BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO z Księgi Liczb

22 I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: 23 «Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: 24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. 27 Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».(Lb 6,22-27)

Podczas BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Najświętszym Sakramentem.

Dzięki Ci, o mój Zbawicielu najdroższy, za wszystkie łaski, których mi w czasie tej modlitwy udzieliłeś, a przepuść roztargnienia jakich się z wielkiej mej ułomności w obecności Twojej dopuściłem. A teraz, o mój Panie najdroższy, podnieś Swe ręce błogosławione i przeżegnaj mnie nędznego grzesznika! Przeżegnaj i błogosław tym, których Ci w modlitwach polecałem, a błogosław nam, jakoś błogosławił uczniom Swoim, gdyś ich opuszczał, wznosząc się do nieba, abyśmy, wzmocnieni Twym świętym błogosławieństwem, szli odważnie, jako Apostołowie, rozszerzać pomiędzy braci naszych znajomość i chwałę Imienia Twojego. Amen.

Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź w każdym momencie Tobie, o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata. Amen.

300 dni odpustu (Św. Offic., 15 IV. 1915). Źródło: Modlitewnik: Kwiat Eucharystyczny str. 26

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 7 bram ucieczki [1]

+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

(klęcząc)

O Panie, Ojcze Niebieski, wejrzyj łaskawie na sługi Twoje. Dla Krwi Najdroższej udziel nam wszelkich łask i darów Ducha Świętego, abym Ciebie coraz więcej poznawał, coraz głębiej miłował, coraz wierniej Tobie służył, oddal od sług Swoich wszelkie szkodliwe wpływy złego nieprzyjaciela.

(stojąc)

Tobie, odrzuconemu od Boga duchowi, z całym twoim orszakiem rozkazujemy [w Imię Jezusa Chrystusa], abyś natychmiast ustąpił, abyś zniszczył i odrzucił precz wszelką truciznę, którąś dla nas w jakikolwiek sposób przygotował i abyś nigdy do nas nie wracał ani żadnej władzy nie miał nad nami (chwytając krzyż np. od różańca, i wysoko trzymając) Oto Krzyż Pana +, uciekajcie wy, duchy piekielne, rozkazujemy wam jako dzieci Świętego Katolickiego Kościoła. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen.

(klęcząc)

Najświętsze Imię Jezusa, bądź w naszych sercach, bądź w naszych ustach, bądź na naszym języku. Najświętsze Imię Jezusa, bądź w nas, bądź nad nami, bądź przede nami, bądź przy nas. Bądź we wszystkich naszych myślach, słowach i czynach.

Najświętsze Imię Jezusa, bądź naszą obroną przed wszystkimi złymi napaściami i pokusami.

Najświętsze Imię Jezusa, zachowaj nas przed wszystkimi przygniatającymi myślami, przed wszelkim zniechęceniem i małodusznością.

Najświętsze Imię Jezusa, bądź naszym niezachwianym zawierzeniem, naszą siłą i mocą, naszą nadzieją i ucieczką w życiu i śmierci.

  1. Niech nas błogosławi Wszechmoc Ojca Niebieskiego + Mądrość Syna Bożego + Miłość Ducha Świętego + Amen.
  2. Niech nas błogosławi Jezus ukrzyżowany, przez Swoją Krew Przenajdroższą. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen.
  3. Niech nas błogosławi Jezus ukryty w Tabernakulum z miłości Jego Boskiego Serca. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.
  4. Niech nas błogosławi z nieba Maryja, Niebieska Matka i Królowa i napełnia dusze nasze coraz większą miłością do Jezusa. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.
  5. Niech nas błogosławią nasi Aniołowie Stróże i wszyscy Aniołowie niech nam przyjdą z pomocą i oddalą od nas zasadzki złego nieprzyjaciela. W imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego+ Amen.
  6. Niech nas błogosławią wszyscy nasi Patronowie, nasi patroni od Chrztu Św. i wszyscy Święci w Niebie. W imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego+ Amen.
  7. Niech nas błogosławią dusze naszych ukochanych zmarłych krewnych, aż do najdalszych pokoleń. Niech będą naszymi orędownikami, abyśmy i my osiągnęli wieczny cel. W imię Ojca+ i Syna+ i Ducha Świętego +. Amen.

Niech zstąpi na nas błogosławieństwo naszej Matki, Świętego Katolickiego Kościoła, błogosławieństwo naszego Ojca Świętego…………., naszego Biskupa Diecezjalnego………….., i błogosławieństwo wszystkich Świętych Biskupów i Świętych Kapłanów.

