8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU

8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY[1]

POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU[2]

 „Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by go czcili. Duchem jest Bóg, a ci, co mu cześć oddają, trzeba, aby go czcili w duchu i w prawdzie”– J 4,23-24

A za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzieJ 17,19

DZIEŃ PIERWSZY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw:

Ad 4: Pierwszy temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: UWIELBIENIE

Chwal, duszo moja, Pana! Będę chwalił Pana za życia mego, będę śpiewał Bogu memu, póki mnie staje– Ps. 145,2

Chwała Ci, Boże Mój Ojcze!

Ty, Który stworzyłeś Wszechświat i wszystko, co w nim jest.

Ty, Który stworzyłeś najjaśniejszą gwiazdę i najciemniejsze głębie oceanu.

Ty, Który stworzyłeś najokrutniejszą burzę i najłagodniejszy letni powiew wiatru.

Ty, Który stworzyłeś niebieskich aniołów, jak również bydło, ptaki, ryby i ziemię.

Ty, Który stworzyłeś mnie, na Swoje podobieństwo.

Wychwalam Cię, Boże Mój Ojcze – teraz i na wieki! Amen.

Rozważajmy wspaniałości, jakie stworzył Bóg Nasz Ojciec i uwielbiajmy Go w naszych myślach i słowach.

DZIEŃ DRUGI

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Drugi temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: DZIĘKCZYNIENIE

Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! – Ps 102,2

Dziękuję Ci, Mój najdroższy Ojcze, za miłość powołania mnie do życia.

Dziękuję Ci, za to ciało, umysł i duszę, którą ukształtowałeś specjalnie dla mnie.

Dziękuję Ci, za ludzi i wszystkie okoliczności w moim życiu.

Dziękuję Ci, że otworzyłeś moje oczy, uszy i serce, tak, że mogę widzieć, słyszeć i kochać Ciebie.

Dziękuję Ci, za to, że wziąłeś mnie za rękę i poprowadziłeś z powrotem do domu poprzez wszystkie niebezpieczeństwa i trudności mojego życia.

Dziękuję Ci, za to, że mnie kochasz. Amen.

Rozważajmy nad wszystkim, co Bóg Nasz Ojciec nam dał. Dziękujmy Mu swoimi własnymi słowami.

DZIEŃ TRZECI

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Trzeci temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: OFIAROWANIE

I wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.– 1 P 2,5

Dałeś mi wszystko, Ojcze. Dałeś mi Samego Siebie! Co ja mogę Tobie ofiarować?

Pozwól mi ofiarować Ci pierwsze owoce, najlepsze owoce wszystkiego, co czynię i co otrzymuję.

Aby wszystkie Twoje dzieci ofiarowały samych siebie, jako owoc Twojego Drzewa Życia, owoc dojrzały na ofiarach, cierpieniach i krzyżach ich ziemskich podróży.

Tak, aby na całym świecie następstwa „Nie” Twoich dzieci – ciemność, niezgoda, nieład – mogły być przemienione i uczynione od nowa, dzięki Twojemu Światłu i Miłości.

Wznoszę moje ręce w ofiarowaniu Ci, Ojcze.

Przyjmij wszystko, co mi dałeś, do Twojego Ojcowskiego Serca. Amen.

Zastanówmy się nad tym, co możemy ofiarować Bogu Naszemu Ojcu. Oddajmy Mu wszystko, to, co otrzymaliśmy od Niego – błogosławieństwa i krzyże – aby wszystko to mogło być przemienione w Jego Miłość.

DZIEŃ CZWARTY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Czwarty temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: SKRUCHA

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. – 2 Kor 1,3

Mój Dobry Ojcze, jesteś samą Miłością, ale i Sprawiedliwością. W jaki sposób Twoje dzieci mogą uczynić zadośćuczynienie za wszystkie swoje grzechy? Jakże mogą nawet marzyć o tym, aby zbalansować Twoją Skalę Sprawiedliwości – zwłaszcza w tych czasach:

W czasach, gdy tak wiele z Twoich dzieci mówi Ci „Nie”.

W czasach, gdy tak wiele Twoich dzieci odrzuca Twoją Wolę.

W czasach, gdy tak wiele Twoich dzieci już w Ciebie nie wierzy i samych siebie posadzili na tronie, jako boga.

W czasach, gdy tak wiele Twoich dzieci chwyta owoc Drzewa Poznania Dobrego i Złego. Oni chwycili kłamstwo, chwycili śmierć.

Ześlij nam deszcz Twoich Łask i Miłosierdzia, Ojcze.

Obmyj nas w Twoich łzach.

Pozwól nam być współczującymi wojownikami Twojego Miłosierdzia na ziemi, ażeby Twój Miecz Sprawiedliwości mógł zostać przemieniony w kochający wyraz Twojego Miłosierdzia. Amen.

Rozważajmy, w jaki sposób zraniliśmy i obraziliśmy Boga Naszego Ojca. Prośmy o Jego przebaczenie i miłosierdzie. Prośmy o łaskę poznania Go, kochania, służenia i oddawania honorów oraz czynienia Jego Woli we wszystkich rzeczach.

DZIEŃ PIĄTY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Piąty temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: DZIEDZICTWO

Albowiem ci są synami bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni. Nie otrzymaliście, bowiem znowu ducha niewolników ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, przez którego wołamy: Abba (Ojcze). Albowiem ten Duch daje świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy synami bożymi. Jeśli zaś synami, to i dziedzicami: mianowicie dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi; jeśli tylko współcierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni. – Rz 8,14-17

Najdroższy Boże Mój Ojcze:

Ze zdumieniem i zadziwieniem nauczyłem się wychwalać Cię i całe Twoje stworzenie.

