem (o. A.J.)
– Zakończenie III Zjazdu Legionu ku św. Andrzeja Boboli.

PROGRAM DO SPRAWNEGO PRZEBIEGU TEJ NADZWYCZAJNEJ UCZTY DUCHOWEJ
– MOŻE ULEC ZMIANIE!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekt i modyfikacji w programie według sugestii Ducha Świętego w osobie – opiekuna duchowego tej uczty duchowej.
Do bezpośredniego udziału w tym modlitewnym zgromadzeniu: 1) fizycznej obecności, 2) jak i pośredniego udziału w tym duchowym zjednoczeniu zaproszeni są wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.

GŁÓWNA INTENCJA ADORACJI, 15/16.09.2023

Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej za misje i wstawiennictwo św. Andrzeju Boboli

Dzisiaj, w ramach III Zjazdu Legionu MRMSJ ku czci św. Andrzeja Boboli w tym Narodowym Sanktuarium poświęconemu temu wielkiemu świętemu męczennikowi i Patronowi naszej Ojczyzny –  jednoczymy się z życiem, męką, zasługami i uczuciami Bożego Serca ofiarując przez Bolesne i Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny modlitwy i wszelkie ofiary w ramach pokuty i wynagrodzenia z prośbą o Boże interwencje za przyczyną św. Andrzeja Boboli. Jednocześnie chcemy trwać w uwielbieniu i dziękczynieniu za wszelkie łaski, dary i błogosławieństwa udzielane przez Patrona Polski.

MODLITWY OFIAROWANIA[1]

Św. Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciwszy się na Jego służbę, całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską zakończyłeś swój apostolski żywot wśród najsroższych katuszy; błagamy Cię przez zasługi u Boga i miłość jaką ku Niemu pałałeś, wyjednaj nam łaskę, tak bardzo przez nas upragnioną, mianowicie: uwolnij nas od zagrożeń niezgody, podziału i uproś bezpieczeństwo i pokój, państwu i Narodowi Polskiemu. Dziękujemy za wszelkie Boże inicjatywy wyzwalające i umacniające dobro dla Narodu Polskiego a przede wszystkim, abyśmy żyli i umierali w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Panno Najświętsza, (którą dzisiaj wspomina Kościół jako NMP Bolesną,) którą św. Andrzej szczególniejszą czcią otaczał i kult Twój szerzył, wyjednaj nam przez jego zasługi upragnioną łaskę w uwolnieniu od demonów: zarazy, głodu, ognia, wojny i masonów oraz od wszelkich obciążeń demonicznych Kościoła, NARODU i PAŃSTWA POLSKIEGO, abyśmy mogli, okazując Ci taką miłość, jaką on ku Tobie pałał, kochać i naśladować jak on, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, (Królu Miłosierdzia), któryś taką miłością zapalił serce św. Andrzeja, że w jej dowód zniósł najsroższe katusze męczeństwa, udziel nam przez jego zasługi i przez jego pośrednictwo łaski, o którą Cię prosimy w posłaniu Polsce NAMASZCZONEGO na miarę tego trudnego czasu, aby mądrość i światło Ducha Świętego umacniały Naród Polski w prawie i w duchu nauki Chrystusowej. Spraw również, abyśmy w miłości ku Tobie, tak jak on, nigdy nie ustawali, lecz zawsze żyli dla większej chwały Bożej i zbawienia duszy.

Boże Trójjedyny, Tyś św. Andrzeja, za wyznawanie prawdziwej wiary różnorodnymi katuszami dręczonego, uwieńczył chwałą świętego męczeństwa; spraw prosimy, abyśmy w tej wierze utwierdzeni, raczej wszelkie przeciwności ścierpieli, niż szkodę na duszy ponieśli oraz pokutowali za winy naszego Narodu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. (Mszał Rzymski)

Bądź uwielbiony dobry Boże wpomocy Aniołów i Bożych interwencjach w udaremnieniu planów, sideł i wszelkich działań sił ciemności i masonerii, organizowanych przez zbuntowanych i zdradzających polityków i wspierających ich osoby zwiedzione i zmanipulowane przez media w duchu buntu, agresji, wszelkich marszach, wiecach wspieranych przez wrogie Polsce ośrodki zagraniczne.  

Bądź uwielbiony Duchu Ojca i Syna – uzdrowicielu chorych i w całej służbie zdrowia w tym: kapelanach szpitali, aby mogli posługiwać chorym i mieli szacunek dla ciebie w osobie kapłana; w lekarzach, oddziałowych, pielęgniarkach, opiekunkach, aby zgodnie z sumieniem i przysięgą lekarską spełniali swoje powołanie i obowiązki.

Uwielbiamy Cię, błogosławimy i dziękujemy Ci Boże Ojcze przez zasługi św. Andrzeja i Jego moc wstawienniczą jaką mu udzieliłeś we wszystkich dotychczas wysłuchanych modlitwach, otrzymanych łaskach i błogosławieństwach szczególnie udzielonych Kościołowi i Polsce. Jednocześnie polecamy wszystkie intencje skryte w naszych sercach………………….. (zgodne z wolą Bożą) łącząc je z tymi wyżej wymienionymi oraz z uwielbieniem Bolesnej Królowej Polski NMP Łaskawej, aby je zaniosła przed Twój tron mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa Pana Naszego.

►Kończąc tę litanię błagań, bądź uwielbiony dobry Boże w naszych intencjach, pragnieniach połączonych z Twoją łaską – w szczerym przeproszeniu, przebaczeniu naszym winowajcom żywym i zmarłym, naszym nieprzyjaciołom i wrogom. Bądź uwielbiony Ojcze w przebaczeniu duszom naszych przodków i nam tu dzisiaj zebranym krzywdzicielom naszych bliźnich; Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Amen.

►Bądź uwielbiony kochany Ojcze w naszych modlitwach przebłagalnych, wynagradzających, błagalnych i dziękczynnycha dzisiaj szczególnie z modlitwami za przyczyną św. Andrzeja i ofiarą wszystkich Mszy św. od pierwszej ofiary na drzewie Krzyża do chwili obecnej. Amen.


[1] Wykorzystano modlitwy z Nowenny do św. Andrzeja Boboli z modlitewnika Kwiat Eucharystyczny str. 402