A to błogosławieństwo, które płynie ze wszystkich ofiar Mszy Świętych niech zstępuje na nas każdego dnia, niech przynosi nam szczęście i zdrowie i wszelką pomyślność doczesną, zachowa nas przed wszelkim nieszczęściem i da mi łaskę wytrwania i szczęśliwą godzinę śmierci. W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen.


[1] Błogosławieństwo Siedmiu Bram Ucieczki przyjmujemy, gdy nie ma błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU (2) (z książeczki do nabożeństwa wydanej w 1933 roku)

Niech nas Błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny BÓG Ojciec, BÓG Syn i BÓG Duch Święty.

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidów,

Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Synu BOGA żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców.

Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie, niech Duch Święty oświeca myśli i serca ich i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu.

Wszystko co się w tym domu znajduje, tych co doń wchodzą, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło.

Imię święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów, niech będzie z tym domem, dając mu swój pokój.

Najświętsza Maria Panna, niechaj go okrywa płaszczem macierzyństwa swojego.

Święci Archaniołowie niechaj go strzegą.

Święci Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego.

Święci Ewangeliści niechaj utwierdzają i umacniają go.

Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego.

Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego.

Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego.

Jezu, Mario, Józefie święty i wszyscy Patronowie nasi i Wy święci Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Pana Boga w Trójcy Św. Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, – zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, duszy lub ciała grożącego.

Do czego niech nam dopomoże BÓG OJCIEC, BÓG SYN, i BÓG DUCH ŚWIĘTY, Amen

(imprimatur Kurii Krakowskiej)

MODLITWA – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO przeciwko BURZOM [Św. Antoni z Padwy]

Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.+
Bóg stał się człowiekiem+ i Słowo stało się ciałem.+

Chrystus narodził się z Dziewicy.+
Chrystus cierpiał.+ Chrystus został ukrzyżowany.+
Chrystus umarł.+ Chrystus powstał z martwych.+
Chrystus wstąpił do Nieba.+ Chrystus zwycięża.+
Chrystus króluje.+
Chrystus rządzi.+

Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.+
Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,+
i Słowo stało się Ciałem.+
Chrystus jest z nami razem z Maryją.+

Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. +
Święty Boże!+
Święty mocny!+
Święty i Nieśmiertelny!+
Zmiłuj się nad nami Amen! +

[Czynimy znak krzyża przy każdym krzyżyku]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU (1)

+ Niech Wszechmogący i Litościwy Bóg Ojciec, Bóg Syn, oraz Bóg Duch Święty, + błogosławi nam i chroni nas. Amen

Najsłodszy Panie Jezu Chryste. Wszechmogący Królu Niebios i Ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazareński, za nas ukrzyżowany. Synu Boga Żywego, miej litość nad tym domem, chroń jego mieszkańców.

Niech Twoje Boskie błogosławieństwo wszędzie im towarzyszy; niech Duch Święty oświeca ich umysły i serca, i niech Jego silą się działa w nich gdziekolwiek się znajdują.
Niech wszystko, co znajduje się w tym domu, będzie błogosławione, a także wchodzący i wychodzący. Niech błogosławieństwo Świętej Trójcy chroni ich od złego, tak, by omijały ich nieszczęścia.

Niech Święte imię Jezusa wspólnie z dwunastoma chórami Aniołów przyniosą pokój temu domowi.
Niech Przenajświętsza Krew Pana Jezusa obmywa z grzechów wszystkich mieszkańców.

                Niech Najświętsza Dziewica otoczy go matczyną opieką.
                Niech chroni go święty Archanioł.
                Niech świeci Apostołowie przyniosą mu zamożność.
                Niech święci Ewangeliści wzmocnią go.
                Niech Chrystus będzie tarczą tego domu.
                Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego barierą.
                Niech korona Chrystusowa będzie jego tarczą.
Jezu, Mario, Józefie, wszyscy nasi Patronowie, a także wy, Święci Aniołowie i Archaniołowie, uzyskajcie dla nas od Boga w Trzech Osobach, ochronę tego domu przed piorunami, ogniem, gradem, potopem, atakami złych ludzi, skandalem, niewiernością, herezją, niepokojem, smutkiem, obsesją, depresją, pychą, chciwością, nieczystością, nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, lenistwem, nienawiścią, nierządem, zazdrością, gniewem, alkoholizmem, narkomanią, chorobą psychiczną, fizyczną, moralną duchową pochodzącą od złego ducha, opętaniem, obsesją diabelską, śmiercią, od wszelkiej myśli o samobójstwie, poronieniu dziecka, okaleczeniu dziecka, od popadania w rozwiązłość cielesną i duchową, od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni, od wszelkiej formy czarów, uroków, zaklęć, guseł, nowych religii news, od wszelkiego Rodzaju przekleństw, złorzeczenia, i od wszelkiego zła ukrytego, przed jakimkolwiek niepowodzeniem zagrażającym duszy i ciału.