Ze szczerą wdzięcznością nauczyłem się dziękować Ci za nieogarnioną hojność.

Z pokorą i miłością nauczyłem się ofiarować Ci wszystko to, co otrzymałem od Ciebie.

Z bolejącym, ale pełnym nadziei sercem nauczyłem się prosić Cię o przebaczenie i czułe miłosierdzie.

I teraz, gdy w pełni umiem dziękować, że jesteś, że jesteś Bogiem, że stworzyłeś cały Wszechświat i że stworzyłeś mnie, teraz uczę się, że oprócz tych wszystkich wspaniałych rzeczy, Ty prawdziwie jesteś Moim Ojcem a ja prawdziwie Twoim dzieckiem.

Ty stworzyłeś mnie na Swoje własne podobieństwo, abym mógł spędzić z Tobą wieczność. Kochasz mnie tak bardzo.

Ale nawet, jeśli powiedziałeś mi to w Piśmie Świętym i poprzez nauki Kościoła, moje uszy nie słyszały słów, moje serce było skamieniałe.

Odszedłem daleko – od Twojego głosu, od Twojego Serca, i od Twojej Miłości dla mnie.

Ale teraz welon został odsłonięty, mgła rozpłynęła się. Ja widzę, ja słyszę, ja rozumiem – Ty jesteś prawdziwie Moim Ojcem a ja jestem prawdziwie Twoim dzieckiem! Jestem Twoim marnotrawnym dzieckiem biegnącym z powrotem do Ciebie, w Twoje oczekujące ramiona. Ja wracam do domu, do Ciebie, Mojego Ojca, tam gdzie należę. Proszę przytul mnie mocno do Twojego Serca i nie pozwól mi nigdy odejść – teraz i na wieki. Amen.

Rozważajmy, co to oznacza mieć Boga, jako prawdziwego Ojca i bycie Jego prawdziwym dzieckiem. Co ta spuścizna oznacza? Pomyśl o nieprawdopodobnej radości i odpowiedzialności, jakie to z sobą niesie.

DZIEŃ SZÓSTY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Szósty temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: FIAT – POWIEDZENIE “TAKBOGU MOJEMU OJCU

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego – Łk 1,38

Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich; wszakże nie, jako ja chcę, ale jako ty. – Mt 26,39

Mój Dobry i Kochający Ojcze: Proszę zezwól mi na zaszczyt powiedzenia Ci mojego „Tak”! Ja mówię do Ciebie „Tak”, Ojcze, we wszystkim.

Nie jest to warunkowe „Tak”, które dotyczy czynienia przeze mnie rzeczy, które są łatwe i wygodne.

Nie jest to warunkowe „Tak”, które oznacza czynienie tylko tych rzeczy, które przyniosą mi korzyść.

Nie, ja daję Ci moje „Tak” we wszystkich rzeczach, Ojcze.

Ponieważ ja wiem, że Ty jesteś czystą Miłością i jako czysta Miłość możesz przemienić wszystkie rzeczy.

Czynienie Twojej Woli nigdy nie może mnie zranić.

Czynienie Twojej Woli nigdy nie może innemu zaszkodzić.

Czynienie Twojej Woli nie może mnie nigdy oddzielić od Ciebie.

Czynienie Twojej Woli może tylko przynieść rytm i harmonię Twojej Woli tutaj na ziemi.

Czynienie Twojej Woli może tylko rozprzestrzenić Twoje Światło i Miłość.

Czynienie Twojej Woli może tylko pomóc przyprowadzić mnie z powrotem do Ciebie.

Czynienie Twojej Woli może tylko pomóc mi przyprowadzić z powrotem innych do Ciebie.

Gdy wkraczam do Twojej Woli to tańczę z Tobą w takt, rytm i w harmonii z Twoją Bożą Wolą.

Gdy wychodzę z Twojej Woli to potykam się sam w chaosie, nieporządku i dysharmonii ciemności.

Pozwól mi słuchać Twojego łagodnego, kochającego głosu, przywołującego mnie, zapraszającego mnie do Twojej Bożej Woli.

Jestem Twój, Panie, czyń ze mną, co chcesz.

Ponieważ ja wiem, że Twoja Wola jest Miłością.

Nawet, gdy Twoja Wola wydaje się być bolesną albo niesprawiedliwą.

Ja wiem, że Twoje drogi nie zawsze są drogami człowieka.

Jedynie Ty widzisz wszystkie rzeczy.

Tylko Ty znasz, „dlaczego” moich krzyży.

Ale niezależnie od tego, że czasami może się to wydawać niesprawiedliwym, ja ufam Ci całkowicie.

Dlaczego? Ponieważ Ty jesteś Moim Ojcem i Ty mnie kochasz.

Chcesz dla mnie tylko tego, co jest dobre.

Chcesz, żebym powrócił do domu – do Ciebie.

Nie ma niczego w niebiosach ani na ziemi, czego bym bardziej nie pragnął.

Dlatego też mówię „Tak”, Ojcze! Ja mówię Ci ‘Tak”!

Ja mówię „Tak” dla rytmu i harmonii Twojej Bożej Woli. Amen.

Rozważajmy nad tym, co to oznacza dać swoje „Tak”, swoje Fiat Bogu Naszemu Ojcu. Jak to zmieni nasze życie? Jaka to będzie zmiana w naszym stosunku wobec Boga i wobec innych?

DZIEŃ SIÓDMY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Siódmy temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: LOJALNOŚĆ

Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem. – 2Tym 4,7

Najdroższy Ojcze, Moja Miłości i Moje Życie:

Ja przyrzekam moją wiarę, nadzieję i miłość, jako drogocenny dar, jako obietnicę mojej bezwarunkowej lojalności wobec Ciebie. Wiedz, że ja ufam w Twoją Miłość do mnie. Daj mi, proszę, siłę, odwagę, i moc przetrwania, ażebym nigdy nie zwątpił, nigdy nie zszedł z drogi, nigdy nie rozpaczał.

Proszę pobłogosław tę obietnicę i uczyń ze mnie łagodnego wojownika, walczącego z ciemnością Twoim Słodkim Mieczem Miłości i Miłosierdzia.

Ponieważ Ty nigdy mnie nie opuścisz, ja modlę się, ażebym ja nigdy nie opuścił Ciebie.

Proszę, przytul mnie czule do Swojego Serca i nie pozwól mi nigdy odejść.

Ojcze, ufam Tobie! Amen.

Rozważajmy obietnicę naszej lojalności Bogu Naszemu Ojcu. Co to znaczy być lojalnym i oddanym Bogu? Czy czujesz się oddanym powracając do Ojca? Czy chcesz pomóc również innym powrócić? Co to znaczy, być „łagodnym wojownikiem” Boga Ojca tutaj na ziemi? Jak Św. Paweł, czy gdy umrzesz, będziesz myślał, że stoczyłeś „dobry bój’?

DZIEŃ ÓSMY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

5. Tkanina ofiarna trzymana na otwartej dłoni podczas recytowania tematu ósmego dnia medytacji poświęcenia się, a odtąd, podczas codziennego odmawiania Koronki Małych Oktaw, lub też samej modlitwy „KOCHAM CIĘ OJCZE I ODDAJĘ CI SAMEGO SIEBIE!” Tkanina ta powinna być pobłogosławiona przez kapłana przed wypowiedzeniem oficjalnego aktu poświęcenia się, ale możemy to uczynić o każdym innym czasie.

Ad 4: Ósmy temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: POŚWIĘCENIE SIĘ

Wy, bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: ‘będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem. – 2 Kor 6,16

Najdroższy Boże Mój Ojcze: Wołam do Ciebie, abyś był świadkiem i uczestniczył w moim uroczystym poświęceniu się Tobie. Po siedmiu dniach przygotowania, przychodzę teraz do Ciebie, jako ktoś, kto stale się uczy jak poznać Cię i jak kochać Cię, jak wychwalać Cię i jak dziękować Ci, jak ofiarować Ci wszystkie błogosławieństwa i wszystkie krzyże, jakie mi dałeś, i jak prosić Cię o przebaczenie i miłosierdzie. Przychodzę do Ciebie również, jako wojownik, silny w moim postanowieniu służenia Ci i oddawania honorów. Ale najważniejszym powodem jest, że przychodzę, jako dziecko z szeroko otwartymi oczyma, napełnionymi podziwem i zadziwieniem, wiedząc, że prawdziwie jestem Twoim dzieckiem i że Ty – Stwórca całego Wszechświata – jesteś prawdziwie Moim Ojcem.

Jakkolwiek w ciągu mojego życia odszedłem daleko od Ciebie, to wybieram teraz powrót, bo tęsknię, żeby być z Tobą, na zawsze w Twoim domu.

Pozwól, abym był Twoją świątynią, w której będziesz przebywał, Ojcze. I w mojej ogromnej miłości i czułości, abym był Twoim łagodnym i lojalnym towarzyszem, niosącym Cię wewnątrz siebie przez wszystkie dni mojego życia. Abym przyniósł Cię do mojej rodziny i co moich przyjaciół, do obcych, jakich spotkam, aby oni także zobaczyli Twoje Światło i odczuli Twoją czułą Miłość.

Gdy przebywasz w nas, to jest to błogosławione połączenie pomiędzy Niebem i ziemią. Niechaj coraz więcej Twoich dzieci poświęca się Tobie. Tak jak Jezus uczył nas, żebyśmy się modlili: Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi. Amen.

Rozważajmy, co to oznacza, być „poświęconym” Bogu Naszemu Ojcu. Słowo „poświęcić się” znaczy „uczynić się świętym” albo „oddać samego siebie dla świętej przyczyny”. Jak zmieni to Twoje życie? Jak zmieni to Twój stosunek wobec Boga Naszego Ojca? Jak możesz „żyć” aktem poświęcenia się, na co dzień?

KORONKA 8 WIELKICH OKTAW

KU CZCI BOGA NASZEGO OJCA

Koronka ku czci Boga Ojca składa się z medalika, dalej nanizane są trzy paciorki (tak jak w różańcu) a następnie z ośmiu dużych paciorków, poprzedzielanych ośmioma małymi. Zaczynamy modlitwą z prośbą o obecność Boga Naszego Ojca, następnie czynimy znak Krzyża Św. na medaliku i odmawiamy trzy modlitwy na trzech paciorkach. Doszedłszy do właściwej Koronki mamy osiem dużych paciorków Ośmiu Wielkich Oktaw poprzedzielanych ośmioma małymi paciorkami Małej Oktawy. Przy każdym z ośmiu paciorków Wielkiej Oktawy czytamy odpowiedni tekst i medytujemy nad nim a potem na ośmiu małych paciorkach recytujemy modlitwę Ośmiu Małych Oktaw.