Niech ten dom będzie wytchnieniem i odpoczynkiem dla osób tutaj mieszkających.

Niech ten dom pobudzi i wzmocni, wiarę, nadzieję i miłość w Pana naszego Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą Maryję, Św. Józefa, Św. Michała Archanioła, Św. Gabriela Archanioła, Św. Rafała Archanioła i wszystkich Aniołów i Archaniołów Wszystkich, Świętych i Błogosławionych i niech oni wspierają i wypraszają wszelakie laski dla jego mieszkańców. Amen.

O pomoc Bożą, prosimy Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Amen. +

OFIAROWANIE Krwi Jezusowej z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM i odpustem

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Krew Przenajdroższą Jezusa z taką miłością i boleścią za nas wylaną z rany Jego św. prawej ręki, a przez zasługi i moc jej błagamy Twego Majestatu Boskiego, byś nam dał święte Twoje błogosławieństwo, żebyśmy nim wzmocnieni, od nieprzyjaciół naszych obronieni i od wszystkiego złego uwolnieni być mogli, mówiąc: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i zamieszka w nas na zawsze. Amen. –
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

SPECJALNE MACIERZYŃSKIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MARYI

Przekazuję ci specjalne macierzyńskie błogosławieństwo Maryi
Niech cię chroni przed szatanem,
jego nienawiścią i złością;
niech napełni cię pokojem i miłością,
abyś tym pokojem i miłością
mógł/mogła dzielić się z innymi.
Niech cię błogosławi Maryja.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Duchowe DOMU

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KRÓTSZE

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec+, Bóg Syn+ i Bóg Duch Święty+. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DŁUŻSZE [1]

Ewangelia św. Jana.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny
Bóg Ojciec +, Bóg Syn + i Bóg Duch Święty +. Amen.

O Przenajświętszy Panie Jezu Chryste, potężny i wszechmogący Boże Nieba i ziemi, i Królu Nazareński! O Przenajświętszy Panie Jezu Chryste, Synu Dawidów! – zmiłuj się nad tym domem. Ukrzyżowany Jezu, proszę Cię, strzeż tych mieszkańców. O Krzyżu Święty, na którym Chrystus umarł, racz ten dom bronić.

Błogosławieństwo Boskie niech błogosławi tych ludzi, którzy się znajdują w tym domu, moc Ducha Świętego niech oświeca wszystkich ludzi w tym domu mieszkających, a Błogosławieństwo Najwyższego, które wyszło od Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego niech błogosławi ten dom i wszystko, co w nim jest, także oprócz domu bydło i ludzi, wszystkie do pożywienia pokarmy i wszystko, co się pod dachem znajduje, niech będzie błogosławione.

Przenajświętsze Imię Jezusa Chrystusa, ukrzyżowany Pan nasz niech broni ten dom; Przenajświętsza Trójca nich zasłoni i błogosławi wszystkich ludzi, którzy do tego domu wchodzą i wychodzą: czterech Ewangelistów niech utwierdzają i umacniają ten dom, aby żadne nieszczęście do niego się nie zbliżało, czyli to chorobami, powietrzem, powodzią, ani ogniem, ani żadnym złem, które ludziom i bydłu (zwierzętom) szkodliwym jest.

Imię święte Jezusa z dziewięcioma Chórami Aniołów, i pokój Jezusa Chrystusa niech będzie z tym domem, a Błogosławieństwo Boskie niechaj działa  z tymi ludźmi, którzy się w tym domu znajdują.
Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec +, Syn + i Duch Święty + niech będą obrońcami tego domu; o święta Panno Maryjo – módl się do Boga z nami, aby Bóg raczył ten dom zachować od wszelkiego złego. Czterech świętych Archaniołów niechaj stoją na czterech granicach domu tego, a niech raczą być stróżami jego, a dwunastu świętych Apostołów niech raczą być szafarzami domu tego.
Krzyż Jezusa Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusowe niech będą zaporą domu tego. Korona Jezusa Chrystusa niech będzie tarczą domu tego.