MODLITWA ROZPOCZYNAJĄCA KORONKĘ

Z PROŚBĄ O OBECNOŚĆ BOGA NASZEGO OJCA

Najukochańszy Ojcze – Mój Stworzycielu i Mój Boże:

Obiecałeś, że w każdym miejscu gdzie oddajemy cześć Twojemu Imieniu, Ty przyjdziesz do nas i nas pobłogosławisz.

O Ojcze, powstań, przyjdź i odpocznij w nas, Twoich dzieciach. Odziej nas w Twoje Zbawienie i pozwól nam się cieszyć Twoją Dobrocią. Prosimy, nie pozwól abyśmy odwracali nasze twarze w Twojej kochającej obecności.

Jeśli znaleźliśmy przychylność w Twoich Oczach, ukaż nam Twoją Twarz abyśmy Cię poznali i znaleźli łaskę. Prosimy przemów do nas tak jak przemówiłeś do Mojżesza – tak jak człowiek mówi do swojego przyjaciela.

Niechaj będzie poznanym ten dzień, że Ty jesteś „Ojcem Całej Ludzkości”, Który może wszystkie serca skierować ku Sobie, i że my jesteśmy Twoimi dziećmi, które pragną we wszystkich rzeczach czynić tylko Twoją Wolę. Odpowiedz nam, Panie, prosimy, odpowiedz nam, – aby wszystkie dzieci poznały, że Ty jesteś Jedynym prawdziwym Bogiem i Ojcem.

Jako Twoje marnotrawne dzieci, my tylko chcemy powrócić do domu do Ciebie. Gdy przychodzimy do Ciebie, Ojcze, prosimy wyjdź nam naprzeciw, i w Twojej nieograniczonej miłości i współczuciu, obejmij nas i ucałuj.

Tak jak Maryja, Twoja służebnica i Jezus, Twój Syn, my kochamy Cię, Ojcze, i oddajemy Ci siebie. Idąc za tymi, których posłałeś, żeby nas przyprowadzili z powrotem do domu, z własnej woli poświęcamy się Tobie, mówiąc:

Z Maryją, Naszą Matką – Niech mi się stanie według słowa Twego.

Przez Jezusa, Naszego Boga i Zbawiciela – Nie Moja wola, ale Twoja niech się stanie.

W Duchu Świętym, Naszym Bogu i Uświęcicielu – „Abba, Ojcze!

Jezus obiecał, że gdy dwóch lub trzech się zbierze w Jego Imieniu, to On jest pomiędzy nami. Tak, więc jak Jezus jest w Tobie, a Ty w Jezusie – i Jezus jest krzewem winnym a my gałęziami – bądź teraz z nami i poprzez Twojego Ducha Świętego zamieszkaj w nas na zawsze, jak w Swoich żywych świątyniach.

Pobłogosław nas Ojcze, i przechadzaj się pomiędzy nami, Twoimi dziećmi. I niechaj Twoja Chwała zstąpi na nas, jako przemieniający ogień Twojej czułej miłości i miłosierdzia – teraz i na wieki. Amen.

Na medaliku mówimy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Najdroższy Boże Ojcze, pokornie proszę, żeby w mojej podróży do Ciebie do domu ochraniali mnie i kierowali mną Twoi Święci Aniołowie, żeby wstawiali się za mną Twoi błogosławieni Święci w Niebie i żeby modliły się za mnie Twoje dusze cierpiących w Czyśćcu, tak jak ja teraz modlę się za nich. Amen.

Na 3 paciorkach:

Na 1. Zdrowaś Maryjo…

Na 2. Panie Jezu, Mój Boże i Mój Zbawicielu, tak bardzo mnie kochasz. Ty umarłeś za mnie na Krzyżu, żebym i ja też mógł powrócić do Naszego Ojca w Niebie. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Podtrzymuj mnie, proszę, za przyczyną Twojej Świętej Eucharystii i bądź zawsze przy mnie obecnym podczas mojej podróży do domu. Amen.

Na 3. Duchu Święty, Mój Boże i Mój Uświęcicielu, Pan Jezus przysłał Cię dla towarzyszenia mi w mojej podróży z powrotem do domu Ojca. Proszę oczyść mnie i dokonaj wszelkich zmian. Napełnij mnie Twoim Bożym Światłem, tak, żeby we mnie mógł zamieszkać Bóg. Amen.

PIERWSZA WIELKA OKTAWA:

I. Temat medytacji:

NIEPOSŁUSZEŃSTWO I WYGNANIE DZIECI NASZEGO BOGA OJCA

Rozważajmy nad (1) wyborem Adama i Ewy nie czynienia Woli Naszego Boga Ojca, (2) ich wygnaniem z Raju stworzonego dla nich i (3) obietnicą Naszego Ojca, że „niewiasta” (Maryja) będzie pewnego dnia Triumfować, bo „zetrze głowę” węża, który nakłonił ich do nieposłuszeństwa.

Nasz Ojciec był z nami na początku w Raju, który stworzył dla nas – Raju Jego Woli Bożej. Zbałamuceni przez szatana, Adam i Ewa zdecydowali, że nie będą czynili Woli Boga i zostali tym samym wygnani z Raju i pozbawieni bezpośredniej obecności Boga. Tym niemniej, Nasz Ojciec obiecał, że „niewiasta” pokona w końcu zło, którego wynikiem było to rozdzielenie – to zło powiedzenia: „Nie” Woli Boga. (Rdz  2,8–3,24)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK”, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

DRUGA WIELKA OKTAWA:

I. Temat medytacji:

OBECNOŚĆ BOGA OJCA W CZASIE TRWANIA ERY STAREGO TESTAMENTU

Rozważajmy nad obecnością pośród nas Boga Naszego Ojca w czasie trwania ery Starego Testamentu.

Jakkolwiek dzieci Boga były wygnane z Raju z powodu swojego wyboru nie czynienia Woli Boga, to Bóg nigdy ich nie opuścił. Był On od początku obecnym pośród nich. W czasach Starego Testamentu manifestował Swoją obecność za pomocą Swojego własnego głosu, słów Swoich Proroków, w płonącym krzaku, słupie ognia i w Arce Przymierza.

Po tym, gdy Bóg uratował Swoje dzieci z niewoli Egiptu, zażądał On, aby świętowali Święto Namiotów (Kuczek) przez osiem dni każdego roku. Chciał On, aby pamiętali, że ich kochał, że ich wyzwolił i że był obecny pośród nich. Następnie, gdy Bóg był obecnym w Arce Przymierza, król Salomon wybudował przewspaniałą Świątynię, aby umieścić tam Arkę. Wtedy też celebrował ośmiodniowe Święto Poświęcenia w przygotowaniu dla obecności Boga w Świątyni. I Bóg odpowiedział, manifestując Swoją obecność w namacalny i w potężny sposób.

Przy końcu Starego Testamentu Machabeusze odnowili to ośmiodniowe święto, dla oczyszczenia i ponownego poświęcenia Świątyni, która została splugawiona poprzez wpływ pogan, ażeby Obecność Boga mogła ponownie z nimi przebywać. (Kpł 8,33-36; 9,1-24; 23, 33-43; 2 Kron 7,1-9; 2 Mach 2,1-12)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

TRZECIA WIELKA OKTAWA:

I. Temat medytacji: FIAT MARYJI, NASZEJ MATKI

Rozważajmy nad (1) „Triumfującym” Fiat Maryi, Jej „Tak” dla Bożej Woli i (2) jak stała się „Nową Arką”, żywym tabernakulum dla nowo zamanifestowanej obecności Boga: Jezusa, Drugiej Osoby Trójcy Świętej – Zbawiciela dzieci Boga Naszego Ojca:

Maryja dała Swoje „Tak”, gdy Anioł Gabriel przyszedł do Niej i poprosił, żeby została Matką Syna Bożego. Duch Święty zstąpił na Nią i ogarnęła Ją potęga Boga Naszego Ojca. Mówiąc „Tak” Woli Bożej Maryja (niewiasta) pozwoliła Bogu na Jego obecność ze Swoimi dziećmi w nowy sposób. Stała się „Nową Arką”, żywym tabernakulum Jezusa, Drugiej Osoby Trójcy Świętej – Zbawiciela ludzkości, – Który przy współpracy Swojej Matki odnowi wygnane dzieci Boga dla ich Ojca. (Łk 1,26-35)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

CZWARTA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: FIAT JEZUSA, NASZEGO ZBAWICIELA – SYNA BOŻEGO I DRUGIEJ OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Rozważajmy (1) nad „Fiat” Jezusa, Jego „Tak” dla Woli Bożej i (2) jak Bóg Ojciec posłał Jezusa, aby nas zbawił i przyprowadził do Niego z powrotem:

Jezus ofiarował Swój „Fiat” Bogu Naszemu Ojcu w czasie Swojej Męki w Ogrodzie Getsemani. „Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich; wszakże nie, jako ja chce, ale jako ty.” (Mt 26,39) Poprzez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezus odkupił nas, pokonał grzech, (którym było powiedzenie „Nie” dla Woli Bożej) oraz śmierć (oddzielenie i wygnanie od Boga), które szatan wprowadził do świata. Poprzez Jezusa, Jego Kościół i Jego Sakramenty, możemy teraz powrócić do Boga Naszego Ojca i posiąść odwieczne życie.

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

PIĄTA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, NASZEGO UŚWIĘCICIELA – DUCHA BOGA I TRZECIĄ OSOBĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Rozważajmy jak Jezus, po wypełnieniu Swojej misji dla Boga Naszego Ojca, poprosił Go, aby zesłał Ducha Świętego, Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Duch Święty został posłany, aby (1) kierować nami w naszej podróży z powrotem do domu do Naszego Ojca i (2) aby nas oczyścić i wygładzić, tak abyśmy się stali żywymi tabernakulum dla przebywania obecności Boga:

Jezus obiecał, zanim wstąpił do Nieba do Swojego Ojca, że nie pozostawi nas sierotami. Prosił On Boga Naszego Ojca, aby zesłał Ducha Świętego. Czyniąc tak, Bóg mógł być z nami w nowy sposób. Teraz było „możliwym” dla Boga, nie tylko być „z” nami, (jak za czasów Starego Testamentu), ale również i „w” nas. ( J 14,16-17)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

SZÓSTA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: DECYZJA MARNOTRAWNYCH DZIECI OJCA O POWROCIE DO SWOJEGO OJCA

Rozważajmy nad tym (1) jak wszyscy jesteśmy marnotrawnymi dziećmi Boga Naszego Ojca i (2) jak dał On każdemu z nas możliwość uczynienia wyboru wolną wolą o powrocie do Niego:

Marnotrawne dzieci Boga Naszego Ojca, otrzymaliśmy możliwość (pojedynczo i grupowo) uczynienia szczerego wyboru naszej wolnej woli o powrocie do Domu Naszego Ojca. To oznacza odwrót od naszej woli, od naszej grzeszności, od naszej światowości, i „nawrócenia”, czyli powrotu do tyłu, do obecności Boga Naszego Ojca (Łk 15,11-24).