Tak niech będzie ubłogosławiony ten dom tymi świętymi słowami Boskimi. O Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami; Święta Maryjo – módl się za nami; św. Janie Chrzcicielu – módl się za nami; o Trójco Przenajświętsza, obroń ten dom, aby żadne nieszczęście do niego się nie przybliżało, zachowaj ten dom od ognia, piorunu, gradu i powodzi; ażeby nam w tym wszystkim żaden żal się nie stał, do tego niech nam dopomoże Bóg Ojciec + Bóg Syn + Bóg Duch Święty +. Amen.

Nawiedź, prosimy, Panie, to mieszkanie, a wszelkie zasadzki nieprzyjacielskie od niego daleko odpędź, Aniołowie Twoi święci niechaj mieszkają w nim, którzy by nas w pokoju strzegli; a Błogosławieństwo Twoje niech będzie nad nami zawsze. Amen.

Błogosławieństwem wiecznym niech nas błogosławi Ojciec Wieczny +. Amen. Jednorodzony Syn Boski niech nas raczy błogosławić i wspomagać, +. Amen. Łaska Ducha Świętego niech oświeca zmysły i serca nasze, +. Amen. 

[1] Według książeczki do nabożeństwa pt. “Hołd Bogu od Narodu Polskiego” nakładem s.s. Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie.

Przysięga i BŁOGOSŁAWIEŃSTWO o. Sylwestra

PRZYSIĘGA

Boże w Trójcy Osób, stajemy przed Tobą jako rycerska drużyna Polska, mając za sobą tradycję wiary z roku 966

  • PRZYRZEKAMY! Bronić Polski Katolickiej
  • PRZYRZEKAMY! Być odpowiedzialnymi za nasz kraj;
  • PRZYRZEKAMY! Rozkrzewiać Twoje Królestwo Twoim orężem miłości, sprawiedliwości, pokoju, dobra, przebaczenia i świętości. Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci! Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Nakładam na was moc Boga Wszechmogącego, zazdrosnego o swoje Królestwo, mającego do swojej dyspozycji swoje wojsko. Niech staną przy was zastępy Aniołów ze św. Michałem Archaniołem.
Niech stanie przy was Wielka Mistrzyni Kościoła św. Matka Niepokalana.
Niech staną przy was zastępy Świętych Polskich, Błogosławionych i sług Bożych.
Niech spłynie na was błogosławieństwo oręża Królestwa Niebieskiego, Boga Prawdziwego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO śp. s. Zofii, założycielki Legionu Małych Rycerzy MSJ

W Imię Jezusa Miłosiernego błogosławię Ciebie: siostro i bracie i zanurzam w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, abyś zaczerpnął siły i mocy uzdrawiającej mocą Ducha Świętego. Niech Duch Miłosierdzia Bożego spocznie na Tobie i uzdrowi Cię ze wszystkich chorób duszy i ciała. Da ci światło Boże, mądrość Bożą i pokój Boży w Twoim sercu.

Duchu święty – natchnij ją
Miłości Boża – pochłoń ją
Na właściwą drogę – zaprowadź ją
Maryjo Matko – spojrzyj na nią
Z Jezusem błogosław jej

Od wszelkiego złego,
od wszelkich złudzeń,
od wszystkich niebezpieczeństw zachowaj ją.
Amen.

Kochane Dzieciątko Jezus, Tyś jest pełne Ducha Świętego.
Wylej na tę osobę Ducha Świętego z Jego siedmioma darami
i dwunastoma owocami, aby zły duch nie miał do niej dostępu.
Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO nieznanego autora

Niech Bóg będzie zawsze przed Tobą, aby ci pokazać właściwą drogę.

Niechaj Bóg będzie zawsze obok Ciebie, aby cię trzymać w swoich ramionach i cię ochraniać.

Niechaj bóg będzie zawsze za tobą, aby cię zachować od ciosów złych ludzi.

Niechaj Bóg będzie zawsze pod Tobą, aby cię pochwycić, gdy upadniesz i wyciągnąć cię z matni.

Niechaj Bóg będzie zawsze w tobie, aby cię pocieszyć, gdy ogarnie cię smutek.

Niechaj Bóg będzie zawsze dookoła ciebie, aby cię obronić, gdy inni atakują.

Niechaj Bóg będzie zawsze ponad tobą, aby ci błogosławić. Tak niech ci błogosławi dobry Bóg. Amen.

Autor znany Panu Bogu