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

SIÓDMA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: WYPOWIEDZENIE „FIAT’ PRZEZ DZIECI BOGA NASZEGO OJCA – INDYWIDUALNIE I JAKO CIAŁO CHRYSTUSOWE.

Rozważajmy nad tym, jak wypowiadając Akt Poświęcenia się Bogu Naszemu Ojcu i mówiąc bezwarunkowe „Tak” Jego Woli, znajdujemy naszą drogę do Niego, do domu – stając się żywym tabernakulum Jego przebywającej w nas obecności:

Dając nasze „Tak” Bogu Naszemu Ojcu, zgadzając się na Jego Wolę we wszystkich rzeczach, oddajemy Mu całkowicie samych siebie. On przychodzi, aby przebywać w nas i my przebywamy w Nim – jesteśmy w domu z Naszym Ojcem. Stajemy się świątyniami Boga Żywego (2 Kor 6:16). „Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.” (Mt 6,9-10)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

ÓSMA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: NADEJŚCIE NOWEGO JERUZALEM

Rozważajmy nad ewentualnym zakończeniem Historii Zbawienia – Nowym Jeruzalem, obiecanym w Księdze Objawienia Św. Jana – gdy Niebo i ziemia zostaną zmienione, gdy w końcu ludzkość całkowicie powróci do Boga Naszego Ojca i gdy Bóg będzie manifestował Swoją obecność, i na zawsze, w nowy sposób, zamieszka ze Swoimi dziećmi:

I widziałem „nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica dla swego męża. I słyszałem głos donośny z tronu mówiący: „Oto przybytek” Boga z ludźmi „i będzie mieszkał z nimi. I oni będą Jego ludem,” a Bóg sam „z nimi będzie” ich Bogiem. „I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. I „siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam „pragnącemu darmo ze źródła wody życia.” Kto zwycięży, odziedziczy to i „będę mu Bogiem a on mi będzie synem.” (Ap 21,1-7)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

MODLITWA POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU NASZEMU OJCU

Odmawiamy ponownie na medaliku

Mój Najukochańszy Ojcze,

Proszę przyjmij moje ofiarowanie samego siebie, mojego ciała, umysłu i duszy.

Uwielbiam Cię w Twoim Stworzeniu – we wszystkich dziełach i wspaniałościach.

Dziękuję Ci za danie mi życia i za to wszystko, co dla mnie uczyniłeś.

Ofiarowuję Ci za wszystko to, czym z taką łaskawością mnie obdarowałeś.

Przepraszam, ze szczerą skruchą, że Cię nie znałem, nie kochałam, nie oddawałem Ci czci, tak jak powinienem.

Podejmuję dziedzictwo moje, jako Twoje dziecko, zarówno radości jak i odpowiedzialność.

Daję Ci moje „Tak”, i w ten sposób mogę być narzędziem Twojej Woli.

Przyrzekam moją lojalność i proszę o łaskę stałości i zachowania w mojej Wierze.

Najukochańszy, najbardziej czuły, i najmiłosierniejszy Ojcze, w Twojej Boskiej Obecności szczerze wyrażam moją miłość dla Ciebie. Oddaję Ci siebie (oraz moją rodzinę) i uroczyście poświęcam Ci samego siebie (i moją rodzinę) – teraz i na wieki wieków.

Najukochańszy Ojcze, jako twoje dziecko, ja proszę:

Abyś poprosił Matkę Maryję, aby poprowadziła mnie do Jezusa, i żeby Jezus posłał mnie do Ducha Świętego, i aby Oni wszyscy mogli przyprowadzić mnie do Ciebie.

Abyś zamieszkał ze mną i we mnie – żywej świątyni przygotowanej przez Matkę Maryję, poświęconej przez Jezusa, i oczyszczonej przez Twojego Ducha Świętego. I abym zawsze był z Tobą i w Tobie.

Abyś zezwolił mi, jako Twojemu dziecku, być prawdziwym i intymnym przyjacielem – kimś, kto kocha Cię ponad wszystkie rzeczy.

I abyś przyszedł do mnie, gdy umrę, żeby przyprowadzić mnie do domu do Ciebie.

I również proszę Cię, Ojca, dla dobra całej ludzkości:

Abyś miał miłosierdzie dla wszystkich Swoich dzieci – z przeszłości z teraźniejszości i z przyszłości.

Abyś przyniósł pokój światu i zebrał wszystkie Swoje dzieci wokół Siebie.

I aby Twoje Królestwo przyszło i aby Twoja Wola była czyniona na ziemi, jako i w Niebie. Amen.

LITANIA ŚWIĘTEJ OKTAWY

POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU NASZEMU OJCU

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boże Nasz Ojcze, Który uratowałeś ośmioro ludzi w Arce Noego – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który zadecydowałeś, że wszystkie nowo narodzone dzieci – męscy potomkowie, będą obrzezani w ósmym dniu, jako znak Twojego Przymierza z nami – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który ujawniłeś Samego Siebie Mojżeszowi i jego dzieciom, po tym, gdy zakończyli ośmiodniowy okres poświęcenia się i ofiarowania – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który ustanowiłeś ośmiodniowe Święto Namiotów, aby przypomnieć Swoim dzieciom, że byłeś z nimi, że kochałeś ich i wyprowadziłeś ich z niewoli Egiptu – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który zaakceptowałeś oczyszczające ofiary Swoich dzieci w ostatnim, ósmym dniu rytualnego oczyszczenia – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Dawid, ósmy syn Izaja Betlejemczyka wprowadził Arkę Przymierza do Miasta Dawida, pośród pieśni śpiewanych na oktawie strun harfy – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który wysłuchałeś przepraszającego wołania Dawida, granego na ośmiostrunowej harfie – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Salomon zakończył budowę Domu Pana w ósmym miesiącu roku – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który wypełniłeś Świątynię Twoim Majestatem i przyszedłeś zamieszkać ze Swoimi dziećmi ósmego dnia Święta Poświęcenia Świątyni przez Salomona – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, do Którego zbliżenie się mogło nastąpić po przebyciu ośmiu stopni w Nowej Świątyni, widzianej przez proroka Ezechiela – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Twojasprofanowana Świątynia została oczyszczona i na nowo poświęcona przez Machabeuszy podczas ośmiodniowego, ponownego Święta Poświęcenia – Święta Światła – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który uczyniłeś nowe przymierze ze Swoimi dziećmi, poprzez Jezusa, Twojego Syna, Który został obrzezany ósmego dnia – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który objawiłeś się Swojemu Synowi Jezusowi podczas Przemienienia, w osiem dni po tym, gdy On rozmnożył pokarm – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Twój Syn, z krużganka Salomona w Świątyni, ósmego dnia Święta Poświęcenia, ujawnił, że jest poświęcony Bogu Ojcu i że on i Ojciec stanowią jedno – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Twój Syn Zmartwychwstał ósmego dnia Swojego tygodnia Męki i Odkupienia za nasze grzechy – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany po tym, gdy Jezus pokazał swoje Rany niewiernemu Tomaszowi w osiem dni po Swoim Zmartwychwstaniu – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.

Módlmy się: Najdroższy Boże Nasz Ojcze, pozwól nam poznać Cię, kochać i uhonorować Cię poprzez osiem dni oczyszczenia i poświęcenia się, tak jak tego chciałeś w ciągu całej historii Zbawienia. I niechaj Święta Oktawa Poświęcenia Bogu Naszemu Ojcu i jej ósmy uroczysty dzień, Święto Ojca Całej Ludzkości ma za przyczynę powrót wszystkich dzieci na nowo do Ciebie.

Niechaj zostanie to udzielonym przez Twoją Miłość i Miłość Jezusa, Naszego Boga Zbawiciela, i przez Ducha Świętego, Naszego Boga i Uświęciciela, oraz przez Maryję, Naszą Matkę. Amen.

UWAGA: Po odbyciu Świętej Oktawy ku czci Boga Naszego Ojca, którą odmawiamy przynajmniej raz do roku od ostatniej niedzieli lipca do pierwszej niedzieli sierpnia, gorąco zalecanym jest, aby w miarę możliwości jak najczęściej wznawiać modlitwy, modląc się Koronką Małych Oktaw

õ õ õ

KORONKA składa się z MEDALIKA, TRZECH PACIORKÓW

oraz OŚMIU DUŻYCH PACIORKÓW poprzedzielanych ośmioma małymi.

õ õ õ

KORONKA OŚMIU MAŁYCH OKTAW

OFIAROWANIA SIĘ BOGU OJCU

Znak Krzyża Świętego na medaliku i modlitwa: 

Najdroższy Boże Ojcze, pokornie proszę, żeby w mojej podróży do Ciebie, do domu, ochraniali mnie i kierowali mną Twoi Święci Aniołowie, żeby wstawiali się za mną Twoi błogosławieni Święci w Niebie i żeby modliły się za mnie Twoje dusze cierpiących w Czyśćcu, tak jak ja teraz modlę się za nich.  Amen.

Na 3 paciorkach:

1. Zdrowaś Maryjo…

2. Panie Jezu, Mój Boże i Mój Zbawicielu, tak bardzo mnie kochasz. Ty umarłeś za mnie na Krzyżu, żebym i ja też mógł powrócić do Naszego Ojca w Niebie. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Podtrzymuj mnie, proszę, za przyczyną Twojej Świętej Eucharystii i bądź zawsze przy mnie obecny podczas mojej podróży do domu. Amen. 

3. Duchu Święty, Mój Boże i Mój Uświęcicielu, Pan Jezus przysłał Cię dla towarzyszenia mi w mojej powrotnej podróży do domu do Ojca.  Proszę oczyść mnie i dokonaj wszelkich zmian. Napełnij mnie Twoim Bożym Światłem, tak, aby mógł we mnie zamieszkać Bóg. Amen.

Na 8 dużych paciorkach:

Wymieniamy jedną z 8 Medytacji, modlimy się “Ojcze Nasz”,

i odmawiamy modlitwę Ośmiu Małych Oktaw:

MODLITWA OŚMIU MAŁYCH OKTAW:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

I. Medytacja:

Nieposłuszeństwo i wygnanie dzieci Boga (od czasów Adama i Ewy)

                         Ojcze Nasz…

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8)

II. Medytacja:

Obecność Boga Ojca w czasie trwania Ery Starego Testamentu

                          Ojcze Nasz….

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8)

III. Medytacja:

Zwycięstwo Ojca – FIAT Maryi, gdy zgodziła się zostać Matką Boga.

                            Ojcze Nasz….

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8

IV. Medytacja:

Zwycięstwo Ojca – FIAT Jezusa, Naszego Zbawiciela,

gdy przystał na Swoją Mękę w Ogrodzie Getsemani.

                            Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8)

V. Medytacja:

Posłanie Ducha Świętego, Naszego Uświęciciela.

                          Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8 str.46-47)

VI. Medytacja:

Decyzja marnotrawnych dzieci Boga o powrocie do Ojca.

                              Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8)

VII. Medytacja:

Wypowiedzenie FIAT przez dzieci Boga, Naszego Ojca.

                              Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8)

VIII. Medytacja:

Nadejście Nowej Jerozolimy.

                              Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8 str.46-47)

Zakończenie:          NAJDROŻSZY BOŻE,

NASZ OJCZE,

KOCHAM CIĘ,

ADORUJĘ CIĘ,  MODLĘ SIĘ DO CIEBIE!

 PISMO ŚWIĘTE[3]– FRAGMENTY

NA, KTÓRYCH BAZUJE TEKST ŚWIĘTEJ OKTAWY

STARY TESTAMENT

 • Ośmioro ludzi uratowanych przez Boga – Arka Noego – Rdz 7,13
 • Przymierze zawierane w osiem dni po urodzeniu – obrzezanie – Rdz 17,12
 • Ośmiodniowy okres poświęcenia się i ofiarowania poprzedzający ukazanie się chwały Pańskiej Swojemu ludowi – ukazanie się chwały Pańskiej Mojżeszowi i wszystkiemu zgromadzeniu – Kpł 8,33-36; 9,1-24
 • Ośmiodniowe święto nakazane przez Boga – Święto Namiotów (Kuczek) – Kpł 23,33-43
 • Ofiary akceptowane przez Boga dla oczyszczenia w ostatnim, ósmym dniu – rytuały oczyszczenia
 • – Kpł 14,10-11; 15,14-15 i 29-30
 • Dawid, ósmy syn Izaja Betlejemczyka wniósł Arkę Przymierza do miasta Dawidowego pośród pieśni pochwalnych śpiewanych według oktawy na harfie – Arka Przymierza powraca do ludu izraelskiego –1 Krl 17,12-14, 2 Krl 6,1-19
 • Prośba o ratunek w ucisku, śpiewana przy wtórze harfy ośmiostrunowej – Ps 6
 • Salomon kończy budowę Domu Pana w ósmym miesiącu roku – 3 Krl 6,38
 • Ośmiodniowe święto Poświęcenia Świątyni ustanowione przez Salomona – 2 Krn 7,1-9
 • Rozmiary Nowej Świątyni, bazujące na liczbie osiem – Nowa Świątynia w wizji proroka Ezechiela – Ez  40,8,30,34,37,41
 • Ośmiodniowe święto dla oczyszczenia miejsca świętego i jego ponownego poświęcenia – Juda Machabeusz i jego bracia oczyszczają zbezczeszczoną przez wrogów Świątynię – ustanowienie Święta Światła, jako pamiątki oczyszczenia – 1 Mch 4,36-59; 2 Mch 2,1-18

NOWY TESTAMENT

 • Przymierze zawarte ósmego dnia – obrzezanie Jana Chrzciciela – Łk 1,59
 • Przymierze zawarte ósmego dnia – obrzezanie Jezusa – Łk 2,21
 • Jezus ujawnia Swoje zjednoczenie z Bogiem Naszym Ojcem – w Świątyni, na krużganku Salomona, w uroczystość ośmiodniowego Święta Poświęcenia – J 10,22-38
 • Jezus przepowiada Swoje Przemienienie na osiem dni przed tym, nim nastąpi – Przemienienie Pańskie – Łk 9,28-35
 • Jezus zmartwychwstał ósmego dnia Tygodnia Odkupieńczej Męki – Zmartwychwstanie Jezusa Mt 28, 1-8; Mr 16,9; Łk 24,1-5, J 20,1-7
 • Jezus pokazuje Swoje rany niewiernemu Tomaszowi w osiem dni po Swoim Zmartwychwstaniu – Jezus ukazuje się w Wieczerniku uczniom i Tomaszowi – J 20,26-29

[1] Tłumacz swoją pracą dziękuje za życie Anatola Kaszczuka w zbliżającą się pierwszą rocznicę jego śmierci. Tłumaczenie broszury: „God Our Father, Consecration and Feast Day for The Father of All Mankind” wydanej przez „Father of All Mankind Apostolate”, P.O Box 15580, Pittsburg, PA 15244, USA; www.saintandrew.com  Tłumaczenie: Magdalena Tuszyńska, lipiec 2006, stron 15 Praca w j. angielskim przeczytana, opatrzona wstępem i zatwierdzona przez Księdza Michała O’Carroll, C.S.Sp w dn. 8 maja 1998, w Święto Objawienia Św. Michała. Ksiądz O”Carroll jest irlandzkim teologiem i autorem ponad 35 książek. Wykłada w Szkole Wyższej Blackrock w Dublinie. „Syn cześć oddaje Ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy Ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja?” – Ml 1,6

[2] UWAGA: Po odbyciu Świętej Oktawy ku czci Boga Naszego Ojca, którą odmawiamy przynajmniej raz do roku od ostatniej niedzieli lipca do pierwszej niedzieli sierpnia, gorąco zalecanym jest, aby w miarę możliwości jak najczęściej wznawiać modlitwy, modląc się Koronką Małych Oktaw

[3] Wszystkie cytaty z Pisma Świętego zostały zaczerpnięte z:„Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu” w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S. J., wydanie III popr., 1962 r.,

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, ul. Kopernika 26.